Zjevení Páně …

Dary přinesené narozenému Spasiteli mohou i v nás vyvolávat otázky :

Mají mé činy a  práce hodnotu ryzího zlata ?

Jsou mé myšlenky vonné  jako kadidlo a stoupají tak mé chvály k nebi ?

Je řeč, která vytéká z mých úst, když mne sevře bolest a starosti, ohlašovatelky údělu smrti, hojivá vonná píseň odevzdanosti ?

Je obydlí, označované jako Kristovo království, místem přebýváním lidí, kteří usilují o vzájemnou lásku ?

Pane, dej, ať Tě nikdy nepřestáváme hledat.

Ať se nespokojujeme s polovičatostí, ale celým srdcem hledáme Tvou lásku.

Požehnání v celém novém roce Vám všem přeje a vyprošuje

a  žehná Vám Váš duchovní správce

P. Daniel