Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. února 2022

ve farním pastoračním středisku

sv. Víta  Vitus

Havlíčkova Borová

2/22

247/1011

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Lánová, M.Danielová, Ing.V.Růžičková, Z.Nedělka

Havlíčkova Borová: J.Hájková, Ing.J.Nevole

Omluveni: R.Sobotková, M.Králíčková, M.Vytlačil, F.Mach, V.Štefa, P.Stránský, P.Blažek

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Adorace

5. Sbírka Svatopetrský haléř

6. Témata na nástěnky

7. Rekolekce

8. Setkání s rodiči žáků 3. třídy

9. Letní dětský tábor

10. Postní almužna

11. Hodnocení ministrantů

12. Pastorační informace

13. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,  ministrantům, varhaníkům,  zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici ve farní knihovně, za úklid vánoční výzdoby, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary

Poděkování za účast a diskuse v synodních skupinkách, Ing. J. Pibilovi za nechání svázání zpráv z rady za období 2011-2020 (což výmluvně slouží jako součást farní kroniky) a Ing. Janu Špačkovi za článek do Novinek o hře Čtvrtý z mudrců.

Dík za účast a zapojení do ekumenické bohoslužby v Sázavě.

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání seniorek, za schůzky ministrantů, modlitby matek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Losík – pátek 4. března 2022.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Čtvrtek – 10.2.2022 v 16.00 hod. v Losíku.

 

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

V. Losenice – 6. února 2022

Sázava – 13. února 2022


5. SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

20. února 2022.


6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Liturgické mezidobí, Popeleční středa, smysl postu,


7. REKOLEKCE

Postní rekolekce s tématem  „ Jak proměnit prostředí farnosti skrze Ducha sv. – synodální cesta“ se uskuteční v sobotu 5. března 2022 – podle meditací  Jamese Mallona – Proměna farnosti, Josefa Prokeše – Pán se stará a především apoštolské exhortace  Evangelii gaudium   – přednášky a růženec ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v kostele sv. Jakuba st. ve Velké Losenici

Časový harmonogram bude obvyklý:

8.00 – eucharistická oběť v kostele sv. Jakuba st.

8.45 – 1.přednáška – Nadšení pro budoucnost církve  (Lk 6,39-49)

10.00- 2.přednáška –  Má církev budoucnost ?  (Mt 16,13-20)

11.00 – 3.přednáška – Nezůstat na okraji cesty  (Mt 13,31-33)

11.40 – oběd v Losíku

12.00 – Anděl Páně

12.05 – růženec – Losík , možnost dotazů

12.30 – křížová cesta v kostele

Všichni jste srdečně zváni!

 

8. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3. TŘÍDY

O jarních prázdninách ve středu 16. února 2022 se uskuteční celodenní program v Losíku pro žáky 3.tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv.přijímání pod vedením duchovního správce a pastorační asistentky Marty Králíčkové. Den bude zakončen setkáním rodičů těchto dětí s duchovním správcem. Účast dětí i rodičů je důležitá.

 

9. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové  ve dvou turnusech:

I. turnus –  ve dnech 2.7.- 9.7. 2022

II. turnus – ve dnech 9.7.- 16.7. 2022

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 1 700 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností což je v době, jak doufáme, po pandemii, velmi důležité.

10. POSTNÍ ALMUŽNA

Pastorační a ekonomická rada jednala i  o postní almužně a rozhodla, že ušetřené peníze použijeme v obou farnostech na prostředky pro děti a pomůcky na náboženství (učebnice apod.) ve Velké Losenici a v Havlíčkově Borové.

Kasičky budou nabídnuty při udělování popelce.

Prosíme odevzdat v kostele na Květnou neděli.

Dík všem, kteří se zapojí a zkvalitní tak své postní úsilí.


11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  14.1.2022 – 4.2.2022

1. Jáchym Dejmal

2. Matěj Bořil

3. František Bořil

4. František Nevole

5. Jan Tonar

6. Vilém Nevole

7. Patrik Strašil

8. Ondřej Dejmal

9. Pavel Štefa

10. Jan Štefa

11. Václav Štefa

12. Vojtěch Štefa

13. Jaroslav Červenka

14. Pavel Janáček

15. Tomáš Novotný

16. Vít Janáček

17. Tomáš Cacek

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 14.1.2022 – 4.2.2022

1. Jan Havlíček

2. Jiří Uttendorfský

3. Josef Dvořák

4. Štěpán Čejka

5. Kryštof Černý

6. Jakub Lacina

7. Jakub Uttendorfský

8. Filip Lacina

9. Tomáš Polreich

10. Jan Uttendorfský

11. Filip Hošek

12. Vít Peksa

13. David Bratršovský

14. Miloslav Bratršovský

15. Luboš Bratršovský

16. Adam Pibil

17. Pavel Pospíchal

18. Radim Sobotka

19. Matěj Sobotka

20. Ondřej Dvořák

21. Marek Sobotka

22. Vojtěch Pibil

23. Ctibor Křepinský

24. Tomáš Sobotka

25. Ondřej Vytlačil

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Duchovní správce seznámil pastorační radu se záměrem probírat vždy při nedělních bohoslužbách  výklad o liturgii.

Promluvy začnou v neděli 13.února 2022.

Probírali jsme i synodní setkání ve skupinkách : témata – ekumenismus, liturgie (ministranti, zpěv atd.), pastorační rada (zapojení více farníků do života farnosti -odborné komise…).

Zabývali jsme se i závěrečným formulářem.

Domluvili jsme setkání s členy skupinek, kteří se scházejí k synodální cestě :

Velká Losenice – Losík 25.2. v 18.30 hod. – ze všech míst farností, Havlíčkova Borová -24.2. v 15.45 – Lukšovka, Sázava 13.2. – po ukončení adorace cca 17.15 hod. kostel Panny Marie Karmelské

Celkově jsme hovořili o akcích, které nás v letošním roce čekají.

Přišli též výsledky spotřeby energií za uplynulý rok – zatím víceméně žádný výrazný zvrat (někde mírný přebytek, někde mírný nedoplatek – vzhledem k zálohám ) – celkově vyrovnané. Uvidíme, jak to bude letos.

 

13. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– celostátní setkání mládeže Hradec Králové – 9.-14.8.2022

– rozdělení sbírky na církevní školství

– oznámení o změně sídla a názvu Státního oblastního archivu v Zámrsku

– svatební obřady v evropských jazycích

– studijní programy Teologické fakulty Ju v Českých Budějovicích

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady