22.neděle v mezidobí Neděle 28.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Bedřicha Tonara, manželku a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Sobotku a oboje rodiče

Úterý 30. srpna

v 19.00 Velká Losenice – za Miloslava a Josefa Starého,ob.rodiče a Josefa a Marii Havlíčkovy

Čtvrtek 1. září

v 15.00 Havl. Borová – na zahájení školního roku – za rody Lacinovy a Martinů

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení školního roku


Pátek 2.září

v 19.00 Velká Losenice – za Jana Vytlačila, rodiče. Kubátovy a rod

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


památka sv.Řehoře Velikého, papeže a učitele církve Sobota 3. září

v 16.00 Oudoleň – za Josefa a Josefa Plíhalovy a sourozence

v 17.00 Pořežín – 140.výročí zasvěcení kaple – za živé a + obyvatele Pořežína

23.neděle v mezidobí -VÝROČÍ ZASVĚCENÍ KOSTELANeděle 4.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová –na náměstí – za Marii Stránskou, rodiče a sourozence + obyvatelé Havlíčkovy Borové

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Machovu, Danielovu a Čumplovu


Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00-10.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek hod. před eucharistickou obětí

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2011

Všeobecný : Za učitele, aby svým žákům předávali lásku k pravdě a vychovávali je

k opravdovým mravním a duchovním hodnotám

Misijní : Aby křesťanská společenství na asijském kontinentě horlivě hlásala evangelium a vydávala radostné svědectví o kráse víry

Národní : Za to, aby všechna společenství v církvi, zejména ve farnostech a rodinách poskytovala pomoc a věnovala pozornost těm, kdo byli pokřtěni, nebo se na křest připravují.

Místní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu

a bližním ve společenství.