Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. června 2015

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba  – Losík

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Králíčková, M.Lánová, M.Vytlačil, J.Uttendorfský,  P.Malý,  L.Špačková, R.Sobotková, M.Sobotka, Ing.V.Růžičková, M.Danielová,

Farnost Havlíčkova Borová: F.Nevole, P.Blažek, V.Štefa,  P.Stránský,  Ing.J.Nevole,

 

Omluveni: J.Uttendorfský, Z.Nedělka,

 

Pastorační a ekonomická rada popřála paní Marii Lánové k významnému životnímu  jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a  požehnání.

 

1.  PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích farností. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu za přípravu na dětské eucharistické oběti a schůzky ministrantů.

Dík všem, kteří se podíleli na organizaci pouti ve Vepřové.

Dík paní Mgr.Marii Lacinové a všem účinkujícím dětem za program na Den matek.

Děkujeme za pravidelné středeční setkávání maminek s dětmi a všem, kteří se zapojují do modlitby Anděl Páně a do živého růžence.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pondělí  6. července 2015


3. KATECHETICKÉ setkání

STŘEDA –   17.6. 2015  v 15.00 hod. v Losíku


4. SBÍRKA  NA  POTŘEBY DIECÉZE

5. července  2015


5. Pouť v Havlíčkově Borové

21.června 2015 eucharistická oběť  v  9.30 hod

 

6. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Malá Losenice – 5.července 2015 v době 11.30-17.00 hod., eucharistická oběť v 10.30 hod

7. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje, prázdniny,dovolená

8. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2015-2016. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.  Děkujeme.

 

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je  za období  30.4.2015 –  5.6.2015

 

1.     Pavel Janáček     (3)

2-3.  Patrik Strašil  (1-2)

2-3. Michal Strašil (1-2)

4.     Vít Janáček  (6-9

5.     Matěj Bořil (4)

6.     František Bořil (5)

7-8.  Václav  Štefa (6-9)

7-8. Vojtěch Štefa  (1)

9.    Vojtěch Ondráček (10)

10.  Tomáš Cacek ()

11.  Jan Štefa (6-9)

12.  Ondřej Dejmal (11)

13.  Radim Solnička (12)

14-15. Robin Solnička (14)

14-15. Martin Solnička (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 30.4.2015 – 5.6.2015

 

1.   Filip Lacina  (1)

2.   Jakub Lacina  (2)

3.   Vojtěch Lacina ( 5)

4-5. Marek Sobotka (13)

4-5. Radim Sobotka  (14)

6.  Jan Uttendorrfský nejml (15)

7.  Jakub Uttendorfský (-)

8. Ondřej Vytlačil  (4)

9.  Martin Sysel  (10)

10. Adam Pibil(7)

11. Tomáš Pečinka  (8)

12. Pavel Pospíchal (6)

13.Vojtěch Pibil (8)

14.Kryštof Černý. (-)

15. Miloslav Bratršovský (11)

16. Martin Lempera (-)

17. Václav Peksa (17)

18. Ctibor Křepinský (3)

19. Jiří Zach nejml.(-)

20. Jaroslav Weishaupt (-)

 

 

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

10. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 27.5.2015 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku.

Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství,  nácvik zpěvu na dětské mše sv..

Probírali jsme účast na bohoslužbách u dětí připravujících se na přijetí svátostí, účast dětí na májových pobožnostech ve všech obcích farnosti, přihlášky na náboženství na příští rok, II.turnus tábora pro ministranty. Příští setkání odevzdají katechetky pastorační asistentce výkazy. Pastorační asistentka také podá žádost o kanonické mise pro příští školní rok.

 

11.    XIII. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice , Kolpingova rodina Velká Losenice ve spolupráci s Klubem křesťanských demokratů farnosti uspořádá XIII.ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 6.6.2015 ve 2  kategoriích –

mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2003)

starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

 

12. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 11.7.-18.7.2015

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 18.7.- 25.7. 2015.

Vzhledem k rozložení přihlášek bude II.turnus tábora pro ministranty a je možné ještě ministranty či ty ,kteří by rádi ministrovali , přihlásit u pastorační asistentky Marty Králíčkové. Potřebné formuláře pro účastníky tábora jsou ke stažení na stránkách farnosti.

13. PASTORAČNÍ FORMACE

Pastorační rada hovořila o programu na Den matek poděkování maminkám. Velký dík za přípravu patří Mgr.M.Lacinové. Účast na této akci jí jistě ukázala, jak je důležité zapojit co nejvíce dětí.

Pastorační a ekonomická rada rozhodla, že pořad bohoslužeb při 1.sv.přijímání zůstane letos jako v uplynulých letech.

Paní Radka Sobotková nás seznámila s průběhem výletu s dětmi – Po stopách Nového Zákona. Díky maminkám za tuto aktivitu.

Prosíme rodiče dětí, které při mši sv. splétají tkaničky v kancionálu, aby je vždy na konci mše sv. uvedly do původního stavu. Děkujeme.

Farní shromáždění se letos uskuteční v neděli 6.září v Havlíčkově Borové.

Během měsíce června budou vyměněna světla (za LED) v kostele sv.Jakuba.

Děkujeme sponzorům.

Po postavení trampolíny je tato přístupná v době otevření farního areálu (tedy přítomnosti dospělé osoby na faře či v Losíku), při přítomnosti rodičů nesou zodpovědnost rodiče, v případě, že by dítě chtělo skákat bez přítomnosti rodičů, musí to mít dovolené od zodpovědné dospělé osoby  přítomné v areálu s vyrozuměním na faře.

Děkujeme za pochopení.

14. PRÁCE A OPRAVY

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci.

Práce za květen – Velká Losenice

 

 • oprava lavičky u lípy ve farním areálu
 • nový abak – dík panu J.Zachovi
 • posekání trávy v areálu fary a kostela

 

Práce na červen – Velká Losenice

 

 • oprava vrat do farního areálu
 • zpovědní místnost ve vchodu kostela
 • napuštění, usušení a uskladnění šindele ve farní stodole
 • oprava střechy fary
 • výměna světel v kostele sv. Jakuba st.

 

Práce na červen – Havlíčkova Borová

 

 • zateplení stropu Vitusu
 • příprava na instalování střešních oken do Vitusu
 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela
 • výroba  nových vrat do farní stodoly
 • napuštění, usušení a uskladnění šindele ve farní stodole (první část přípravy na výměnu střechy  kostela)

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • výzva k celonárodní sbírce na Národní eucharistický kongres
 • Národní eucharistický kongres 2015 – 15.-17.října v Brně
 • kněžské svěcení jáhnů Filipa Duška, Jiřího Jakoubka a Ondřeje Kunce – v sobotu 27.června v 9.30 v katedrále sv.Ducha v Hradci Králové
 • národní pouť na Velehradě – 5.7.2015
 • uložení ostatků P.Josefa Toufara v Číhošti – 12.července 2015 v 15.00 hod.
 • diecézní setkání seniorů a jejich přátel – 20.června v Hradci Králové
 • nový národní ředitel Papežských misijních děl – Mgr.Leoš Halbrštát
 • list provinciála České dominikánské provincie – viz nástěnka

 

 

Marta Králíčková  v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

Daniel Kolář   v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady