Milé sestry a bratři v Kristu !

Na počátku Bůh řekl slovo, stvořil svět i jeho obyvatele – člověka.

Slovo Boží je společný základ všeho, první pouto mezi lidmi.

Ze slova Božího povstali matky a bratři.

Rodina – i každý její člen –  pochází ze slova Božího.

Základní přirozené spojení lidí tedy pochází z rodiny.

Ti, kteří zde na zemi přijímají a plní Boží slovo, pak jsou  bratři a sestry, zrození z Boha Otce, z jeho vůle.

Z toho jsou odvozeny všechny vztahy, všechny vazby mezi lidmi, schopnost skutečného hledání Boží vůle v životě jednotlivce ve společenství církve s druhými.

Z tohoto základu vycházejí všechny hodnoty skutečného lidství.

Všechny ostatní pokusy nalézt či vymyslet jiný „lidský“ základ morálních hodnot strhávají člověka ke zvířeckosti a jsou, jak v dějinách stále znovu vidíme, odsouzeny ke zkáze a zapomnění.

Pane, tys naučil učedníky modlitbu, jež začíná slovy Otče náš …

Kéž se ji nejen modlíme, ale skutečně žijeme ve spojení s Tebou jako s nekonečně milujícím Otcem.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel