Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. ledna 2012

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

1/12

131/ 516

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Králíčková, J.Uttendorfský, V.Novotný, L.Špačková, J.Pibilová, M.Weishauptová, M.Rezlerová, P.Malý, M.Danielová, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Pátková,

Farnost Havlíčkova Borová : V.Štefa, P.Blažek,

Omluveni : Z.Hájková, Ing. J.Nevole, M.Podloucká,

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zúčastnili přípravy a důstojného slavení vánočních svátků – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům , ministrantům, varhaníkům ,chrámové schole, malé schole, skupině Liberi Dei, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za vánoční stromky, dík za jejich ozdobení (perníky), dík za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Dík za vánoční koncert chrámovému sboru.

Panu Zdeňku Nedělkovi a Ing.Josefu Nevolovi za zajištění betlémského světla do jednotlivých obcí farností. Díky všem, kteří zajišťují provoz farní knihovny.

Dík za vydání 24. čísla Hlasu KKDF Velká Losenice a všem přispěvatelům.

Společnou radost prožíváme se všemi, kteří se připravili na svátky vánoční přistoupením ke svátosti smíření.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

Děkujeme i všem dárcům vánoční sbírky ve Velké Losenici na lavice a podlahu v kostele a šindel na faru, v Havlíčkově Borové na farní pastorační středisko Vitus.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 3. února 2012 v Losíku


3. PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

pátek 13.ledna 2012 v 19.00 – Velká Losenice – Losík

4. KATECHETICKÉ setkání

1. února 2012 v 15.00 hod. v Losíku

5. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

5.února 2012

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Uvedení Páně do chrámu, sv.Tomáš Akvinský

sv.Anežka Římská, sv.František Saleský

7. SVÍČKY NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Svíčky na svátek Uvedení Páně do chrámu budou k zakoupení v hlavním vchodu před začátkem bohoslužby. (1 ks = 15 Kč) .

8. PASTORAČNÍ FORMACE

Pastorační a ekonomická rada věnovala pozornost hodnocení průběhu příprav a slavení vánočních svátků , přípravě tříkrálové sbírky a hry Čtvrtý z mudrců .

Každý člen past. a ekonomické rady dostal výroční zprávu za rok 2011 a farní pastorační plán na rok 2012 připravené a schválené pastoračním výborem a ekonomickou radou farního svazu.

9. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Inventarizační komise ve složení J.Uttendorfský, J.Zach, J.Uttendorfský, Z.Nedělka M.Králíčková provedla inventarizaci i s oceněním ke dni 31.12.2011. Díky.

10. VIII. SPOLEČENSKÝ VEČER V LOSÍKU

Ve středu 28.12.11 se v krásné atmosféře uskutečnil společenský večer pro všechny generace společně pořádaný farností, Kolpingovou rodinou a Klubem křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice. Hudbu obstaral pan varhaník Petr Malý. Je zřejmé, že společenský večer si našel již své pravidelné účastníky, což nás těší. Dík za toto neformální a lidsky hřejivé setkání.

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 27.11.2011 – 5.1.2012

1-2. Michal Strašil (8)

1-2. Patrik Strašil (14)

3. Vojtěch Ondráček (9)

4. Václav Štefa (4-5)

5. František Bořil (6-7)

6. Jiří Ondráček (10)

7. Zdeněk Lacina (11)

8. Ondřej Dejmal (6-7)

9. Vojtěch Štefa. (4-5)

10. Jiří Lacina (12)

11. Martin Ondráček (13)

12-13. Pavel Janáček (-)

12-13. Matěj Bořil (-)

14. Robin Solnička (1-3)

15. Martin Solnička (1-3)

16. Radim Solnička (1-3)

17. Tomáš Cacek (15)

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 27.11.2011 – 5.1.2012

1. Vojtěch Lacina (1-3)

2. Jakub Lacina (1-3)

3. Kryštof Černý (6)

4. Jan Lacina (14-16)

5. Jan Šenkýř (5)

6. Marek Sobotka (11-12)

7. Vojtěch Pibil (17)

8. Miloslav Bratršovský (-)

9. Martin Lempera (10)

10. Martin Sysel (9)

11. Ondřej Augustin (13)

12. Matěj Sobotka (7)

13. Jaroslav Weishaupt (-)

14. Filip Lacina (1-3)

15. Radim Sobotka (11-12)

16. Petr Lacina (14-16)

17. Tomáš Pečinka (4)

18. Dominik Halík (8)

19. Lukáš Halík (14-16)

20.Ondřej Zach (20)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.


12. PLÁNOVANÉ OPRAVY V ROCE 2012

Velká Losenice

  • meditační zahrada kol kostela
  • úpravy interiéru kostela – lavice

Havlíčkova Borová

  • práce na farním pastoračním středisku Vitus – 1.patro

13. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

  • nabídka poutního diecézního centra
  • poděkování papežských misijních děl
  • duchovní cvičení na Velehradě a v Českém Těšíně – viz nástěnka ve zvoničce
  • setkání zástupců ekonomických rad farností – 25.2.2012 – Hradec Králové
  • změna elektronické adresy Biskupství královéhradeckého

Součástí zpráv z pastoraační a ekonomické rady jsou dokumenty:

Výroční zpráva za rok 2011

Farní pastorační plán pro rok 2012

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady