Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3. března 2023

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

3/23

258/1060

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel,  Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Králíčková, P.Malý, R.Sobotková, L.Špačková, M.Lánová, Ing.V.Růžičková, Z.Nedělka, J.Burešová, M.Sobotka, J.Mach, J.Malý

Havlíčkova Borová: V.Štefa, Mgr.Dana Musilová, J.Hájková

Omluveni: J.Uttendorfský ml., P.Blažek, P.Stránský

 

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Svátost pomazání nemocných

4. Témata na nástěnky

5. Velikonoční svátost smíření

6. Velikonoční svátky

7. Fotbalový turnaj

8. Velikonoční adorace

9. Letní čas

10. Letní tábor

11. Postní almužna

12. Farní shromáždění

13. Vikariátní setkání kněží

14. Hodnocení ministrantů

15. Pastorační informace

16. Zprávy z biskupství

 

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zúčastnili postní rekolekce.

Dík za vedení pobožnosti křížové cesty ve všech obcích farnosti a účast na nich.

Dík za celodenní setkání dětí připravujících se na přijetí svátostí – dětem, past.asistentce a vedoucím, dík rodičům těchto dětí za setkání s duchovním správcem. Dík všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb–  akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,  ministrantům, varhaníkům ,  zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici ve farní knihovně, za údržbu liturgických pláten,  za postní výzdobu, za úklidy kostela.

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně a do modlitby matek.

Při sbírce na Svatopetrský haléř jsme vybrali ve Velké Losenici částku 14 058 Kč a v Havlíčkově Borové  11 655  Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 14. dubna 2023 v Losíku.

 

3. SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Na slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 25. března 2023 při  bohoslužbě ve Velké Losenici v 8.00 hod. a v Havlíčkově Borové v 9.30 hod. (zájemci nechť se zapisují na arch ve vchodu kostela).

Ti, kteří by rádi přijali  sv. nemocných ze zdravotních důvodů doma, prosíme, aby to oznámili pastorační asistentce  M.Králíčkové.


4. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Popeleční středa, smysl postní doby.

 

5. VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

V sobotu 1. dubna 2023 se uskuteční velikonoční svátost smíření.

P.Pavel Seidl zpovídá  od 8.00 do 11.00 hod.ve zpovědní místnosti v kostele sv.Jakuba, P.Rudolf Zahálka  zpovídá v sobotu 1.dubna ve zpovědní místnosti od 13.00-15.00 hod. Sv.smíření v Krucemburku v neděli 26.3. 2023 –  14.00-16.00 hod.

 

6. VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Pořad bohoslužeb           Velká Losenice                                 Havlíčkova Borová

Zelený čtvrtek         eucharistická oběť     19.00 hod.                        17.00 hod.

Velký pátek               ranní chvály            7.00 hod.

křížová cesta                           16.45 hod.                                     14.30 hod.

velkopáteční obřady                  17.30 hod.                                     15.00 hod.

Velikonoční vigilie                     20.30 hod.                                      18.00 hod.

Zmrtvýchvstání Páně                8.00 a 11.00 hod.                            9.30 hod.

Pondělí velikonoční                   8.00 hod.                                          9.30 hod.

Nácvik ministrantů:

Nácvik ministrantů se uskuteční ve čtvrtek 6.4.23 v 9.00 hod. Sejdeme se v sakristii kostela.

Svíčky a rodinné paškálky : V hlavním vchodu kostela si věřící mohou zakoupit velikonoční svíčku a rodinný paškálek. Při zakoupení, prosím, platit u hlavního vchodu.

Nácvik zpěvu a chrámový sbor : Nácviky zpěvu, žalmů, pašijí, antifon zajišťuje po domluvě s duchovním regenschori  Petr Malý se zapoejním  Vis angeli, Vitus, varhanice Ing.Veroniky Tonarové.  Dík všem, kteří se do této služby zapojují.

Jednotliví členové pastorační a ekonomické rady si rozdělili úkoly – oblasti nutné zajistit k důstojnému slavení velikonoc. Děkuji všem členům pastorační a ekonomické rady i všem, kteří jsou ochotni zapojit se do přípravy a slavení Velikonoc.  ve Velké Losenici budeme uctívat kříž ze Sázavy,  v Havlíčkově Borové budeme uctívat kříž z Peršíkova.


7. XV. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice a Kolpingova rodina Velká Losenice  uspořádá XV. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 3.6.2023 ve 2  kategoriích -mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2011 – či navštěvující příslušnou třídu) starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ).

Přihlášky odevzdávat pastorační asistentce Martě Králíčkové nebo Ing.Jaroslavu Pibilovi.

 

8. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE –  VELKÁ LOSENICE

od Zeleného čtvrtku 6.4.23 do Vzkříšení  8.4.23 – prosíme zapište se ve vchodu kostela.

 

9. LETNÍ ČAS

Připomínáme, že v neděli 26.3.2023 se mění čas na letní.

Ze soboty na neděli si posuneme hodiny o jednu hodinu dopředu.

 

10. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční , umožní-li to situace v  Sázavě (podle počtu dětí) ve dvou turnusech:

I. turnus – ve dnech 8.7.- 15.7. 2023

II. turnus – ve dnech 15.7.- 22.7. 2023

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Dětem jsou v hodinách náboženství  distribuovány přihlášky. Cena tábora: 2 000 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

 

11. POSTNÍ ALMUŽNA

Pastorační a ekonomická rada jednala i  o postní almužně a rozhodla, že ušetřené peníze použijeme v obou farnostech na prostředky pro děti a pomůcky na náboženství (učebnice apod) ve Velké Losenici a v Havlíčkově Borové, případně na pokrytí energií.

Prosíme odevzdat v kostele na Květnou neděli. Dík všem, kteří se zapojí a zkvalitní postní úsilí.

 

12. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění

( jubilejní XX. farní shromáždění)  na neděli 14. května 2023  od 10.00 hod. do Velké Losenice.

Program byl  schválený Pastorační a ekonomickou radou :

10.00 –  slavnostní eucharistická oběť´ za farní svaz

11.00 – modlitba a  oficiální zahájení.-  slovo místopředsedy,

projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s. – zhodnocení  fungování kostela

Panny Marie Karmelské a    plánované akce

11.15 – program pro děti i dospělé, koncert Vis angeli

12.00 – modlitba Anděl Páně a požehnání

Občerstvení zajištěno, odpolední program bude upřesněn.

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu.   Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu.

Všichni jste zváni !

 

13. VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ KNĚŽÍ

V pondělí 15.května 2023 se uskuteční pravidelné měsíční setkání kněží , tentokrát ve Velké Losenici, které bude zahájeno eucharistickou obětí v 9.00 hod. v kostele sv.Jakuba , na kterou jste srdečně zváni. Setkání bude pokračovat jednáním knšží v Losíku a bude zakončeno společným obědem kněží.

 

14. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 14.1.2023.- 3.3.2023

1. Tadeáš Pertl              7. Jan Štefa              13. Ondřej Dejmal      19. Miroslav Blažek

2. František Nevole       8. Pavel Štefa            14. Patrik Strašil         20. Vít Janáček

3. Tomáš Musil              9. Matěj Bořil            15. Václav Štefa         21. Pavel Janáček

4. Jan Tonar                 10. Filip Nevoale        16.  Tomáš Cacek

5. Jáchym Dejmal         11. Vojtěch Štefa       17. Radoslav Tonar

6. František Bořil          12. Vilém Nevole        18. Jáchym  Janáček

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 14.1.2023 –  3.3.2023

1. Martin Mach                10. Vojtěch Pibil                        19. Filip Sobotka

2. Štěpán Mach               11. Filip Mach                           20. Jan Havlíček

3. Vojtěch Blažek             12. Jakub Uttendorfský             21. David Bratršovský

4. Josef Malý                   13. Miloslav Bratršovský           22. Ondřej Dvořák

5.  Filip Hošek                  14. Tomáš Polreich                  23. Štěpán Čejka

6. Jakub Lacina               15. Josef Dvořák                      24. Tomáš Sobotka

7. Jiří Uttendorfský          16. Radim Sobotka                   25. Marek Sobotka

8. Vít Peksa                     17. Jan Uttendorfský

9. Adam Pibil                  18. Luboš Bratršovský

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

15. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o průběhu celodenního setkání s dětmi připravujícími se na přijetí svátostí. Také jsme mluvili o docházce ministrantů a jejich zapojení.

Na sobotu 22.dubna 2023 plánujeme  farní pouť na Křemešník a do Želivi. Bližší informace budou v příštích zprávách z pastorační a ekonomické rady.

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– poděkování za Tříkrálovou sbírku

– II.setkání k Aktivaci života farností

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady