Křest Páně …


Ježíš začíná svou veřejnou činnost tím, že se staví do zástupu hříšníků, ačkoliv sám je bez hříchu. A pak: otevřené nebe,
Duch snášející se jako holubice, hlas o milovaném Synu.


Otevřené nebe, to byl sen proroků, okamžik, kdy se otvírá proud Božího daru lidem i celému stvoření.
Po takové události čekali současníci (a možná někdy i my) vítězné tažení do Jeruzaléma, dobytí Říma.
Místo toho víme, že Ježíš byl veden Duchem na poušť a tam pokoušen od ďábla.
Ježíš totiž přichází jako počátek a původce nového věku, nového nebe a nové země.


My jsme povoláni k jeho následování.
Nebe je stále otevřené, je stále ještě čas milosti.
Kéž milosti nám nabízené přijímáme nejen po celý rok 2012,
ale po všechny dny našeho života.


K tomu Vám žehná

Váš duchovní správce P. Daniel