Milé sestry a bratři v Kristu!

Třikrát nám byl dnes zdůrazněn ten obrovský rozdíl mezi nepatrným člověkem a nekonečným Bohem.

Prorok Izaiáš to vyjadřuje slovy: Běda mně, je se mnou konec!

Vždyť jsem člověk nečistých rtů a viděl jsem Hospodina zástupů svýma očima.

Sv. Pavel naproti tomu vyznává: Nejsem ani hoden, abych si říkal apoštol.

A Petr, ten padl Ježíšovi k nohám a říká: Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný.

Tito tři světci nám dnes jasně říkají: Ano, hřích existuje jako temná skutečnost, ne jako něco abstraktního, říkají nám : každý člověk má své konkrétní hříchy a nemá moc se jich zbavit….

Právě k tomu, abychom v duchu Božím usměrnili svůj život, nás vybízejí texty dnešní neděle.

Kéž se  dokážeme zříci zbytečného a doplníme do života intenzivnější život s Kristem.

 

K tomu vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel