Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. března 2020

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

03/20

228 / 932

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, J.Zach, M.Králíčková, M.Sobotka, F.Mach, R.Sobotková, Z.Nedělka, M.Vytlačil, J.Uttendorfský, P.Malý, M.Lánová, M.Danielová, L.Špačková, Ing.V.Růžičková

Havlíčkova Borová: J.Hájková, P.Blažek, V.Štefa, P.Stránský

 

Omluveni: Ing.J.Pibil, Ing.J.Nevole

 

Při modlitbě večerních chval si prosbou pastorační a ekonomická rada připomněla 30. výročí úmrtí dlouholetého správce zdejší farnosti P.Jaroslava Bošiny.

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání past.a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Svátost pomazání nemocných

5. Sbírka na plošné pojištění

6. Setkání s rodiči

7. Hodnocení ministrantů

8. Velikonoční svátost smíření

9. Letní dětský tábor

10. Ekonomické informace

11. Pastorační formace

12. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady  patří všem, kteří se zúčastnili postní rekolekce, (43 účastníků), dále těm, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,  ministrantům, varhaníkům , zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici farní knihovny, za údržbu liturgických pláten, za postní výzdobu, za úklidy kostela, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Při sbírce na Svatopetrský haléř jsme vybrali ve Velké Losenici částku 5 887 Kč a v Havlíčkově Borové  4 727  Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání seniorek a schůzky ministrantů.

Poděkování všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 3. dubna 2020 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 11. března 2020 v 16.00 hod. v Losíku

 

4. SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

na slavnost sv. Josefa 19. března 2020 při bohoslužbě v Havlíčkově Borové v 15.00 hod. a ve Velké Losenici v 18.00 hod. (zájemci nechť se zapisují na arch ve vchodu kostela). Ti, kteří by rádi přijali sv.nemocných ze zdrav.důvodů doma, prosíme, aby to oznámili past.asist. M.Králíčkové.


5. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

22. března 2020

 

6. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3.TŘÍDY

O jarních prázdninách ve středu 11.března 2020 se uskuteční celodenní program v Losíku pro žáky 3. tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv.přijímání pod vedením duchovního správce a pastorační asistentky Marty Králíčkové. Den bude zakončen setkáním rodičů těchto dětí s duchovním správcem. Účast dětí i rodičů je důležitá.

 

7. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  7.2.-3.3.2020

 

1. František Nevole (3)

2. Jan Tonar (1)

3. Jan Štefa (10)

4. Pavel Štefa (12)

5. Václav Štefa (8)

6. Vojtěch Štefa (9)

7. Radoslav Tonar (5)

8. František Bořil (11)

9. Matěj Bořil (6)

10. Jáchym Dejmal (4)

11. Jaroslav Červenka (16)

12. Vít Veselý (2)

13. Tomáš Cacek (13)

14. Patrik Strašil (17)

15. Ondřej Dejmal (15)

16. Vít Janáček (14)

17. Pavel Janáček (7)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 7.2.-3.3.2020

 

1. Jan Havlíček (1)

2. Filip Hošek (2)

3. Josef Dvořák (15)

4. Vojtěch Špinar (6)

5. Radim Sobotka (7)

6. Marek Sobotka (9)

7. Ctibor Křepinský (21)

8. Luboš Bratršovský (11)

9. Miloslav Bratršovský (3)

10. Filip Lacina (4)

11. Jakub Lacina (5)

12. Václav Peksa (13)

13. Vít Peksa (12)

14. Adam Pibil (19)

15. Matěj Sobotka (23)

16. Jan Uttendorfský (22)

17. Jan Dobrovolný (-)

18. Tomáš Sobotka (8)

19. Tomáš Polreich (14)

20. Vojtěch Pibil (18)

21. Tomáš Novotný (20)

22. Jakub Blažek (-)

23. Kryštof Černý (25)

24. Jakub Uttendorfský (17)

25. David Bratršovský (10)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

8. VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

V sobotu 4.4.2020 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

(zpovídají P.Pavel Seidl z Krucemburku ve  zpovědní místnosti v kostele sv. Jakuba st. ve Velké Losenici a P. Zdeněk Sedlák z Nížkova v sakristii kostela,).

Sv.smíření v Přibyslavi 4.4.2020 od 14.00 hod.

9. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I. turnus – ve dnech 4. 7. – 11. 7. 2020

II. turnus – ve dnech 11. 7. -18. 7. 2020

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Přihlášky byly dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány.

Cena tábora je 1 500 Kč.

Počet přihlášek na tábor: na I.turnus zatím 19 přihlášek, na II. turnus 9 přihlášek.

Setkání vedoucích na tábor se uskuteční v pátek 20.3.2020 v 18.45 hod. v Losíku.

 

10. EKONOMICKÉ INFORMACE

Základní ukazatele výsledků hospodaření farnosti za rok 2019, jak byly předloženy vikariátní účetní a bez výhrad vzaty na vědomí ekonomickou radou farního svazu:

Velká Losenice: výsledek hospodaření za rok 2019: + 102 371,42 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2019: 265 559,75 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2019: 1 922 Kč

Havlíčkova Borová: výsledek hospodaření za rok 2019: + 17 135,68 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2018: 262 699,99 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2018: 1 568 Kč                           

 

Hospodaření farností je systémové a stojí na zdravých základech.

Předpis kontribucí pro naše farnosti na rok 2020 bude z biskupství upřesněn.

Také jsme schválili práce a opravy na letošní rok v obou farnostech, též nákup materiálu.


11. PASTORAČNÍ FORMACE

V rámci pastorační formace jsme hovořili o úkolech, které nás čekají v letošním roce.

Pastorační a ekonomická rada děkuje panu Františku Havlíčkovi za iniciativu vztyčení stálého  kříže na farním dvoře, aby při slavnostních příležitostech byl kromě kamenného oltáře také stálý dubový kříž. Pan František Havlíček na kříži pracuje a tento by měl být požehnán na Velký pátek při pobožnosti křížové cesty.

Také byla zadána malba obrazu marnotratného syna, která bude umístěna ve zpovědní místnosti. Pan Jiří Zach pracuje na dokončení tabernákulu oltáře Panny Marie.

V letošním roce bychom rádi osadili nový plot kolem farního dvora (už je zakoupen), také udělali plot za Losíkem a oddělili tak farní zahradu. S tím souvisí nová brána z kostelního areálu směrem ke hřbitovu a staronový (původní ) vchod do sakristie. Je také potřeba ošetřit jalovce u kříže před farou a za kostnicí.

V Havlíčkově Borové v kostele sv.Víta nás čeká oprava varhan a ve Vitusu prostory v patře. Také bychom měli pokročit v úpravě presbytáře v kostele sv.Víta.

Pastorační asistentka Marta Králíčková zajistí čtenáře (V.Losenice, H.Borová a Oudoleň) pašijí. Také žádáme rodiče dětí z náboženství (8.třída), aby zhodnotili některé projevy chování svých ratolestí. Děkujeme!

Pastorační a ekonomická rada se rozhodla pozvat na pouť v Sázavě jako kazatele a hlavního celebranta preláta Mons. Josefa Sochu, který se ještě jako generální vikář podílel na schválení stavby kaple Panny Marie Karmelské. Na výročí posvěcení kaple pak pozvat kanovníka IC.Lic. Pavla Seidla.

 

12. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– bohoslužba k výročí zvolení papeže Františka – Praha – katedrála 24.3.2020 v 17.00 hod.

– jubileum arcibiskupa Karla Otčenáška – sobota 18.4. Hradec Králové – kostel Panny Marie

23.5.2020 – katedrála Sv.Ducha v 10.00 hod.

– mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti – 13.-20.září 2020

– jáhenské svěcení v Hlinsku

– poděkování za Tříkrálovou sbírku

– Českomoravská Fatima v Koclířově – 25.výročí

– diecézní setkání mládeže – 4.4.2020 v Hradci Králové

– kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

– informace o studijních programech TF JU v Českých Budějovicích

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady