Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. dubna 2018

ve  farním pastoračním středisku

sv. Jakuba – Losík

 

 

4/18

205/ 830

 

 

 

Pastorační a ekonomické rada popřála panu Michalu Sobotkovi z Malé Losenice k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

 

Přítomni :

FarnostVelká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, ,J.Zach, J.Uttendorfský, M.Sobotka, J.Uttendorfský, ,Z.Nedělka, M.Vytlačil, P.Malý,Ing.V.Růžičková, M.Lánová, L.Špačková,

 

Omluveni: M.Králíčková, P.Stránský, P.Blažek, V.Štefa, Ing.J.Nevole, F.Nevole, R.Sobotková,M.Danielová,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě vyjádřila pastorační a ekonomické rada poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy, služeb a účastnili se slavení velikonočních svátků, za hojnou účast

na bohoslužbách Velikonočního třídenní, na velikonoční adoraci od Zeleného čtvrtku do Vzkříšeníranních chváláchna Velký pátek.

Poděkování všem, kteří přijali sv. pomazání nemocných a všem jejich blízkým, kteří jim tuto svátost zprostředkovali. Dík také všem, kteří přistoupili k velikonoční svátosti smíření.

Dík pastorační a ekonomické rady za Vaše modlitby, pomoc při brigádách a dary finanční na podporu postavení kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě.Pán Bůh zaplať !

Pán Bůh zaplať dárcům z Nového Veselí a Bohdalova.

Dík za program maminek s dětmi v Losíku a vedení křížové cesty..

Dík maminkám také za velikonoční úklid Losíku. 

Děkujeme všem, kteří v jednotlivých obcích farností vedou křížové cestya všem účastníkům.

Poděkování patří také všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici farní knihovny, za postní výzdobu presbytáře, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Děkujeme paní Radce Sobotkové a paní Ing. Veronice Růžičkové za přípravu setkání manželů a všem manželským párům, které se setkání zúčastnily a vytvořily srdečnou atmosféru.

Pán Bůh zaplať všem, kteří se pravidelně modlí modlitbu Anděl Páně (v době velikonoční Raduj se, Královno nebeská…), také všem zapojeným do modlitby živého růžence za posilováníduchovního společenství farnosti a maminkám za modlitební společenství.

Při sbírce na pojištění kostelů jsme vybrali ve Velké Losenici částku 2 966 Kč a v Havlíčkově Borové 2 037 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za zapojení do modlitbyživého růžence.

Děkujeme za pravidelné setkávání seniorek a schůzky ministrantů.

Poděkování všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 4. května 2018 v 19.30

 

3. KATECHETICKÉ setkání

STŘEDA – 25.dubna 2018 v 16.00 hod.v Losíku

 

4. SBÍRKA NA REPATRIACI MIGRANTŮ

15. dubna 2018

 

5. SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

22.dubna 2018

 

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Velikonoce, neděle Božího milosrdenství, sv.Vojtěch

 

7. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 21.3.2018 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku.

Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost: výuku náboženství a všechny aktivity pro děti. Probírali jsme plnění postního kalendáře, přihlášky na letní dětský tábor, čtení pašijí , docházku ministrantů, pobožnost křížové cesty, přípravu velikonočního Křesťánka, velikonoční sv. smíření dětí.

 

8. XVI. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádá XVI. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 2.6.2018 ve 2  kategoriích –

  • mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2006)
  • starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

 

Přihlášky odevzdávat pastorační asistentce Martě Králíčkové nebo Ing.Jaroslavu Pibilovi.

 

9. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I.turnus – ve dnech 7.7.- 14.7. 2018

II. turnus ve dnech 14.7.- 21.7. 2018

Přihlášky je možné si stáhnout na stránkách farnosti nebo vyzvednout u pastorační asistantky Marty Králíčkové. Cena tábora je 1 500 Kč.

Setkání vedoucích na tábor bude v pátek 27.4.2018 v 19.45 hod. v Losíku.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borovéza období 2.3.- 5.4.2018

 

1. Patrik Strašil (1)

2. Vít Veselý (2)

3. Pavel Štefa (11)

4. Vojtěch Štefa (4)

5. Pavel Janáček (6)

6. Vít Janáček (12)

7. Michal Strašil (8)

8. Matěj Bořil (3)

9. Jan Štefa (13)

10. Ondřej Dejmal (10)

11. Tomáš Cacek (9)

12. František Bořil (8)

13. Václav Štefa (7)

14. Radim Solnička (14)

15. Jan Málek (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenicije za období 2.3..- 5.4.2018

 

1. David Bratršovský (3)

2. Filip Lacina (6)

3. Jakub Lacina (7)

4. Josef Dvořák (4)

5. Tomáš Sobotka (24)

6. Vojtěch Lacina (11)

7. Kryštof Černý ()

8. Šimon Hromek ()

9. Ondřej Dvořák (10)

10. Václav Peksa (16)

11. Petr Němec (-)

12. Ondřej Vytlačil (23)

13. Luboš Bratršovský (2)

14. Marek Sobotka (-)

15. Matěj Sobotka (-)

16. Radim Sobotka (-)

17. Tomáš Polreich (19)

18. Jan Uttendorfský (24)

19. Jiří Uttendorfský (20 )

20. Vojtěch Špinar (22)

21. Jakub Uttendorfský(21)

22. Miloslav Bratršovský ()

23. Jakub Blažek (17)

24. Adam Pibil (12)

25. Vojtěch Pibil (9)


Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

11. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o konání májových pobožností v jednotlivých obcích:

Velká Losenice: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota – v 18.30 hod., středa 16.30 hod., neděle 18.00 hod.

Malá Losenice: denně v 18.45 hod.

Vepřová: denně v 19.30 (kromě soboty, kdy májová pobožnost není)

Sázava: neděle v 19.15 hod.

Havlíčkova Borová: úterý, neděle v 18.30 hod., čtvrtek 14.15 hod.

Oudoleň: středa, pátek, neděle – v 19.00 hod., sobota 16.15 hod.

Prosíme zájemce o vedení májových pobožností ve Velké Losenici, aby se zapsali v hlavním vchodu kostela. Materiál k vedení májové pobožnosti bude k dispozici v sakristii nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové. Hudební doprovod: po domluvě s varhaníkem či s kytarovým doprovodem, případně ten, kdo vede májovou pobožnost určí mariánskou píseň z kancionálu. Prosíme věřící o vedení májových pobožností i účast na nich.

V ostatních obcích zajistí průběh májových pobožností členové pastorační rady za danou obec (materiály si vyzvednou u past. asistentky Marty Králíčkové na celý měsíc.)

 

12. KARMEL SÁZAVA z.s.

6.3.2018. Odhrnutí sněhu a posyp vjezdu kaple, úklid kaple – příprava na zabetonování podlahy. Jeden brigádník. Celkem 1 hod.

7.3.2018. Firma Fabry color provedla zabetonování podlahy kaple a v noci pak její zabroušení.

9.3.2018. Pracovník firmy Fabry color prořezal dilatační spáry betonové podlahy.

10.3.2018. Montáž latí na dřevěnou konstrukci nad venkovním kněžištěm. Jan Uttendorfský ml., Martin Daniel, Luboš Daniel ml., Jaroslav Jaroš, František Ledvinka st. Celkem 35 hod.

14.3.2018. Řezání latí pod oplechování špalet oken. Jeden brigádník. Celkem 1 hod.

15.3.2018. Jednání s firmou Sádrokartony Žďár a elektrikářem panem Baránkem. Firma nastoupí od pátku 16. března na sádrokartony, pan Baránek provede současně elektroinstalace. Schůzka se sklářkou Vladimírou Tesařovou, která dovezla návrhy na skleněnou sochu P. Marie Karmelské, na oltář a ambon. Radka Sobotková, Jan Uttendorfský st., František Ledvinka st.

Vyměření umístění vývodů světel k jednotlivým obrazům Křížové cesty. František Ledvinka ml., František Ledvinka st. Celkem 2 hod.

16.3.2018. Pracovníci firmy Sádrokartony Žďár nastoupili na montáž sádrokartonů.

19.3.2018. Sádrokartony Žďár – sádrokartony, pan Baránek Velká Losenice – rozvody elektřiny.

20.3.2018. Sádrokartony Žďár – sádrokartony.

21.3.2018. Sádrokartony Žďár – sádrokartony.

22.3.2018. Sádrokartony Žďár – sádrokartony.

24.3.2018. Dokončení montáže fasádních desek pod přístřeškem na d venkovním kněžištěm; Kamil Sobotka, Jaroslav Jaroš, Jan Uttendorfský ml.

Bagrování jámy pro jímku na vyvážení, bagrování základů pro WC – firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o. František Ledvinka ml. Dokončení špalet oken a dveří – příprava pro klempíře, František Ledvinka st. Celkem 23 hod.

26.3.2018. Sádrokartony Žďár – sádrokartony.

27.3.2018. Dokončení špalet oken a dveří – příprava pro klempíře. Jan Karel, František Ledvinka, st. Celkem 11 hod.

Betonáž základové desky pod jímku, betonáž základů pod WC, 2 m3 betonu. František Ledvinka ml., Jaroslav Jaroš, Kamil Sobotka, František Ledvinka st. Celkem 8 hod.

28.3.2018. Sádrokartony Žďár – sádrokartony.

29.3.2018. Sádrokartony Žďár – sádrokartony.

Rozvezení betonových tvárnic do základů WC. Jeden brigádník. 2 hod.

 

Březen 83,0 hod

Celkem 3 423,5 hod

 

 

13. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– pastýřská výzva mládeži

– přihlášky do semináře

 

 

Ing. Jaroslav Pibil v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady