Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 2. září 2016

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Králíčková, J.Uttendorfský, M.Vytlačil, J.Uttendorfský, M.Sobotka, R.Sobotková, Ing.V.Růžičková M.Danielová, M.Lánová, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa,

 

Omluveni: P.Malý, P.Stránský, Ing.J.Nevole, F.Nevole, L.Špačková,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za organizaci, účast a jednotlivé služby při farním shromáždění v Sázavě, dík za občerstvení a všem dárcům sbírky (po odečtení nutných nákladů se vybralo 49 000 Kč

Pán Bůh zaplať !)

Poděkování také za poutě ve Velké a Malé Losenici a Výročí posvěcení kaple v Pořežíně.

Dík za liturgické služby – za vedení bohoslužeb slova, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela. Dík dětem, které přistoupily na začátku školního roku ke sv.smíření a za účast na eucharistické oběti k začátku školního roku .

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost. Dík za všechny brigády.

 

2.setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 7.října 2016 v 19.45 hod.

 

3. Katechetické setkání

středa 21.9.2016 v 15.00 hod. v Losíku


4. SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

18. září 2016

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

výuka náboženství,prázdniny,dovolená, letní tábor

 

6. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2016-2017. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

Zejména vyzýváme rodiče dětí z Vepřové, které přecházejí na vyšší stupeň ZŠ do Velké Losenice a ještě nepodaly přihlášku, aby tak učinily.

 

7. katechetické setkání

Ve středu 24.8.2016 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z  pravidelných katechetických setkání. Letos budou zabezpečovat výuku náboženství na školách:

Mgr.Lukáš Ležák , Mgr.Ludmila Kachlíková, Mgr.Marie Lacinová, Marta Králíčková.

Katecheté jsou povinni se 2x ročně zúčastnit diecézního setkání katechetů.

Katecheté předali požadavky na objednání učebnic pro výuku pastorační asistentce

Martě Králíčkové – učebnice již byly dodány . Katechetické setkání bude

8x za školní rok. Na setkání dostali všichni materiály k přípravě dětí k 1.sv.přijímání, tématické plány, záznam o činnosti a byl potvrzen rozvrh hodin náboženství.

Díly velmi dobré spolupráci se podařilo, že rozvrh byl k dispozici dříve, než začal školní rok, a tak rodiče všechny kroužky mohou domlouvat již s ohledem na výuku náboženství.

Rádi přivítáme nové ministranty a dívky do scholy, aby pod vedením Mgr.Marie Lacinové byly dětské eucharistické oběti doprovázeny zpěvem.

Diecézní setkání katechetů se uskuteční v sobotu 17.9.2016 v  Králíkách.

Přihlášky a účast zajistí pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

8. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – ROZVRH HODIN

Velká Losenice výuka začíná 13.9.2016

 

1.třída pondělí – 5.vyučovací hodina 11.25-12.10 hod. Mgr.Marie Lacinová
2.třída čtvrtek – 5.vyučovací hodina 11.25-12.10 hod. Mgr.Ludmila Kachlíková
3.třída středa – 6.vyučovací hodina 12.30-13.15 hod. Mgr.Marie Lacinová
Losík 15.00-15.45 hod. Marta Králíčková
4.třída čtvrtek – 6.vyučovací hodina 12.30-13.15 hod. Mgr.Ludmila Kachlíková
5.třída pondělí – 6.vyučovací hodina 12.30-13.15 hod. Mgr.Lukáš Ležák
6.třída pátek – 6.vyučovací hodina 12.30-13.15 hod. Mgr.Lukáš Ležák
7.třída úterý – 8.vyučovací hodina 13.55-14.40 hod. Mgr.Lukáš Ležák
8.+ 9.třída úterý – 6.vyučovací hodina 12.30-13.15 hod. Mgr.Lukáš Ležák
8.+ 9.třída čtvrtek – 8.vyučovací hodina 13.55-14.40 hod. Mgr.Ludmila Kachlíková

 

Sázava – výuka začíná 13 .9.2016

hodina

od 13.15 – 14.00

 

 

Mgr. Marie Lacinová

 

Úterý

 

1-5.třída

 

Vepřová – výuka začíná 13.9.2016

 

 

Úterý

1.+2.;4.+ 5. třída

13.00 – 13.45

Marta Králíčková

3.třída

13.45 – 14.30

Marta Králíčková

Oudoleň – výuka začíná 13.9.2016

 

 

Úterý

1.-2.třída

12:45 – 13:30

Mgr.Ludmila Kachlíková

3.-5.třída

13:30 – 14:15

Mgr.Ludmila Kachlíková

 

Havlíčkova Borová – výuka začíná 8.9.2016 !

 

 

Čtvrtek

1. – 4.třída

13.10 – 13.50

Marta Králíčková

5.- 9.třída

13.50 – 14.35

Marta Králíčková

ČASOPIS KŘESŤÁNEK

Křesťánek bude vydáván jako v loňském roce, předplatné na rok 60 Kč, jednotlivé číslo

15 Kč. Objednávky u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

Važme si možnosti mít vlastní časopis !

 

9. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ PRO DĚTI

Od začátku školního roku začínají opět dětské eucharistické oběti každou středu od 17.00 a to nejen pro děti připravující se na přijetí svátostí, ale pro všechny děti školou povinné.

I v  letošním školním roce bude 2.hodina náboženství týdně určená 3.tř. a zaměřená k potřebným znalostem k přijetí v Losíku každou středu od 15.00 hod.!

Setkání s rodiči dětí 3.tř. se uskuteční v Losíku 21. září 2016 v 17.45 hod

Celodenní setkání dětí připravujících se na svátosti bude ve středu 22 .2. 2017 v Losíku, 1.sv.přijímání bude v neděli 25.6. 2017.

Pastorační asistentka Marta Králíčková zajistí služby velkých ministrantů. V letošním roce budou schůzky ministrantů každou středu od 16.00 hod. Schůzky povede akolyta Jan Uttendorfský ve spolupráci s Martou Králíčkovou.

Prosíme rodiče ministrantů, aby v rozvrhu svých dětí na tyto schůzky pamatovaly.

 

11. ŠACHOVÝ KLUB KOLPING VELKÁ LOSENICE

Šachový kroužek pro děti bude po prázdninách pokračovat ve své činnosti pravidelnými setkáními každý pátek od 14.října 2016 v době 15.00 – 16.30 hod. v Losíku.

Rádi přivítáme i nové zájemce, podmínkou je pravidelná účast.

Těšíme se na vás. Přihlášky je možné dostat u Marty Králíčkové.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu slavností v naší farnosti – především o farním shromáždění a pouti v Malé Losenici.

 

13. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ


Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období prázdnin

1-2. Filip Lacina (3)

1-2. Jakub Lacina (4)

3. Miloslav Bratršovský (12)

4. David Bratršovský (-)

5. Ondřej Vytlačil (1)

6. Vojtěch Lacina (7)

7. Adam Pibil (5)

8. Marek Sobotka (8)

9. Vojtěch Pibil (19 )

10. Radim Sobotka (6)

11. Pavel Pospíchal (-)

12. Tomáš Sobotka (9)

13. Ondřej Dvořák (25)

14. Ondřej Augustin (11)

15. Kryštof Černý (20)

16. Václav Peksa (17)

17. Jiří Zach (-)

18. Matěj Sobotka (15)

19. Tomáš Polreich (2)

20. Jan Dobrovolný (-)

21.Ctibor Křepinský (-)

22. Jakub Blažek (18)

23. Jan Uttendorfský (13)

24. Jakub Uttendorfský (14)

25. Vojtěch Špinar (22)


Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období prázdnin

1. Matěj Bořil (5)

2. František Bořil (6)

3. Pavel Štefa (8)

4. Vojtěch Štefa (10)

5. Pavel Janáček ( 7)

6. Jan Štefa (3)

7. Vít Janáček (9)

8. Pavel Štefa (11)

9. Tomáš Cacek (13)

10. Michal Strašil (1)

11. Václav Štefa (11)

12. Ondřej Dejmal (4)

13. Vojtěch Ondráček (12)

14-15. Radim Solnička (14)

14-15. Robin Solnička (15)

 

14. PRÁCE A OPRAVY

Práce v srpnu – Velká Losenice

 • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela
 • úklid polystyrenu na farní půdu
 • úklid prken do farní stodoly, přikrytí dřeva (lípy) na sochy

 

Práce na září – Velká Losenice

 • příprava instalace soch v kostele sv. Jakuba a úprava kostnice
 • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela
 • příprava zřízení zpovědní místnosti
 • nové dveře do sakristie, oprava fasády fary

 

Práce na září – Havlíčkova Borová

 

 • vrata do farního areálu
 • posekání a odvoz trávy v areálu fary

 

 

15. KARMEL SÁZAVA Z.S.

Členové spolku Karmel z.s. se sešli ve čtvrtek 18.8.2016.

V neděli 14. srpna proběhlo na pozemku u kaple farní shromáždění farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová. V týdnu před shromážděním pracovníci firmy pana Kotíka již postavili dřevěnou konstrukci kaple. Při mši sv. proběhla sbírka na stavbu kaple, která vynesla 53 233 Kč. Náklady s uspořádáním činily 4 398 Kč a čistý výnos tedy činil 48 835 Kč. Na účet spolku bylo dáno 49 000 Kč. Nyní by se mělo začít s pracemi na střešní konstrukci. Budou objednány OSB desky a paropropustná fólie. Natažení paropropustné fólie, laťový rošt a bednění střechy OSB deskami bude provedeno brigádně. Krytinu (fólii a oplechování) provede pan Krajčovič z Nového Veselí.

Před pracemi na střeše bude třeba postavit lešení. Do konce tohoto roku je třeba především dokončit střechu (kříž, jeho osazení do střešní konstrukce, bednění, střešní krytina, oplechování). Položení střešní fólie a podkladní textilie by mělo dle nabídky stát cca 650 Kč za 1 m2. Aby byla stavba na zimu uzavřena, měla by také být osazena okna a dveře – dle nabídky firmy PKS za cca 300 000 Kč. Na obklad fasádními deskami jsme ještě nedostali nabídku, ale tyto práce budou provedeny až na jaře příštího roku.

Na transparentním účtě je v současné době cca 800 000 Kč.

Členové spolku děkují za Vaše modlitby, finanční dary a dary dřeva. Pán Bůh zaplať!

Podrobnější zprávy jsou na webových stránkách spolku.

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • poděkování za sbírku u Božího hrobu pro křesťany ve Svaté zemi
 • diecézní pouť k bráně Božího milosrdenství a diecézní katechetické setkání – 17.září 2016 v Králíkách
 • dopis ke sbírce na církevní školství

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady