Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 2. března 2012

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

3/12

133/ 524

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Králíčková, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Podloucká, P.Malý, M.Weishauptová, M.Rezlerová, M.Danielová, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Pátková,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek, V.Štefa,

Omluveni : Ing. J.Nevole, Z.Hájková,V.Novotný, J.Pibilová,

1.PODĚKOVÁNÍ

Den prožitý s Bohem a ve společenství jistě přinesl užitek účastníkům rekolekce, tentokráte pořádaný ve spolupráci s Evropskou akademií pro demokracii (dík všem 64 účastníkům). Společný oběd dotváří atmosféru rekolekce – dík pastorační asistentce za uvaření.

Děkujeme všem, kteří v jednotlivých obcích farností vedou křížové cesty a všem účastníkům.

Dík paní L.Špačkové a M.Weishauptové st. za ušití nových fialových šatů pro sošku Pražského Jezulátka.

Poděkování paní S. Polreichové za zorganizování nové postní výzdoby v presbytáři a paní A.Ledvinkové za nový paličkovaný kříž na plátně v presbytáři..

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – za vedení bohoslužeb slova, akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , Liberi Dei, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnicím ve farní knihovně, za postní výzdobu presbytáře, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Při sbírce na Svatopetrský haléř jsme vybrali ve Velké Losenici částku 5 262 Kč a v Havlíčkově Borové 3 874 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání maminek s dětmi a setkávání seniorek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 13. dubna 2012

3. PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

HAVLÍČKOVA BOROVÁ – farní pastorační středisko VITUS – pátek 23.března 2012 v 19.00

4. KATECHETICKÉ setkání

21. března 2012 v 15.00 hod. v Losíku

5. SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

na slavnost sv.Josefa 19.března 2012 při bohoslužbě v Havlíčkově Borové v 15.00 hod. a ve Velké Losenici v 18.00 hod.

(zájemci nechť se zapisují na arch ve vchodu kostela)

6. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

25.března 2012

7. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Velikonoce, slavnost Zvěstování Páně,

neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

8. VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

V sobotu 31.3.12 od 8.00 hod. do 11.00 hod. (zpovídají P.Piotr Balewicz z Krucemburku v bočním vchodu kostela sv.Jakuba st.ve Velké Losenici a P. Zdeněk Kubeš z Přibyslavi v sakristii kostela,) . Sv.smíření v Přibyslavi 31.3.12 od 14.00 hod.

9. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

VELKÁ LOSENICE – od Zeleného čtvrtku 5.4.12 do Vzkříšení 7.4.12 – prosíme zapište se ve vchodu kostela.

10. VELIKONOČNÍ SVÁTKY – Pořad bohoslužeb


Velká Losenice Havlíčkova Borová
Zelený čtvrtek euch.oběť 19.00 hod. 17.00 hod.
Velký pátek ranní chvály 6.00 hod.
křížová cesta 16.45 hod. 14.30 hod.
velkopáteční obřady 17.30 hod. 15.00 hod.
Velikonoční vigilie 20.00 hod. 17.30 hod.
Zmrtvýchvstání Páně 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Pondělí velikonoční 8.00 hod. 9.30 hod.


Nácvik ministrantů:

Nácvik ministrantů se uskuteční ve čtvrtek 5.4.12 v 9.00 hod. Sejdeme se v sakristii kostela.

Svíčky a rodinné paškálky: V hlavním vchodu kostela si věřící mohou zakoupit velikonoční svíčku – 1 ks za 25 Kč a rodinný paškálek – 1 ks za 100 Kč. Při zakoupení, prosím, platit u hlavního vchodu.

Nácvik zpěvu a chrámový sbor:

Nácviky zpěvu, žalmů, pašijí, antifon zajišťuje po domluvě s duchovním regenschori Petr Malý a Liberi Dei, dík všem, kteří se do této služby zapojují.

Jednotliví členové pastorační a ekonomické rady si rozdělili úkoly – oblasti nutné zajistit k důstojnému slavení velikonoc. Každý z členů pastorační a ekonomické rady obdržel jmenovitý rozpis služeb a činností souvisejících s velikonocemi. Děkuji všem členům pastorační a ekonomické rady i všem, kteří jsou ochotni zapojit se do přípravy a slavení velikonoc. V loňském roce jsme na Velký pátek uctívali ve Velké Losenici kříž z Pořežína, letos to bude kříž z Velké Losenice, v Havlíčkově Borové jsme uctívali kříž z Peršíkova, letos to bude kříž z Havlíčkovy Borové. Ratolesti na Květnou neděli zajistí Mgr.Radek Pátek.

11. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3.TŘÍDY

O jarních prázdninách ve středu 29.2.12 se uskutečnil celodenní program v Losíku pro žáky 3.tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv.přijímání. Při této příležitosti jsme poděkovali paní Mgr.Věře Křesťanové, která změnila působiště, za její vzornou katechetickou činnost ve Vepřové. Den byl zakončen setkáním rodičů dětí s duchovním správcem. Dík pastorační asistentce Martě Králíčkové, katechetovi Mgr.Radku Pátkovi , Marii Dobrovolné ml. a všem, kteří pomáhali s organizací.

12. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 14.7.-21.7.2012

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 21.7.- 28.7. 2012


Během měsíce března budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky. Cena tábora je 1 300 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast. Zároveň bychom přivítali nové vedoucí, především z řad těch, kteří se připravují na přijetí sv.biřmování.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti. Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

13. PASTORAČNÍ FORMACE

Pastorační a ekonomická rada rozhodla, že postní almužna (vyhlášená Českou biskupskou konferencí a dle směrnic královéhradecké diecéze k tomu určených) bude ve farnosti Velká Losenice určena na potřeby dětí navštěvujících náboženství (učebnice, pomůcky, případně vybavení pro akce s dětmi) a ve farnosti Havlíčkova Borová na vybavení farního pastoračního střediska Vitus (židle, stoly). Zájemci o postní almužnu dostali na počátku doby postní v kostele kasičku, do které budou všichni doma v rodině během doby postní dávat finance, které ušetří tím, co si v době postní odepřou. Na Květnou neděli se budou kasičky při bohoslužbách odevzdávat v kostele a komise sečte dary pro farnost. Pán Bůh zaplať všem, kteří vzali vážně tuto příležitost k prohloubení prožívání doby postní.

Pastorační a ekonomická rada projednala a schválila podání žádosti obci o navrácení Katolického domu (dnes Kulturní dům).

14. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 3.2.2012 – 2.3.2012

1. Zdeněk Lacina (2-3)

2-3. Michal Strašil (8)

2-3. Patrik Strašil (14)

4. Ondřej Dejmal (4)

5. Vojtěch Ondráček (1)

6. Jiří Ondráček (2-3)

7. Pavel Janáček (12-13)

8. Jiří Lacina (5)

9-10. Matěj Bořil (12-13)

9-10. František Bořil (9-11)

11-12. Vojtěch Štefa. (9-11)

11-12. Václav Štefa (9-11)

13. Tomáš Cacek (16)

14. Martin Ondráček (17)

15-17. Radim Solnička (15)

15-17. Martin Solnička (6-7)

15-17. Robin Solnička (6-7)

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 3.2.2012 – 2.3.2012

1. Marek Sobotka (10-12)

2. Vojtěch Lacina (10-12)

3-4. Jakub Lacina (3)

3-4. Filip Lacina (2)

5. Jan Lacina (17)

6. Radim Sobotka (10-12)

7. Kryštof Černý (1)

8. Petr Lacina (15)

9. Vojtěch Pibil (5)

10. Martin Sysel (6)

11. Matěj Sobotka (4)

12. Martin Lempera (8)

13. Tomáš Pečinka (13)

14.Ondřej Augustin (9)

15-16. Lukáš Halík (20)

15-16. Dominik Halík (-)

17. Pavel Uttendorfský (-)

18. Miloslav Bratršovský (7)

19. Jan Šenkýř (18)

20. Jan Mička (16)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

15. EKONOMICKÉ INFORMACE

Základní ukazatele výsledků hospodaření farnosti za rok 2011, jak byly předloženy vikariátní účetní a bez výhrad vzaty na vědomí ekonomickou radou farního svazu :

Velká Losenice: výsledek hospodaření za rok 2011 : – 86 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2011 : 29 510,94 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2011 : 891 Kč

Havlíčkova Borová : výsledek hospodaření za rok 2011 : + 185 658 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2011 : 39 760,92 Kč

Stav 2.bankovního účtu k 31.12.2011 : 2 672,90 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2011 : 17 743 Kč

Půjčka k 31.12.2011 950 000 Kč

(půjčka byla po obdržení dotace plně splacena v měsíci únoru 2012)

Hospodaření farností je systémové a stojí na zdravých základech.

Farnosti nemají v současnosti žádné úvěry a přijaté půjčky!

Předpis z biskupství odvodu do Fondu solidarity (desátek) na rok 2012 pro naše farnosti je :

Velká Losenice : 6 869 Kč Havlíčkova Borová : 11 089 Kč

Základ pro výpočet Desátku je brán ze sbírek pro potřeby farnosti a z nájmu.

Farnost Havlíčkova Borová měla v roce 2011 příjem z nájmu 110 525 Kč,

Farnost Velká Losenice měla v roce 2011 příjem z nájmu 0 Kč. (jak neprozřetelný se ukazuje prodej plochy pod bramborárnou a dál ke hřbitovu za mého předchůdce na kterém se významně podíleli někteří farníci).

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

  • Rok víry –vyhlášený papežem od 11.10.2012 do 24.11.2013
  • výzva k postní almužně
  • týden modliteb za mládež – 25.3.-1.4.2012
  • diecézní setkání mládeže – 31.3.2012 od 9.00 hod. v Hradci Králové
  • noc kostelů 2012 – pátek 1.června 2012- nabídka studia na Teologické fakultě JU
  • nové tematické texty pro seniorská společenství
  • formačně-vzdělávací program AKTIVAN pro animátory seniorů – 22.3. a 19.4.- H.Králové
  • poděkování za sbírku Misijní neděle – v diecézi se vybralo 1 409 529 Kč
  • poděkování za Tříkrálovou sbírku a za sbírku na charitu – podrobně IKD 3/2012
  • dopisy nemocným – obnoveno zasílání

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

Pastorační a ekonomická rada farního svazu

přeje všem duchovní užitek z postního úsilí

a milostiplné prožití svátků Vzkříšení.