Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. listopadu 2019

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba – Losík

11/19

224 / 910

 

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, J.Zach, M.Sobotka, F.Mach, M.Králíčková,

J.Uttendorfský, M.Danielová, P.Malý, M.Lánová, R.Sobotková, L.Špačková,

Z.Nedělka, Ing.V.Růžičková, M.Vytlačil

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa, J.Hájková

 

Omluveni: Ing.J.Pibil, P.Stránský, F.Nevole

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání past.a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Sbírka na plošné pojištění

5. Témata na nástěnky

6. Intence

7. Inventarizační komise

8. Žehnání adventních.věnců

9. Tříkrálová sbírka

10. Setkání seniorek a seniorů

11. Katechetické setkání

12. Hodnocení ministrantů

13. Pastorační formace

14. Zprávy z biskupství

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří organizovali a modlili se v jednotlivých obcích v  říjnu modlitbu  růžence, modlitbu živého růžence a Anděl Páně. Děkujeme za organizaci a účast na slavnosti výročí posvěcení kaple ve Vepřové a  farním shromáždění k 15.výročí požehnání farního pastoračního střediska Losík ve V. Losenici.

Dík také za zajištění občerstvení a brigády.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten.

Dík za pravidelné  schůzky ministrantů , modlitbu matek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

– pátek 6. prosince 2019

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

– středa – 27. 11. 2019 v 16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

– 10 . listopadu  2019

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Ježíše Krista Krále, advent, sv.Mikuláš

6. INTENCE

Intence na příští rok budou přijímány od 1.neděle adventní (1.12.19) po bohoslužbách v sakristii.  Prosím o formulování intencí v délce (do 1 krátké řádky), aby se vešly na ohlášky. Přede mší sv. je možné přinést doplněnou intenci na jakoukoliv délku. Děkuji.  Počet  intencí není omezen! Číst čtení a přinášet obětní dary je nabídka, ne nutnost.

Prosím, aby věřící reflektovali, že každou 2.neděli v měsíci je mše sv. v kapli v Sázavě, stejně tak i 4. čtvrtek v měsíci – na obé je možno dávat intenci do Sázavy.

Stejně tak i to, že mnohé pondělky je mše sv.ráno.

7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Pastorační výbor se souhlasem pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice jmenoval inventarizační komisi  ve složení : předseda – Jiří Zach, členové –  František Mach, Zdeněk Nedělka, Marta Králíčková, .Tato komise již  pod vedením faráře a příslušných norem vydaných  Biskupstvím královéhradeckým provádí oceňovaní majetku Římskokatolických farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová všech položek evidovaných v inventárním seznamu, který bude aktualizován k 31.12.2019.

 

8. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

První neděli adventní mají farníci možnost přinést své rodinné adventní věnce. Adventní věnce budou žehnány po scénce dětí při nedělní bohoslužbě  1.12.18  v 8.00  a v 11.00 hod. ve Velké Losenici a v 9.30 hod. v Havlíčkově Borové. Duchovní správce žádá, aby věnce zachovávaly základní symboliku včetně barev (věnec převážně zelený, svíce fialové). Adventní věnec do presbytáře a Losíka  zajistí pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

9. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Organizací tříkrálové sbírky 2020 v našich farnostech byla pověřena past. asistentka Marta Králíčková, která zkontaktuje pomocníky v jednotlivých obcích. V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou budou osloveni loňští i další dětští herci pro hru Čtvrtý z mudrců, která bude hrána 5. ledna 2020. Zamýšleli jsme se i nad způsobem oslovení a pozvání okolních farností. Zajistí duch. správce s místopředsedou pastorační a ekonomické rady s pastorační asistentkou.

 

10. SETKÁNÍ  SENIOREK A SENIORŮ

Pozvánka na přátel. setkávání seniorek a seniorů od středy 6.11.2019 ve 13.00 hod. v Losíku. Upřímně se těší paní Marta Nedělková s ostatními.

 

11.  KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 16.10.19 se v Losíku ve V.Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání. Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem. Byla zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probírala se organizace ministrantů pro dětské eucharistické oběti, hudební doprovod při těchto mších, vyzdvižení modliteb za naše zemřelé, význam odpustků, a běžné záležitosti týkající se výuky náboženství.

 

12. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  4.10 – 1.11.2019

1. Vít Veselý (6)

2. Jan Tonar (14)

3. Matěj Bořil (3)

4. František Bořil (4)

5. Pavel Janáček (9)

6. Tomáš Cacek (16)

7. Vít Janáček (10)

8. Patrik Strašil (17)

9. Radoslav Tonar (7)

10. Jaroslav Červenka (15)

11. Jáchym Dejmal (12)

12. Ondřej Dejmal (8)

13. Václav Štefa (13)

14. Jan Štefa (1)

15. Pavel Štefa (2)

16. Vojtěch Štefa (5)

17. Radim Solnička (18)

18. František Nevole (11)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období  4.10.-  1.11.2019

1. Josef Dvořák (6)

2. Filip Hošek (4)

3. Vojtěch Špinar (3)

4. Jan Havlíček (13)

5. Luboš Bratršovský (2)

6. Filip Lacina (11)

7. Jakub Lacina (12)

8. David Bratršovský (1)

9. Tomáš Polreich (9)

10. Miroslav Bratršovský (7)

11. Tomáš Sobotka (17)

12. Jakub Uttendorfský (10)

13. Jan Uttendorfský (-)

14. Jiří Uttendorfský (16)

15. Adam Pibil (8)

16. Vít Peksa (24)

17. Václav Peksa (14)

18. Tomáš Novotný (19)

19. Jiří Wasserbauer (-)

20. Radim Sobotka (18)

21. Matěj Sobotka (15)

22.Vojtěch Pibil (25)

23. Kryštof Černý (20)

24. Petr Bureš (-)

25. Ctibor Křepinský (-)

Hodnoceno bylo 25 nejlepších

 

13. PASTORAČNÍ  FORMACE

V pastorační formaci jsme hovořili o exhortaci papeže Františka  Christus vivit (Kristus žije) vycházející ze synody o mládeži, dále o knize Josefa Prokeše Pán se stará i o problematice znovupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Z farního shromáždění vyplynula iniciativa pana Františka Havlíčka vztyčit na farním dvoře vedle stolu (používaném jako oltář) stabilní dubový kříž . Pastorační rada tuto iniciativu vítá a pan J.Zach bude práce koordinovat. Také jsme hovořili o pořízení obrazu do zpovědní místnosti (marnotratný syn).

Domluvili jsme i odvozy katechetky Marty Králíčkové po vyučování náboženství ve Vepřové.

V neděli 1.12.2019 se ve 14.00 hod.uskuteční v Losíku přednáška Ing. Jiřího Šenkýře

o pastoračním směřování církve papežem Františkem.

Duchovní správce seznámil radu se záměrem  do příští pastorační rady napsat žádost diecéznímu biskupovi, aby se kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě stala filiálním kostelem.(Filiální = dceřinný kostel náleží ke kostelu farnímu) dle kan.1214 a 1219 CIC.

K tomuto kroku přivedla duch.správce zpráva přednesená  předsedou spolku Karmel Sázava z.s panem F.Ledvinkou na farním shromáždění, kde výčet a šíře bohoslužebných úkonů (stejně tak, jako velikost kaple) k takové žádosti opravňuje a následné dotazy z řad věřících.

Žádost bude předložena k odsouhlasení spolku Karmel Sázava  z.s. a pastorační a ekonomické radě farního svazu Velká Losenice a Havlíčkova Borová

 

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– Praha – mše sv. na poděkování – 30.výročí kanonizace sv.Anežky České

a listopadových dnů 1989 – 16.11.2019 -katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha

– Christus vivit – viz plakát

– iniciativa Červená středa – 27.11.2019 – symbolem červené světlo připomínající krev

trpících

–  digitální zpěvník ProScholy.cz – viz plakát

–  diář pro věřící děvčata – objednavky@in.cz, tel.: 480 023 408

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady