Milé sestry a bratři v Kristu!

Kristus přichází a říká blahoslavení – to už není příkaz a zákaz jako u mojžíšského zákona – desatera, ale výzva k přijetí daru plnosti života.

Blahoslavenství, kázání na Hoře , to je nabídka, návod k plnosti života a toho, co nazýváme smyslem života,  náplní života – skutečným štěstím.

Přijmout tuto nabídku znamená přijmout život v podobě vztahu lásky k Bohu a bližním, život napětí a silového pole.

Království Boží zde na zemi je semenem, hořčičným zrnem, kvasem, rybářskou sítí, zkrátka darem, který čeká na přijetí.

Touha plně žít podle blahoslavenství znamená aktivně víru a Boha samého vnášet do všech, i těch nejmenších skutečností našeho života, neomezovat ji na příkazy a zákazy, stejně jako dítě nemůže svůj vztah lásky k rodičům zredukovat pouze na to co musí udělat a co pak za odměnu smí.

Je úžasné vědět, že Bůh je nám tak blízko, že jeho láska může být v nás, že můžeme být blahoslavení když mu dokážeme otevřít bránu své duše.

V týdnu slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, na východě nazývaný Hypapante – svátek setkání Boha s lidmi.

Simeon a Anna nám ukazují, co to znamená setkat se s Bohem.

Prosme , ať se radujeme a vážíme si setkání s Kristem a ať se dokážeme každý večer modlit Simeonův chvalozpěv: Nyní , Pane, můžeš propustit svého služebníka v pokoji …

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel