Farní svaz Velká Losenice

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 6. srpna 2010

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

8/10

115/ 434

Po modlitbě večerních chval seznámil přítomné s průběhem návštěvy u P. Jana Mokrého z Nížkova při příležitosti přání za pastorační a ekonomickou radu k jeho 87. narozeninám místopředseda pastorační a ekonomické rady pan Jan Uttendorfský.

Přítomni :

Velká Losenice : O.Daniel, J.Uttendorfský, M.Nedělková, J.Uttendorfský, M.Weishauptová, Z.Nedělka, M.Rezlerová, J.Zach, P.Malý, V.Štefa

Havlíčkova Borová : Josef Nevole, Jaroslava Hájková (host)

Omluveni : Jiří Nevole, M.Králíčková, M.Pátková,

Duchovní správce děkuje všem za účast na bohoslužbě na poděkování za 20 let kněžství, za přání a dar.

1.PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za organizaci, účast a jednotlivé služby při pouti ve Slavětíně a Velké Losenici , také za účast na eucharistické oběti a adoraci v Malé Losenici.

Dík za liturgické služby – za vedení bohoslužeb slova, hebdomadářům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela a Losíka (zvláště před poutí).

Dík skupině Liberi Dei za doprovod při poutní bohoslužbě . Dík za poutní varhanní koncert, též všem účastníkům. Poděkování rodině Horákově za opravu kříže ve Slavětíně.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

PÁTEK 3. září 2010

3. KATECHETICKÉ setkání

pátek – 27. srpna 2010 v 15.00 hod. v Losíku

4. SBÍRKA – všechny srpnové neděle

Velká Losenice – NA OPRAVU STŘECHY FARY

Havlíčkova Borová – NA PRAPOR FARNOSTI

(schváleno pastorační a ekonomickou radou)

5. POUŤ v Malé Losenici

15.srpna 2010 – EUCHARISTICKÁ OBĚŤ v 10.30

od 9.30 poutní koncert pana varhaníka Petra Malého

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

výuka náboženství,prázdniny,dovolená, letní tábor

7. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII svolávám letošní farní shromáždění

(IX. farní shromáždění) na neděli 5.9.2010 od 8.55 hod. v Havlíčkově Borové.

Zahájení se uskuteční před začátkem bohoslužby na náměstí.

Program vypracovaný a schválený Pastorační a ekonomickou radou:

8.55 – úvodní slovo zástupce Městyse Havlíčkova Borová seznámení s popisem praporu farnosti s vysvětlením vzniku jeho podoby

9.00 – eucharistická oběť´s kytarovým doprovodem a zpěvem děvčat z H.Borové –slavnost Výročí posvěcení kostela + žehnání farního praporu farnosti Havlíčkova Borová

průvod do kostela sv.Víta

10.00 – modlitba a oficiální zahájení v kostele sv.Víta

– slovo místopředsedy a členů Pastorační a ekon. rady
za Havl. Borovou a Vepřovou

– slovo k historii kostela sv.Víta (místostarostka paní J.Hájková)

10.30 koncert Liberi Dei

11.15 – 14.00 ADORACE – výstav Nejsvětější svátosti v kostele sv.Víta

11.45 přesun z kostela sv.Víta na faru

12.00 modlitba Anděl Páně

12.05 občerstvení pro účastníky

Požehnání

12.30 odjezd autobusu do Velké Losenice

14.00 sportovně- kulturní odpoledne – závody na louce

 • hudební vystoupení dechové „Losenické pětky“
 • vystoupení divadelního spolku JenTak Havlíčkova Borová – loutkové představení pro děti i dospělé
 • společenské hry (šachy apod.)
 • posezení za doprovodu harmoniky

Poděkování patří borovským farníkům za zajištění a návrh farního praporu (paní J.Hájkové, H.Půžové a bratrům Nevolovým)

Na farní shromáždění bude vypraven autobus, který vyjede z Oudoleně, z Velké Losenice od kostela v 8.00 hod. a pojede přes Malou Losenici a Vepřovou do Havlíčkovy Borové.

Zpět pojede hned po dopolední farního shromáždění ( odjezd 12.30 hod.)

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu.

Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu.

Všichni jste zváni !

8. PASTORAČNÍ FORMACE

Pastorační a ekonomická rada byla seznámena s dokumentem Papežského díla pro povolání v církvi „Nové povolání pro novou Evropu“, dále s články z bulletinu Jezuité 2/2010 a s nultým číslem časopisu Vatikánský zpravodaj (zájemci mohou objednat předplatné tohoto zpravodaje s projevy papeže u past.asistentky Marty Králíčkové – roční předplatné 798 Kč.)

9. VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNÍHO SVAZU

Protože vyprší mandát členům pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice, budou dle stanov uskutečněny volby. Z členů pastorační a ekonomické rady byla vybrána komise ve složení : Jan Uttendorfský (Sázava), Marta Králíčková, Marie Pátková, Zdeněk Nedělka. Ze stanov je členem komise farář Daniel Kolář.

Věřící mohou navrhovat kandidáty v neděli 22.8.2010 a 29.8.2010. V kostele před bohoslužbami obdrží lístky, na které mohou navrhnout kandidáty zodpovědné za jednotlivé oblasti (uvedená jména na kandidátce jsou návrhem pastorační a ekonomické rady,projednaná na tomto zasedání). Všem stávajícím členům pastorační a ekonomické rady byla kandidatura nabídnuta, ti, kteří nepřijali, nepřijali z osobních či pracovních důvodů, ne proto, že by nesouhlasili se směřováním farnosti.)

Kandidáty navrhují farníci starší 18 let ze všech obcích farností. Zároveň každý farník starší 18 let může navrhnout kandidáta za obec, ze které pochází (na jiný lístek do jiné volební urny). Jednotlivé obce jsou : Velká Losenice, Havlíčkova Borová (2 zástupci),

Malá Losenice, Sázava, Vepřová.

Navrhovaní kandidáti musí být farníky a starší 18 let. Do 1.9.10 budou osloveni navržení kandidáti, zda kandidaturu přijímají. Poté volební komise společně s farářem sestaví kandidátku. Pastorační a ekonomická rada farního svazu tuto kandidátku případně doplní a schválí na svém setkání 3.září 2010. Za každou oblast a obec bude kandidovat několik kandidátů dle počtu obdržených návrhů. Vlastní volby proběhnou o nedělích 5.9.2010 a 12.9.2010.

Farníci obdrží kandidátky a na každou funkci nechají jen jednoho kandidáta (ostatní přeškrtnou). Lístky neodnášejí z kostela,ale po volbě ihned vhodí do příslušné urny.Franíci z Vepřové mohou volit buď v Havlíčkově Borové nebo Velké Losenici, ostatní ve své farnosti.

Dne 12.9.10 sečte volební komise s farářem volební lístky a tím bude zvolena nová pastorační a ekonomická rada. Rozhoduje nejvyšší počet hlasů pro kandidáta za určitou oblast či obec. Jeden člověk může být na kandidátce navržen pouze na jednu funkci (oblast či obec). Nová pastorační ekonomická rada bude mít nejméně 15 členů, předsedou je dle stanov farář.

Členy se stanou zvolení zástupci výše uvedených obcí a dále kandidáti zvolení za tyto oblasti:

 • Místopředseda pastorační a ekonomické rady (člen pastorační i ekonomické rady)
 • Katecheze ve farnosti /zároveň sekretář(ka) pastorační a ekonomické rady/ (výuka náboženství, příprava dětí na přijetí svátosti, akce pro děti a mládež, setkání mládeže, setkání seniorek,setkání maminek s dětmi, farní knihovna)
 • Liturgie, akolyté, ministranti starost o lektory, ministranty, organizace modlitby breviáře, růžence, křížové cesty, májové pobožnosti, adorace, bohoslužby slova)
 • Chrámová hudba a liturgický zpěv (chrámový sbor, Liberi Dei, schola, žalmisté, dětský sbor, zpěv antifon)
 • Liturgický prostor (úklidy kostela, květinová výzdoba, liturgická plátna, úprava presbytáře dle liturgických dob, nástěnky)
 • Charitativní a sociální péče, společenské a rodinné akce (péče o nemocné, poutě, radio prohlas, televize NOE, diecézní, vikariátní a farní akce)
 • Správce Losíka, kostelního a farního areálu (opravy, sekání trávy, úklid sněhu apod., zároveň člen ekonomické rady)

Zástupce do pastorační a ekonomické rady si dle stanov zvolí ze svých řad Kolpingova rodina Velká Losenice a školská rada ZŠ a MŠ Velká Losenice (z řad věřících).

10. FARNÍ KNIHOVNA – NABÍDKA VIDEOKAZET

Byly roztříděny a popsány i všechny videokazety. Na mnohých z nich jsou natočené nejrůznější vědomostní a poučné pořady z 90.let 20.st., které mohou být zajímavé pro jednotlivce, ne však pro farní knihovnu. Proto byly vyřazeny a nabízeny zájemcům za dobrovolný příspěvek (bude použit k nákupu nových knih). Zatím byl zájem asi o 50 ks a knihovna na darech tak získala 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať ! Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

11. ZVUKOVÁ APARATURA LIBERI DEI

Již několik let jste ve farnosti Velká Losenice mohli zaznamenat bohoslužby s rytmickým doprovodem skupiny Liberi Dei. Dosud farnost nevlastnila zvukovou aparaturu a bylo nutné si ji na každou akci půjčovat. Proto byla letos v létě pro farnost zakoupena zvuková aparatura v hodnotě 78 000 Kč. Velká část finančních prostředků byla poskytnuta soukromými dárci jako sponzorské dary (35 000 Kč a 10 000 Kč). Farnost přispěla částkou 25 000 Kč ( včetně darů z koncertů v kostele)a skupina Liberi Dei částkou 8 000 Kč. K tomu pan M.Lempera st. sponzorsky vyrobil úložný prostor pro aparaturu v Losíku. Aparatura bude využívána pro různé akce farnosti – ozvučení bohoslužeb pod širým nebem, farní shromáždění apod. Upřímné Pán Bůh zaplať všem sponzorům a dárcům !

12 . PRÁCE A OPRAVY

Práce uskutečněné v červenci

Havlíčkova Borová

 • posekání trávy ve farním areálu

Dík všem dárcům dřeva ! Kdo mohou ještě dřevo darovat, nechť kontaktují bratry Nevolovy – i z hlediska odvozu na pilu.

farní areál Velká Losenice

 • posekání trávy v areálu kostela i farního areálu

13. ZJIŠŤOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ

Dne 6.8.2010 se duchovní správce a člen ekonomické rady pan Jiří Zach zúčastnili zjišťování hranic pozemků farnosti u cesty na hřbitov a kolem hřbitova. Toto zjišťování bylo vyvolané firmou GB- geodezie s.r.o. v rámci obnovy katastrálního operátu. Zástupci farnosti požádali o přeměření hranic a farnost nemá zájem vstoupit do případné směny pozemků, chce zachovat stávající stav s přihlédnutím k přesnému přeměření.

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • diecézní pouť v Malých Svatoňovicích – sobota 14.8.2010
 • evropský Mariánský kongres Světového apoštolátu Fatimy – Koclířov – 24.- 28.9.2010

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady