4.neděle postní ANeděle 30.března

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Holcmanovu,Janáčkovu,Němcovu a d. v oč.

v 11.00 Velká Losenice – za Břetislava Roseckého, rodiče a bratra Josefa

 

Pondělí 31.března

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Fiedlerovu,Musilovu a Novotnovu

 

Středa 2.dubna

v 16.15 Velká Losenice – schůzka ministrantů

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za zemřelou Annu Svobodovou ze Sázavy

 

Čtvrtek 3.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Josefa Hrůšu

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (18.00 – sv.smíření)


Pátek 4.dubna

v 19.00 Velká Losenice – za duše v očistci

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 5.dubna

v 17.00 Oudoleň – za rodinu Kubátovu, Piklovu a Málkovu

 

5.neděle postní ANeděle 6.dubna

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Jiřinu Ondráčkovu,ob. rodiče a Antonína Ondráčka

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Bílkovu a Proškovu

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – Losíkpátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00 -14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2014

 

Všeobecný: Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o

spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.

Misijní : Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci.

Národní: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti

Místní:Aby půst,modlitba a almužna-postnička napomohly k oživení víry farníků