7. neděle velikonočníNeděle 2.června

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky + ADORACE

v 9.30    Peršíkov – poutní za živé a zemřelé obyvatele Peršíkova

v 11.00 Velká Losenice – za  rodinu Králíčkovu,Tomanovu a Temlovu

a na poděkování

 

Pondělí 3.června                      památka sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 5. června                                památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka

v 15.30 Velká Losenice – Losík   – pohovory dětí (3.tř.) s duchovním správcem

v 16.30 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00    Velká Losenice –  eucharistická oběť  pro děti a mládež

za rod Matoušků a Morkusů

v 17.45 – Velká Losenice – Losík – setkání rodičů s duchovním správcem

Čtvrtek 6.června

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (18.00 – sv.smíření)


Pátek 7.června

v 17.00 Oudoleň – poutní – za živé a + obyvatele Oudoleně

v 19.00 Velká Losenice – za Miloslava Kubáta a P. Antonína Bratršovského

v 19.45  Velká Losenice – Losík –  setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 8. června

v 6.00 Velká Losenice – odjezd na farní pouť

 

slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO


Neděle 9. června

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Františka Nevolovy,ob.rodiče a rodinu

Štefáčkovou

v 11.00   Sázava – za Miluši Uttendorfskou a duše v očistci                                                                                                _____________________________________________________________

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

Velká Losenice – pátek – zp.místnost – 18.30-18.55 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  červen  2019

Evangelizační : za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému

životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.

Národní : Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať

mají dost pokory a trpělivosti.

Farní : Aby  přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie  posilovalo u jednotlivců i celé farnosti život z víry