2.neděle adventní BNeděle 4.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Františku a Stanislava Zvolánkovy

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Sobotku a oboje rodiče

Úterý 6. prosince

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

památka sv.Ambrože, biskupa a učitele církve Středa 7.prosince

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa a Boženu Fišarovy a rodiče

slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchuČtvrtek 8.prosince

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Ondráčka, rodiče a celý rod

v 18.00 Velká Losenice – za Bohuslava Paulíčka, rodiče, sourozence a P.Jana Smejkala

Sobota 10.prosince

ve 14.00 – Velká Losenice – Losík – 3.adventní schůzka

v 16.00 – Oudoleň – za rodiče Slámovy, čtyři syny, dceru a švagra

3.neděle adventní BNeděle 11.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Václava a Antonii Holcmanovy,sourozence a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu Havlíčkovou, zetě a oboje rodiče


Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00-11.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – úterý – hod. před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2011

Všeobecný : Za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmonii a pokoji.

Misijní : Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována jejich důstojnost a aby byli chráněni před násilím a vykořisťováním

Národní Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha Svatého stává světlem, solí i kvasem Kristova evangelia.

Místní: Aby duchovní prožití adventu posilovalo víru v rodinách i farnosti.