Sláva na výsostech Bohu ….

 

Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán.

Poselství anděla se týká i nás, zde a dnes.

A my bychom se v tuto hodinu měli stát pastýři, kteří je přijmou.

Jako pastýři z evangelia bychom se jím měli nechat ve svém srdci oslovit, vstát a navzájem si říci: Pojďme do Betléma !

Vždyť světla svaté noci, písně, které zpíváme, slova, která jsou hlásána, a gesta, která je provázejí, pro nás znamenají daleko více než pouhý zbožný zvyk, který se sluší zachovávat, aniž víme proč.

Jsou skutečností a skutečnost také hlásají. Naše světla jsou pokračováním onoho světla, které vzešlo nad betlémskou krajinou a nejprve pastýře polekalo, aby jim pak způsobilo tím větší radost.

Vydejme se v duchu na cestu do Betléma a nahlédněme oknem evangelia a v paprsku světla, který z něj vychází, do skutečnosti, která je dnes stejná jako tenkrát …

 

a na zemi pokoj lidem dobré vůle