Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. dubna 2016

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

4/16

182/727

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, P.Malý, M.Sobotka, J.Uttendorfský, R.Sobotková, M.Danielová, Ing.V.Růžičková, M.Lánová, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová: V.Štefa, P.Blažek, P.Stránský,

 

Omluveni: J.Uttendorfský, M.Králíčková, F. Nevole, Ing.J.Nevole,L.Špačková, M.Vytlačil

 

Zástupci pastorační a ekonomické rady byli popřát panu Františku Ondráčkovi z Vepřové hojnost Božího požehnání k jeho 95.narozeninám.

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě vyjádřila pastorační a ekonomické rada poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy, služeb a účastnili se slavení velikonočních svátků, za hojnou účast na bohoslužbách Velikonočního třídenní, na velikonoční adoraci od Zeleného čtvrtku do Vzkříšení a ranních chválách na Velký pátek.

Dík všem, kteří přistoupili k velikonoční svátosti smíření.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům, chrámovému sboru , Liberi Dei, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za velikonoční úpravu presbytáře, za květinovou výzdobu – Getsemanská zahrada, za přípravu na dětské eucharistické oběti .

Poděkování panu varhanáři Janu Karlovi za opravu varhan.

Dík za velikonoční koncert Liberi Dei a účast na této akci.

Při postní almužně bylo vybráno ve farnosti Velká Losenice 53 234 Kč a v Havlíčkově Borové 14 474 Kč. Pán Bůh zaplať všem, kteří se zapojili !

Při sbírce na plošné pojištění jsme vybrali ve V. Losenici 2277 Kč a v H. Borové 2060 Kč,

při sbírce na SDM Krakov ve V. Losenici 2 780 Kč a v H. Borové 1954 Kč.

Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Pán Bůh zaplať všem, kteří se pravidelně modlí modlitbu Anděl Páně (v době velikonoční Raduj se, Královno nebeská…), také všem zapojeným do modlitby živého růžence za posilování duchovního společenství farnosti a maminkám za modlitební společenství.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 6. května 2016 v 19.30

 

3. KATECHETICKÉ setkání

STŘEDA – 27.dubna 2016 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

17.dubna 2016

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Velikonoce, neděle Božího milosrdenství, sv.Vojtěch

 

6. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 3.3.2016 – 1.4.2016

 

1. Matěj Bořil (9)

2. František Bořil (4)

3. Pavel Janáček (5)

4. Vít Janáček (1)

5. Vojtěch Štefa (6-7)

6-7. Michal Strašil (3)

6-7. Patrik Strašil (2)

8. Ondřej Dejmal (10)

9. Vojtěch Ondráček (8)

10. Jan Štefa (11)

11. Pavel Štefa (6-7)

12. Václav Štefa (12)

13. Tomáš Cacek (13)

14-15. Radim Solnička (14)

14-15. Robin Solnička (-)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 3.3.2016 – 1.4.2016

 

1. Filip Lacina (11)

2. Jakub Lacina (2)

3. Miloslav Bratršovský (9)

4. Ondřej Vytlačil (1)

5. Radim Sobotka (13-14)

6. Jan Dobrovolný (24)

7. Jaroslav Weishaupt (21)

8. Tomáš Sobotka (-)

9. Marek Sobotka (13-14)

10. Vojtěch Pibil (18)

11. Vojtěch Lacina (5)

12. Martin Lempera (15)

13. Martin Němec (-)

14. Matěj Sobotka (19)

15. Vojtěch Špinar (3)

16. Vít Peksa (-)

17. Pavel Pospíchal (-)

18. Ondřej Augustin (16)

19. Jakub Blažek (4)

20. Adam Pibil (12)

21. Kryštof Černý (10)

22. Václav Peksa (7)

23. Petr Němec (-)

24. Tomáš Novotný (20)

25. Daniel Musil (25)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

7. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I. turnus – žáci ZŠ – ve dnech 9.7.- 16.7. 2016

II. turnus – ministrantský – ve dnech 16.7.- 23.7. 2016

Přihlášky na tábor byly rozdány.

Cena tábora je 1 300 Kč.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

 

Setkání vedoucích na tábor bude v pátek 15.4.2016 v 19.45 hod.

 

8. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o konání májových pobožností v jednotlivých obcích:

Velká Losenice : pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota – v 18.30 hod., středa 16.30 hod., neděle 18.00 hod.

Malá Losenice : denně v 19.00 hod.

Vepřová : denně v 19.30 (kromě soboty, kdy májová pobožnost není)

Sázava : neděle v 19.15 hod.

Havlíčkova Borová : úterý, neděle v 18.30 hod., čtvrtek 14.15 hod.

Oudoleň : středa, pátek, neděle – v 19.00 hod., sobota 16.15 hod.

Prosíme zájemce o vedení májových pobožností ve Velké Losenici , aby se zapsali v hlavním vchodu kostela. Materiál k vedení májové pobožnosti bude k dispozici v sakristii nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové. Hudební doprovod : po domluvě s varhaníkem či s kytarovým doprovodem, případně ten, kdo vede májovou pobožnost určí mariánskou píseň z kancionálu. Prosíme věřící o vedení májových pobožností i účast na nich

V ostatních obcích zajistí průběh májových pobožností členové pastorační rady za danou obec (materiály si vyzvednou u past. asistentky Marty Králíčkové na celý měsíc.)

 

9. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme zhodnotili průběh Velikonoc, shodli se na tom, že vzhledem k tomu, že Velký pátek je svátek, tak v příštím roce upravíme čas ranních chval na Velký pátek a čas Velkopátečních obřadů. Bude-li vydán papežský dokument o synodě, pak po příští pastorační radě bude setkání rodin nad tímto dokumentem.

 

10. EKONOMICKÉ INFORMACE

Pastorační a ekonomická rada byla informována o následném postupu při stavbě kaple v Sázavě. Pán Bůh zaplať všem, kdo stavbu podporují svými modlitbami, finančními dary i dary dřeva.

Vzhledem k snižujícím se příspěvkům státu církvím byla vydána Směrnice o dofinancování poklesu příspěvku státu na činnost církve v roce 2016. Farnosti budou odvádět 10% z výnosu hospodářské činnosti, upraveno bylo užívání prostor k bydlení na farách (nájemní smlouva mezi farností a farářem). Pro rok 2016 jsou odvody stanoveny takto: Velká Losenice – výpočet desátku do Fondu solidarity 5 976 Kč, výpočet desátku na dofinancování 130 Kč,

Havlíčkova Borová : výpočet desátku do Fondu solidarity 16 560 Kč, výpočet desátku na dofinancování 13 930 Kč. Dále farnost Velká Losenice přispívá na pastorační asistentku a obě farnosti na vikariátní účetní paní A.Bukovskou.

 

11. PRÁCE A OPRAVY

 

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci.

 

Práce na duben – Velká Losenice

 • práce na lavicích do kostela
 • oprava vrat do farního areálu
 • zprovoznění hřiště za Losíkem
 • vysázení keřů ke kapli Panny Marie Lurdské a k soše sv. Jana Nepomuka Neumanna
 • oprava sporáku v Losíku
 • příprava instalace soch v kostele sv. Jakuba a úprava kostnice

 

 

Práce na duben – Havlíčkova Borová

 

 • vrata do farního areálu
 • příprava úpravy presbytáře v kostele sv. Víta

 

 

12. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • služba misionáře milosrdenství –P.ThLic.Martin Sedloň bude k dispozici v královéhradecké katedrále ve zpovědnici v termínech 16.4., 7.5., 24.9. a 22.10. vždy od 9.00 do 12.00 hod.
 • zmocnění pro zpovědníky ve Svatém roce milosrdenství
 • Svatý rok milosrdenství v ČM Fatimě v Koclířově – 2.4.16
 • národní pouť do Krakova ve Svatém roce milosrdenství – 28.5.2016
 • týden modliteb za duchovní povolání – 11.4.-17.4.2016
 • noc kostelů 2016 – pátek 10.června 2016
 • týden otevřených kostelů (pro školy) – 22.-28.5.2016
 • řešení poklesu příspěvku státu na činnost církve
 • užívání prostor k bydlení na farách
 • dotace přes MAS v naší diecézi
 • příspěvky na účetnictví a do fondu solidarity
 • kurz pro hlavní vedoucí táborů – 6.8.5. 2016 v Nové Cerekvi u Pelhřimova

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Pibil

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady