Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. června 2012

ve farním pastoračním středisku sv.Víta

Havlíčkova Borová – Vitus

6/12

136/ 534

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Zach, M.Králíčková, M.Rezlerová, J.Uttendorfský, L.Špačková, P.Malý, M.Podloucká,M.Weishauptová,J.Pibilová, V.Novotný, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Pátková, M.Danielová,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek, Ing. J.Nevole,

Omluveni : J.Uttendorfský, Z.Hájková, V.Štefa,

Hosté : J.Hájková, H.Půžová

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích farností. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod.

Pán Bůh zaplať všem účastníkům farní pouti k Panně Marii Pomocnici a bl.Adolphu Kolpingovi do Věžnice. Dík za modlitby za farnost při této pouti.

Děkujeme za pravidelné středeční setkávání maminek s dětmi.

Dík všem, kteří se zapojují do modlitby Anděl Páně a do živého růžence.

Při sbírce na potřeby diecéze jsme vybrali ve Velké Losenici částku 2 186 Kč a v Havlíčkově Borové 1 893 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

Losík – pátek 6.července 2012

3. KATECHETICKÉ setkání

6.června 2012 v 15.00 hod. v Losíku


4. POUŤ vE VEPŘOVÉ

3.června 2012 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

5. POUŤ V PERšíkově

10.června 2012– eucharistická oběť v 9.30 hod

6. Pouť v Havlíčkově Borové

17.června 2012 eucharistická oběť v 9.30 hod

7. PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ – HAVLÍČKOVA BOROVÁ

farní pastorační středisko VITUS

 • pátek 8.6.2012 v 19.45 hod.
 • sobota 23.6.2012 od 9.00 hod.
 • nácvik – sobota 30.6.2012 od 9.00 hod. – včetně biřmovacích kmotrů !!!

8. TÉMA NA NÁSTĚNKY

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ, rok svátosti biřmování,

1.sv.přijímání

9. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

ADORACE – Malá Losenice –5.července 2012 v době 9.30-17.00 hod., eucharistická oběť v 8.00 hod.

10. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2012-2013. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I.turnus– 1.- 4.tř.– ve dnech 14.7.–21.7.2012

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 21.7.- 28.7. 2012


Cena tábora je 1 300 Kč. Ještě je možné se přihlásit u Marty Králíčkové.

Setkání vedoucích se uskuteční v pátek 15.6.2012 v 19.45 hod. v Losíku ve Velké Losenici.

12. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 4.5.2012 – 1.6.2012

1. Michal Strašil (15-16)

2. Patrik Strašil (15-16)

3. Martin Ondráček (13)

4. Pavel Janáček (2)

5. Tomáš Cacek (17)

6. Zdeněk Lacina (4)

7-8. Martin Solnička (7)

7-8. Robin Solnička (5-6)

9. Radim Solnička (5-6)

10. Ondřej Dejmal (8)

11-12. František Bořil (9-12)

11-12. Matěj Bořil (9-12)

13. Jiří Ondráček (1)

14 Jiří Lacina (3)

15. Vojtěch Ondráček (14)

16-17. Václav Štefa (9-12)

16-17.Vojtěch Štefa (9-12)

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 4.5.2012 – 1.6.2012

1. Vojtěch Lacina (4-6)

2. Vojtěch Pibil (17)

3-4. Filip Lacina (4-6)

3-4. Jakub Lacina (4-6)

5-6. Marek Sobotka (1-2)

5-6. Radim Sobotka (1-2)

7. Miloslav Bratršovský (11)

8. Matěj Sobotka (9)

9. Martin Sysel (10)

10.Tomáš Pečinka (7)

11. Kryštof Černý (16)

12. Petr Bureš (15)

13. Jan Šenkýř (14)

14. Ondřej Augustin (18)

15. Martin Lempera (3)

16. Pavel Uttendorfský (19)

17. Jan Dobrovolný (-)

18. Lukáš Halík (20)

19. Dominik Halík (-)

20. Petr Lacina (13)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

13. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme se nejvíce zabývali událostmi, která nás čekají v následujícím měsíci : 1.sv.přijímání + sv.smíření, sv.biřmování, poutě ve Vepřové, Peršíkově, Havlíčkově Borové. Organizace fotbalového turnaje, příprava letního tábora v Havlíčkově Borové. Jáhenské svěcení Ing.Tomáše Fialy v Hradci Králové se uskuteční v sobotu 14.7.2012 v 9.30 hod. Zájemce prosím, aby se psali ve vchodu kostela.

Dík všem, kteří se zapojují do náročné organizace.

14. SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Při organizaci sv.biřmování uvítáme pomoc ochotných, napečení koláčků vítáme (budeme je odvážet v sobotu 30.6. prosíme přinést do Losíka).

Úklid kostela , fary a farního areálu bude v sobotu 23.6.2012 od 8.00 hod.

Protože svátost biřmování je záležitostí obou našich farností, v neděli 1.července 2012 bude jen jedna eucharistická oběť v Havlíčkově Borové (louka před farou) v 10.00 hod. Autobus z Oudoleně přes Velkou Losenici, Malou Losenici a Vepřovou zajištěn

Po eucharistické oběti bude žehnání farního pastoračního střediska Vitus a beseda s diecézním biskupem Mons.Janem Vokálem. Jsme rádi, že můžeme pana biskupa přivítat v naší farnosti.

15. PRÁCE A OPRAVY


Práce uskutečněné v květnu

Velká Losenice

 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela
 • postavení trampolíny
 • oprava Božích muk
 • zprovoznění fotbalového hřiště za Losíkem

Havlíčkova Borová

 • ošetření keřů na farním dvoře
 • srovnání terénu
 • přemístění ohniště

Práce na červen

Velká Losenice

 • kamenný chodník k Lurdské jeskyni
 • stůl pod lípou na farním dvoře

Havlíčkova Borová

 • příprava na svátost biřmování – postavení liturgického prostoru
 • úklid fary a kostela

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • dopis Kongregace pro klérus kněžím
 • pokyny k podávání eucharistie
 • směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR
 • pozvání na Národní pouť na Velehrad
 • vikariátní svatovojtěšské pouti v Libici nad Cidlinou
 • zájezd na Maltu a Gozo pro seniory – bližší na plakátišti
 • úkony duchovní správy v roce 2011
 • upozornění na trestnou činnost páchanou na seniorech
 • nabídka odebírání časopisu Naše rodina

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady