VÝROČNÍ  ZPRÁVA  FARNOSTÍ  VELKÁ  LOSENICE

A   HAVLÍČKOVA BOROVÁ   ZA  ROK  2023

Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo i přes  neobvyklou situaci války na Ukrajině ..Kdo jiný než křesťané by měl být připraven na „nenormální“ situace ? V průběhu dějin se církev nebo místní církve opakovaně ocitali a ocitají v mimořádné situaci.

Přesto : Kristus říká : Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.

Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.

 

Posvěcující služba církve

Farnost Velká Losenice – uděleny 5  svátostí křtu, 3 páry si udělily sv.manželství, při pohřbu jsme se rozloučili s 8  farníky, bylo uděleno 67 svátostí pomazání nemocných a 13  dětí přistoupilo poprvé k sv.smíření a přijalo sv.eucharistie.

Farnost Havlíčkova Borová – uděleny 4  svátostí křtu,   při pohřbu jsme se rozloučili s 6 farníky,  bylo uděleno 60 svátostí pomazání nemocných a

10 dětí přistoupilo poprvé k sv.smíření a přijaly sv.eucharistie.

 

Katecheze

 • výuka náboženství – probíhala, pokud bylo možno – 10 hodin týdně ve škole ve Velké Losenici (63 žáci), 2 hodiny týdně ve škole v Havlíčkově Borové (28  žáků ), 2 hodiny týdně ve škole ve Vepřové (7  žáků), 2 hodiny týdně ve škole v Oudoleni (10 žáků),
 • 1 hodina týdně ve škole v Sázavě (7 žáků). Celkem 115 žáků-
 • 6 x se během roku uskutečnilo katechetické setkání vyučujících náboženství (pastorační asistentka Marta Králíčková, Mgr..Lukáš Ležák DiS., Mgr.Marie Lacinová, Mgr.Kateřina  Lacinová) s duchovním správcem.
 • každou středu je dětská eucharistická oběť a příprava na ni (Marta Králíčková)
 • setkání ministrantů – každou středu pod vedením pana Jana Uttendorfského
 • účast katechetek na  oblastním setkání v Havlíčkově Brodě a v Hradci Králové
 • systematická příprava na 1.sv.přijímání pod vedením past.asistentky, 3x setkání duchovního s rodiči těchto dětí,  „dětská rekolekce“  v  Losíku

 

 • Liturgie a duchovní život
 • adorace
 • o velikonocích se podařilo prožít ve farnosti Velká Losenice adoraci od Zeleného čtvrtku do  Vzkříšení
 • 10 pomocníků podávání sv.přijímání ve farnostech zodpovědně vykonává svoji službu ,díky za tuto důležitou službu
 • o svátcích jsme se společně modlili denní modlitbu církve
 • křížová cesta – v době postní se farníci aktivně zapojili v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Pořežín, Havlíčkova Borová a Oudoleň do vedení pobožností , každou středu křížová cesta pro děti,   
 • společná modlitba růžence – před každou bohoslužbou  se společně modlíme růženec – dík za vedení, v měsíci říjnu se farníci společně modlili růženec i v Malé Losenici, Sázavě, Pořežíně,Vepřové, Havlíčkově Borové a Oudoleni, mnozí farníci jsou zapojeni do modlitby živého růžence.
 • společná farní pout do Želivi a na Křemešník – dík organizátorkám a účastníkům
 • dík za modlitbu růžence v rodinách
 • ve Velké Losenici, Malé Losenici a Vepřové mají farníci  Schönstattské putovní svatyňky
 • maminky se   schází k modlitbě matek
 • funguje služba akolytů, lektorů, žalmistů, chrámového sboru, přípravy přímluv, vedení bohoslužeb slova
 • pravidelně jsou tematicky obměňovány všechny nástěnky
 • každou neděli je otevřena farní knihovna v době 9.00-10.00 hod. knihovna díky knihovnicím .Růženě Sobotkové  a Anetě Dočekalové – systematicky roztříděna , katalogizována a doplňována.
 • perníkový betlém- dík za zorganizování a napečení.
 • uskutečnění fotbalového turnaje

 

 • Pastorační a ekonomická rada
 • vzhledem k možnostem se past.a ekonomická rada setkala (za vysoké účasti) v uplynulém roce 11x  s vydáváním zpráv z těchto setkání
 • setkávání pastoračního výboru
 • v součinnosti s duchovním správcem zajišťování a organizace  všech akcí  ve farnosti se zodpovědností jednotlivých členů za svěřené oblasti
 • příprava všech významných akcí farnosti v jednotlivých obcích
 • příprava farního pastoračního plánu pro rok 2024

KOLPINGOVA RODINA

Kolpingova rodina se aktivně spolupodílí na většině činností ve farnosti  –

6 členů past.a ekonomické rady je zároveň členy Kolpingovy rodiny.

 

Farní pastorační plán pro rok 2024 pro farnosti Velká Losenice

a Havlíčkova Borová

Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační

a ekonomické rady a vychází z požadavků  vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2024. Pastorační i ekonomická rada

Farní pastorační plán schválila na svém setkání 12.1.2024

.

Katecheze

 • výuka náboženství v stávajícím rozsahu
 • 8x ročně  katechetické setkání
 • týdně setkání ministrantů, týdně dětská eucharistická oběť a příprava na ni,
 • hudební doprovod dětských – dík mladé schole
 • 2x za rok dvoudenní setkání  na faře v Havlíčkově Borové
 • farní pouť do Římova, Kájova a Lomec – asi 13.4.2024 (bude upřesněno)
 • příprava dětí k přijetí 1.sv.přijímání, sv.smíření ve Velké Losenici a Havl.Borové – 23.6.2024  – termín jednoznačně schválen pastorační a ekonomickou radou
 • soustředění dětí před přijetím svátostí – úterý 13.2.2024
 • diecézní Svatovojtěšská pouť na  Libici – 27.4.2024
 • oslava Dne matek – Losík – Kolpingova rodina – 12.5.2024
 • národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – 28.9.2024

 

Liturgie a duchovní život

 • termín poutí v obcích našeho farního svazu :

Peršíkov        2.června 2024                                Sázava                    21.července 2024

Oudoleň         8. června 2024                              Velká Losenice         28. července 2024

Vepřová        26. května 2024                               Malá Losenice        18. srpna 2024

Havlíčkova Borová      16.června 2024                Slavětín                    20. července 2024

 

termín výročí posvěcení kostela (kaple) v obcích našeho farního svazu :

Havlíčkova Borová  1. září 2024                      Oudoleň                    5.října 2024

Račín  ( výr. posv. kříže) 14.září 2024             Vepřová                   20.října 2024

Pořežín                      3.září 2024                      Velká Losenice       27.října 2024

Sázava                      22. září 2024

 • rekolekce v době postní (17.2.2024) a adventní (23.11.2024)
 • měsíčně výstav Nejsvětější svátosti – celonedělní adorace ( také v kostele v Sázavě)
 • služby lektorů, akolytů, žalmistů, přípravy přímluv, obětní průvod, hebdomadáři
 • pravidelná činnost scholy, rozšíření chrámového sboru, zpěv antifon
 • společná modlitba denní modlitby církve o svátcích při liturgii, před jednotlivými setkáními, vedoucí i děti na táboře
 • vedení pobožností farníky v jednotlivých obcích – křížové cesty, májové pobožnosti, modlitba růžence
 • pravidelná modlitba matek
 • velikonoční adorace od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení
 • pravidelné měsíční setkávání pastorační a ekonomické rady a pastoračního výboru a vydávání zpráv z těchto setkání
 • liturgické úpravy – úprava presbytáře v kostele sv.Víta v Havlíčkově Borové
 • nové lavice na kůru v kostele sv.Víta v Havlíčkově Borové
 • setkání seniorek
 • modlitba a snaha o získání kněžských povolání, též studia teologie laiky
 • účast farníků na exerciciích
 • farní shromáždění –  Havlíčkova Borová – 1. září  2024 –
 • celodenní adorace v Malé Losenici – 5.7.2024  -100 let kaple, setkání rodáků
 • podpora aktivit Kolpingovy rodiny Velká Losenice, která se na většině akcí spolupodílí organizačně či finančně
 • letní dětský tábor Kolpingovy rodiny ve dvou turnusech : I.turnus –  13.7.-  20.7.2024

II.turnus –  20.7.- 27.7.2024

Místo tábora  : fara Havlíčkova Borová

 • pravidelná činnost pěveckého dětského sboru
 • chrámový sbor Vis angeli
 • mateřské centrum – setkávání maminek s dětmi  –  zajišťují paní V.Bratršovská a R.Sobotková
 • příprava a realizace Tříkrálové sbírky a hry Čtvrtý z mudrců
 • pouť Kolpingova díla ve Věžnici
 • fotbalový turnaj pro děti v malé kopané  ve 2 kategoriích–Kolpingova rodina – 8.6.2024
 • od září 2024 příprava na biřmování v roce 2025
 • drakyáda – Kolpingova rodina
 • zahájení a ukončení letních prázdnin táborákem a hrami – Kolpingova rodina
 • účast na akcích Centrálního svazu Kolpingova díla ČR – Kolpingova rodina

 

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady

 

Ing. Jaroslav Pibil

místopředseda pastorační  a ekonomické rady

 

Jiří Zach

místopředseda ekonomické rady

 

Marta Králíčková

sekretářka pastorační a ekonomické rady