Milé sestry a bratři v Kristu !

Svaté přijímání dětí z našich farností není jenom slavností jejich a jejich blízkých, ale také slavností a nadějí celého společenství farnosti.

Eucharistie dává člověku nesmírnou sílu pro duchovní život, pomáhá mu orientovat se v celém směřování našeho pozemského putování do Božího království.

Každý rok vyprošujeme těm, kteří poprvé přijmou Krista do své duše,

aby jim tato svátost proměnila život, aby byla jejich dalším krokem k plnějšímu zapojování do společenství věřících.

Eucharistie je zdrojem duchovního života a zároveň vrcholem, ke kterému směřujeme, z kterého čerpáme.

V Havlíčkově Borové navíc slavíme pouť – uvědomění si našeho putování k Bohu – pouť k sv.Vítu, který je jasným příkladem toho, že víra dává i velmi mladým lidem sílu k heroickým skutkům.

Kéž žijeme z víry, kéž Pán chrání dnešní prvokomunikanty po celý jejich život.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel