Milé sestry a bratři v Kristu !

Bůh se nikdy nezastaví ve svém díle na půli cesty.

Všechno dříve nebo později dovede ke svému cíli, když se naplnil čas.

Svět (a my v něm) ovšem ještě není dokončený, dokonalý,

očekává s nadějí příchod našeho Pána Ježíše Krista.

Panna Maria v rámci své osoby a svého povolání nemohla ve své svatosti již více pokročit než pokročila.

Proto dnes slavíme svátek Nanebevzetí Panny Marie.

Maria „zde na zemi září před putujícím Božím lidem jako znamení jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde den Páně“.(Lumen gentium 68).

My jsme však každodenními událostmi tak pohlceni, že na tuto útěšnou duchovní skutečnost, která je důležitou pravdou víry, někdy zapomínáme.

Někteří lidé žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít, anebo jako by se mělo smrtí všechno skončit.

Pouze otevřenost k tajemství Boha může naplnit žízeň našeho srdce

po pravdě a štěstí.

Pouze vyhlídka na věčnost může dát pravou hodnotu historickým událostem, zejména pak tajemství lidské křehkosti, utrpení a smrti.

Kéž Panna Maria skutečně září v našem životě jako znamení naděje.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel