Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 10. prosince 2021

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

11/21

245/1000

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, M.Králíčková, M.Sobotka, J.Zach, L.Špačková, P.Malý, R.Sobotková, Z.Nedělka, M.Vytlačil, J.Uttendorfský, M.Danielová

Havlíčkova Borová: P.Blažek

Omluveni: Ing.J.Pibil, F.Mach, M.Lánová, Ing.V.Růžičková, J.Hájková, V.Štefa, P.Stránský, Ing.J.Nevole

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Vánoční sbírka

5. Témata na nástěnky

6. Adventní sv. smíření

7. Pořad vánočních bohoslužeb

8. Organizace vánočních svátků

9. Farní knihovna

10. Tříkrálová sbírka

11. Pastorační informace

12. Ekonomické informace

13. Práce a opravy

14. Zprávy z biskupství

15. Celoroční vyhodnocení ministrantů

16. Vánoční přání

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval následovalo poděkování  za jednotlivé liturgické služby – za bohoslužby slova, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování za zájem o brožury ADVENT.

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se modlí v jednotlivých obcích modlitbu živého růžence a modlitbu Anděl Páně  za modlitby matek.

Poděkování všem, kteří přinesli adventní věnce k požehnání.

Dík panu Janu Špačkovi za spravování internetových stránek farnosti

Dík panu J. Kamarádovi za celoroční starost o seřizování věžních hodin a panu M.Vytlačilovi za starost o  světla v kostele. Dík panu varhanářovi J.Karlovi za údržbu a opravy varhan.

Dík ze vedení knihovny a dodržování výpůjční doby  knihovnici Růženě Sobotkové a slečně. Poděkování za výuku náboženství ve všech školách našeho farního svazu a za  hudební doprovod středečních bohoslužeb .

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek – 14. ledna 2022.


3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Čtvrtek – 20.1.2022 v 16.00 hod. v Losíku.


4. VÁNOČNÍ SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI

24.12.2021 a 25.12.2021 V. Losenice , H. Borová – vzhledem k situaci budou sbírky použity na provoz farností.

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Vánoce, Křest Páně, Zjevení Páně.

 

6. ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

Příležitost k přistoupení k adventní svátosti smíření bude v sobotu 18.12.2021 od 8.00 hod do 11.00 hod. v kostele sv.Jakuba  ve Velké Losenici.

Udělovatelé svátosti: P. Pavel Seidl z Krucemburku a místní duchovní správce.

 

7. POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH

Velká Losenice Havlíčkova Borová Sázava

 

Slavnost Narození Páně 24.12.2021 22.00 hod. 17.00 hod.

Boží Hod Vánoční 25.12. 2021 8.00 a 11.00 9.30 hod.

Svátek Svaté Rodiny 26.12.2021 8.00  hod. 9.30 hod. 11.00 hod.

Na poděkování 31.12.2021 18.00 hod. 15.00 hod.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1.2022 8.00  hod. 9.30 hod. 11.00 hod.

 

8. ORGANIZACE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Stromky zajistí p.J.Zach, výzdoba stromků a betléma bude 23.12.2021 od 8.00 hod.- zajišťuje Ing.J.Pibil a J.Uttendorfský. Zpěv a hudební doprovod o svátcích včetně zpěvu žalmů a antifon zajistí pan varhaník Petr Malý v součinnosti s chrámovou scholou a po schválení duchovním. Nácvik ministrantů na svátky a rozdělení služeb zajistí J.Uttendorfský s  Ing.J.Pibilem, nácvik 23.12.2021 od 9.00 hod v kostele. Lektorskou službu a přípravu přímluv zajistí  p.M.Králíčková.. Betlémské světlo zajistí p. Z. Nedělka , bude v sínici v kostele sv.Jakuba st.ve V. Losenici 24.12.21  7.30-15.00 hod., v H. Borové v kostele  9.00-10.30, v M.Losenici v kapli Nanebevzetí Panny Marie 9.00-10.00 hod., v Sázavě v kostele  Panny Marie Karmelské  v době 9.00-10.00 hod., ve  Vepřové v kapli Nejsvětější Trojice 9.00-10.00 hod., v Pořežíně v kapli Panny Marie 9.00-10.00 hod., v Oudoleni v kapli Navštívení Panny Marie 9.00-10.00 .

Rozpis úklidu sněhu byl stanoven na měsíce prosinec a leden.


9. FARNÍ KNIHOVNA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Farní knihovna ve Velké Losenici bude otevřena 12.12.202 a 19.12.2021 v době 9.00-9.30 hod..

Zavřená bude o nedělích 27.12.2020 a 3.1.2021. Děkujeme za pochopení.

 

10. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Koledníci Tříkrálové sbírky budou chodit ve všech obcích našeho farního svazu v sobotu 8.1.2021. Organizací je pověřena pastorační asistentka Marta Králíčková v koordinaci s vedoucími skupinek v jednotlivých obcích..

Hra Čtvrtý zmudrců se uskuteční v neděli 9.1.2022 na farním dvoře ve Velké Losenici ve 14.00 hod.

 

11. PASTORAČNÍ FORMACE

V pastorační formaci jsme především hovořili o  synodním procesu. Také jsme probírali problémy se skupinkami pro Tříkrálovou sbírku a herce na hru Čtvrtý z mudrců.

 

12. EKONOMICKÉ INFORMACE

Duchovní seznámil  pastorační a ekonomickou radu s tím, že vyúčtování příspěvků od obcí

na rok 2021 bylo uskutečněno  a předáno s podanými žádostmi na rok 2022.

 

13. PRÁCE A OPRAVY

V období od poslední pastorační a ekonomické rady byly mnohé brigády a mnohé provedené práce (úklid listí, úklid sněhu). Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Dík za sekání a odvoz trávy ve všech našich areálech, řezání dřeva na topení.

Pán Bůh zaplať všem ochotným !

Je potřeba zajistit opravu vrat do farního dvora a pokácení stromů u „prasečáku“.

 

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– Tříkrálová sbírka 2022

– celostátní forum mládeže 2022 zrušeno

– vzdělávací kurzy ČBK

15. CELOROČNÍ VYHODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Havlíčkova Borová

Zahrnuje celý církevní rok 2020/2021

1. František Nevole (1) Havl.Borová

2. Matěj Bořil (3) Vepřová

3. Pavel  Štefa (6) Vepřová

4. Jan Štefa (9) Vepřová

5. Vojtěch Štefa (8) Vepřová

6. Jan Tonar (2) Havlíčkova Borová

7. František Bořil  (4) Vepřová

8. Radoslav Tonar (7) Havl.Borová

9. Ondřej Dejmal (14) Havl.Borová

10. Vilém Nevole (18) Havl.Borová

11. Václav Štefa (11) Vepřová

12. Patrik Strašil (16) Oudoleň

13. Jáchym Dejmal (10) Havl.Borová

14. Jaroslav Červenka (17) Havl.Borová

15. Tomáš Cacek (15) Slavětín

16. Vít Veselý  (5) Havl.Borová

17. Pavel Janáček (13) Vepřová

18. Vít Janáček (12) Vepřová

19. Tomáš Novotný (19) Havl.Borová

20. Pavel Šmíd (-) Havl.Borová

 

Velká Losenice

Zahrnuje celý církevní rok 2020/2021 (v závorce loňské umístění)

 

1.  Josef Dvořák (5) V.L.

2.  Filip Hošek  (1) V.L.

3.  Miloslav Bratršovský  (2) V.L.

4.  Jakub  Lacina (4) Sázava

5.  David Bratršovský (6) V.L.

6.  Filip Lacina (7) Sázava

7.  Luboš Bratršovský (8) V.L.

8.  Jan Havlíček (3) V.L.

9.  Jakub Uttendorfský (15) Sázava

10. Adam Pibil (12) M.L.

11. Tomáš Sobotka (16) Sázava

12. Jiří Uttendorfský (21) Sázava

13. Tomáš Polreich (14) V.L.

14. Radim Sobotka (9) Sázava

15. Jan Uttendorfský (11) Sázava

16. Vojtěch Pibil (22) M.L.

17. Marek Sobotka (19) Sázava.

18. Matěj Sobotka (20) M.L.

19. Vít Peksa (17) V.L.

20. Ondřej Vytlačil (28) M.L.

21. Ondřej Hromek (-) V.L.

22. Ondřej Dvořák (31) V.L.

23. Kryštof Černý (25) V.L.

24. Ctibor Křepinský (10) M.L.

25. Pavel Pospíchal (28) Sázava

26. Tomáš Novotný (24) V.L.

27. Petr Zach (23) V.L.

28. Matěj Čejka (-) V.L.

29. Vojtěch Špinar (13) V.L.

30. Václav Peksa (18) V.L.

31. Štěpán Čejka (-) V.L.

32. Petr Bureš (32) V.L.

33. Josef Malý (-) V.L.

Dále ministrovali: Adam Ledvinka, Ondřej Ledvinka, Patrik Špinar, Dominik Daniel

 

Je radostí celé pastorační a ekonomické rady farního svazu vědět, že bylo celkem hodnoceno 37 ministrantů ve V.Losenici a 20 ministrantů v H.Borové, a mimoto u oltáře přisluhovali další nehodnocení akolyté a ministranti a ministrantky! Děkujeme za pomoc s vedením ministrantů Janu Uttendorfskému s pomocníky Janem Havlíčkem a Josefem Dvořákem. Hodnocení je jistě ovlivněno koronavirem. Modleme se jako farní společenství za ministranty,  je známo, že při této službě u oltáře se rodí kněžská povolání.

Každý rok někteří starší ministranti končí a je potřeba, aby noví mladí začínali.

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Pastorační a ekonomická rada přeje všem

milostiplné prožití svátků Narození

a hojnost Božího požehnání

v novém roce 2022.