Milé sestry a bratři v Kristu !

Nikam ve středověku neputovali křesťané tak často, jako ke hrobu Kristovu do Jeruzaléma, ke hrobu Petrovu do Říma a ke hrobu apoštola Jakuba do Compostely ve Španělsku. V prvním případě se jednalo o pouť k samotnému Spasiteli, v druhém k jeho zástupci na zemi a ve třetím k prvnímu apoštolovi, který byl pro Krista umučen.

Kromě mnoha jiného je sv. Jakub st. patronem či záštitou dobrého počasí. To proto, že společně s bratrem Janem byli výbušné povahy a byli proto nazýváni „synové hromu“. V Markově evangeliu je to potvrzeno slovy, že Ježíš „Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana … pojmenoval Boanerges, to je „bouřliváci“ (Mk 3,17). V kolika životních situacích prosíme Boha o příznivé počasí.

Kéž i naše životní pouť je putováním, při kterém nejdůležitějšími okamžiky je naše blízkost Kristu.

Kéž se při tomto putování řídíme radami a nařízeními Kristova zástupce na zemi.

Kéž je v nás touha a zapálenost pro následování Krista jako u sv. Jakuba.

Kéž nás Bůh, na přímluvu sv. Jakuba, chrání před hromy a blesky v našem životě.

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

Vám všem žehná

Váš duchovní správce P. Daniel