NEDĚLE 30. května slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých, Pelikánovu a Lacinovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Březinovu a Hospodkovu

v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

13.00 – 17.00 Malá Losenice – ADORACE

v 17.00 Malá Losenice – zakončení adorace + májová pobožnost s prosbou ukončení pandemie dle úmyslu papeže

 

Pondělí 31. května svátek Navštívení Panny Marie

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 2. června

v 16.00 Velká Losenice – Losík – pohovory dětí (3.tř.) s duchovním správcem

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii a Jana Machovy a ten rod

 

Čtvrtek 3. června svátek TĚLA A KRVE PÁNĚ

v 14.00 Havlíčkova Borová – pohovory dětí (3.tř) s duchovním správcem

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Smejkalovu, Štokhanzlovu a Pátkovu

 

Pátek 4. června

v 19.00 Velká Losenice – za Václava Němce a celý rod

(18.30 – sv. smíření)

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 5. června

v 7.45 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení fotbalového turnaje

v 17.00 Oudoleň – za rodiče Josefa a Amálii Holasovy a duše v očistci

v 18.30 Velká Losenice – za farníky

 

NEDĚLE 6. června 10. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za Annu Roseckou, Františku Dajčovou a Růženu Kulhánkovou

v 9.30 Peršíkov – poutní – za Františka a Ludmilu Andresovy a rodiče z ob. strany

v 11.00 Sázava – za Marii Jarošovou manžela, rodiče a sourozence

 

 


 

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2021

Všeobecný: Aby Duch Svatý dával v našich společenstvích vyrůstat početným misionářským povoláním ochotným plně se zasvětit šíření Božího království.

Národní: Za ty, kdo připravují katechumeny ke křtu, za kněze, jáhny, rodiče, kmotry a katechety, aby se příkladem svého života stávali platnými nástroji Ducha Svatého a prostředníky Bohem nabízené milosti.

Farní: Aby 1. svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.

 

 


 

 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření: Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek 14.00 -14.45 hod.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Dt 4,32-34.39-40

žalm 33

Řím 8,14-17

Mt 28,16-20

Čt

Ex 24,3-8

žalm 116

Žid 9,11-15

Mk 14,12-16.22-26

Po

Tob 1,3;2,1a-8

žalm 112

Mk 12,1-12

Tob 11,5-17

žalm 146

Mk 12,35-37

Út

Tob 2,9-14

žalm 112

Mk 12,13-17

So

Tob 12,1.5-15.20

Tob 13

Mk 12,38-44

St

Tob 3,1-11a.16-17a

žalm 25

Mk 12,18-27

Ne

Gn 3,9-15

žalm 130

2 Kor 4,13-5,1

Mk 3,20-35