slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICENeděle 16. června

v 8.00    Velká Loseniceza Marii Jarošovou, manžela,rodiče a sourozence

v 9.30  Havlíčkova Borová – poutní-za Antonína a Marii Fiedlerovy,dceru

Stanislavu a celý rod

v 10.30 Vepřová – poutní –  za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 

Pondělí 17.června

v 19.00 Velká Losenice – za Václava Němce a jeho rodiče

 

Středa 19 . června

v 17.00    Velká Losenice –  bohoslužba  pro děti a mládež


slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Čtvrtek 20.června

ve  13.30 Havlíčkova Borová – svátost smíření pro děti a rodiče

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Grigarovu a Roseckých

 

památka sv.Aloise Gonzagy, řeholníka


Pátek 21.června

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Smejkalovu, Štohanzlovu, Pátkovu

 

Sobota 22. června

8.00-11.00 Velká Losenice – zp.místnost – svátost smíření pro děti a rodiče

ve 13.00 – Jitkov – za živé a + obyvatele Jitkova + žehnání praporu

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

12.neděle v mezidobí


Neděle 23. června

v 8.00    Velká Loseniceza farníky + 1.svaté přijímání

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Bohumila a Annu Doležalovy,sourozence a

ob.rodiče  + 1.svaté přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za  Jiřího Niedermertla, rodiče a rodinu Henzlovu

 


 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – zp.místnost – 18.30-18.55 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  červen  2019

Evangelizační : za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému

životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.

Národní : Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať

mají dost pokory a trpělivosti.

Farní : Aby  přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie  posilovalo

u jednotlivců i celé farnosti život z víry.