Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 2. října 2015

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

Přítomni :

Farnost Velká Losenice: P.Daniel,  J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Danielová, M.Králíčková, Ing.V.Růžičková, R.Sobotková, M.Lánová, Z.Nedělka, M.Vytlačil, J.Uttendorfský, M.Sobotka,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Stránský,

 

Omluveni: Ing.J.Pibil, L.Špačková, P.Blažek, Ing.J.Nevole, F.Nevole,  V.Štefa,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, růžence v jednotlivých obcích farnosti a modlitby Anděl Páně.

Při sbírce na církevní školství jsme vybrali ve Velké Losenici částku 4 867 Kč a v Havlíčkově Borové 2 987 Kč.  Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík rodičům za zájem o výuku náboženství a dětem, které navštěvují hodiny náboženství ve všech školách farního svazu. Dík za pravidelné setkávání maminek s dětmi.

Poděkování panu varhanářovi panu Janu Karlovi ze Sázavy za opravu a naladění varhan.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby, brigády  a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek  6.listopadu  2015


3.KATECHETICKÉ setkání

středa –   21.října 2015  v 15.00 hod. v Losíku

4. SBÍRKA NA MISIE

18 .ŘÍJNA 2015

5.  TÉMATA NA NÁSTĚNKY

růženec, slavnost Výročí posvěcení kostela, odpustky

slavnost  Všech svatých, vzpomínka na všechny věrné zemřelé

6. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Vepřová – 18.10.2015  v 10.30 hod.

Velká Losenice –  25.10.2015 – 8.00 a 11.00 hod.

7.  KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 16.9.2015 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání.

Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem a farnosti. Bylo zkontrolováno, že Občasník katechetického a pedagogického centra je  zasílán všem katechetům, uzavření dohod o pracovní činnosti, zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probírala se organizace ministrantů pro dětské eucharistické oběti, hudební doprovod při těchto mších, vyzdvižení modlitby růžence v měsíci říjnu ,dále vydávání a objednávky Křesťánka, pozvánka na drakiádu  a běžné záležitosti týkající se výuky náboženství.

V sobotu 19.9.2015 se katechetky zúčastnily diecézního katechetického setkání a o obsahu informovaly pastorační a ekonomickou radu..

 

8. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je  za období  6.8.2015 –  1.10.2015

 

1-2.  František Bořil (1-2)

1-2.  Matěj Bořil   (1-2)

3-4.  Pavel Janáček (3)

3-4.  Vít Janáček  (6)

5-6.   Jan Štefa  (8)

5-6. Vojtěch  Štefa (7)

7.     Václav  Štefa (12)

8-9. Michal Strašil  (11)

8-9. Patrik Strašil (4)

10.   Ondřej Dejmal (9)

11. Vojtěch Ondráček (5)

12. Tomáš Cacek (10)

13-15. Robin Solnička (13)

13-15. Martin Solnička (14-15)

13-15. Martin Ondráček (14-15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 6.8.2015 – 1.10.2015

 

1.   Adam Pibil   (2-3)

2.   Vojtěch Pibil (2-3)

3.   Ondřej Vytlačil ( 12)

4-5 Filip Lacina (1).

4-5. Jakub Lacina (9)

6.  Kryštof Černý (19)

7.  Vojtěch Špinar (-)

8-9. Jan Uttendorfský nejml (4)

8-9. Jakub Uttendorfský (6)

10-11. Radim Sobotka  (17)

10-11. Marek Sobotka  (11)

12. Jan Dobrovolný (13)

13. Vojtěch  Lacina (8)

14. Pavel Pospíchal (20)

15. Martin Lempera (-)

16. Miloslav Bratršovský (5)

17. Martin Sysel (7)

18. Jakub Blažek (-)

19. Martin Mužátko (-)

20. Jiří Uttendorfský (-)


Hodnoceno bylo 20 nejlepších (ze 42 ministrantů)

9. ŠACHOVÝ KLUB KOLPING VELKÁ LOSENICE

Šachový kroužek pro děti  bude po prázdninách pokračovat ve své činnosti  pravidelnými setkáními každý pátek od  16.října 2015 v době 15.00 – 16.30 hod. v Losíku.

Rádi přivítáme i nové zájemce, podmínkou je pravidelná účast.

Těšíme se na vás.  Přihlášky je možné dostat u Marty Králíčkové .

 

10. REKOLEKCE

Rekolekce na téma „Hledat a nalézat Boha ve všech věcech“ –  podle papeže Františka –

se uskuteční v sobotu 7.11.2015 – přednášky ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v  kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici.

Program:

8.00  –  eucharistická oběť

8.45  –  1.přednáška –   Hledání, jistota a omyly (Žid 11,1-40)

9.45 – 2.přednáška – Naděje – realismus,optimismus nebo pesimismus?  (Jer 31,31-34)

10.45 –  3.přednáška –  Spiritualita pro naši dobu (1 Kor 5,8)

11.45 –   společný oběd v Losíku

12.00  –  Anděl Páně

12.05  –  růženec

12.30  – dotazy, diskuse

12.45   – křížová cesta

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !


11. NABÍDKA OBJEDNÁVKY STOLNÍCH KALENDÁŘŮ

Zájemci o stolní kalendáře s církevním kalendářem a liturgickými dobami na rok 2016 od nejrůznějších katolických vydavatelů je možné objednat u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hodnotili průběh farního shromáždění. Dík všem, kteří si vzali na starost organizaci a občerstvení a všem účastníkům. Při farním shromáždění byly slavnostně předány medaile farního svazu: paní Marii Nevolové z Havl.Borové,, panu Františku Nevolovi st. z Havlíčkovy Borové a panu Janu Jirákovi z Peršíkova.

Hovořili jsme i o setkání manželských párů v Losíku, kde jsme se věnovali některým tématům, která budou probírána na synodu o rodině. Na příštím setkání se seznámíme s výsledky synodu a tématem k zamyšlení bude otázka, která vyplynula z minulého setkání:

Jak jasně a srozumitelně vysvětlit dospívajícím, rozdíl „chodí-li“ s věřící (m) či nevěřícím – priorita hodnot života.

Živý ohlas na setkání a spontánní diskuse, která se rozvinula hned na pastorační radě, potěšila duchovního, v setkáních budeme pokračovat.

Členové spolku Karmel Sázava z.s. informovali o pokračující činnosti příprav stavby kaple.

Duchovní správce stručně seznámil s obsahem encykliky papeže Františka o péči o společný domov  LAUDATO SI ‘ , s kterou se podrobněji seznámíme při dalších setkáních rady.

Seznámili jsme se s programem Národního eucharistického kongresu –možno nalézt na stránkách www.nek.2015.cz

Také jsme si sdělili pozitivní dojmy ze čtení jmen kněží, kteří byli vězněni či zahynuli v době 2.světové války.

Duchovní správce informoval o přednášce na aktuální téma – Islám a imigranti, kterou bude mít v Losíku v neděli 15.listopadu 2015 od 15.00 hod. bývalý velvyslanec ve Vatikánu pan Ing. Pavel Jajtner.

Paní Radka Sobotková informovala, že maminky, které se scházejí v Losíku s dětmi, plánují velký úklid Losíka v úterý 13.10 od 16.00 hod. Dík za tuto iniciativu.

Pan Michal Sobotka připomenul poděkování za poskytnutí barvy farnosti Kameničky.

Past. a ekonom. rada obdržela soukromý dopis od 4 signatářů – zastupitelů obce V.Losenice o strategickém rozvoji obce, past.rada rozhodla o bodech odpovědi, která bude odeslána.

 

13. EKONOMICKÉ INFORMACE

Dne 4.9.2015 předal zástupce Lesů ČR,s.p. zástupci Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. (na základě plné moci Římskokatolické farnosti Velká Losenice) za účasti faráře a místopředsedy ekonomické rady p.Jiřího Zacha, lesy navrácené v restituci Římskokatolické farnosti Velká Losenice. Zároveň byl podepsán dodatek k pachtovní smlouvě o hospodaření v lesních porostech mezi Římskokatolickou farností Velká Losenice a Diecézními lesy Hradec Králové s.r.o.. Při přebírání lesa byl zjištěn výskyt kůrovce a Diecézní lesy Hradec Králové zajistily vytěžení napadených porostů s tím, že pro topení na faře byla ponechána část palivového dříví (dle směrnic a dohody).

Pastorační a ekonomická rada děkuje brigádníkům za zpracování tohoto dřeva a vyrovnání do rázu.

Zároveň pastorační a ekonomická rada, po projednání s jmenovanými, rozhodla, že  pořádek v lesích farnosti (uklizení větví, kontrola suchých stromů, upozornění na potřebu výsadby) si vezme na starosti pan Jan Uttendorfský (V.Losenice) a pan Stanislav Špaček (V.Losenice).

Kromě lesních pozemků zatím v rámci restitucí neproběhlo žádné předání zemědělské půdy či ostatních pozemků farnosti Velká Losenice.

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová uzavřela novou pachtovní smlouvu s Havlíčkovou Borovou zemědělská a.s. a dodatek č.1 a 2 k pachtovní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech.

 

14. PRÁCE A OPRAVY

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci.

Práce za září – Velká Losenice

 

 • napuštění penetrací nového šindele
 • zpracování palivového dřeva z farního lesa
 • posekání trávy v areálu fary a kostela
 • dokončení části opravy střechy fary

 

Práce na říjen – Velká Losenice

 

 • oprava vrat do farního areálu
 • zpovědní místnost ve vchodu kostela
 • posekání trávy v areálu fary a kostela
 • úklid farní půdy po opravě střechy

 

Práce za září – Havlíčkova Borová

 

 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela

 

Práce na říjen – Havlíčkova Borová

 

 • zateplení stropu Vitusu
 • výroba  nových vrat do farní stodoly
 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela

 

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres
 • informace k Národnímu eucharistickému kongresu v Brně – 16.-17.10.2015
 • dopis Národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 18.10.2015
 • nová právní úprava spolků
 • ministrantská formace v Nížkově

 

 

 

Marta Králíčková  v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář   v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady