Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. března 2013

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

3/13

145/ 576

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, M.Králíčková, J.Zach , J.Pibilová, Z.Nedělka, J.Uttendorfský, V.Novotný, L.Špačková, M.Weishauptová, M.Rezlerová, P.Malý, M.Podloucká, M.Danielová, M.Sobotka, M.Pátková,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek,

Omluveni : J.Uttendorfský, V.Štefa, Ing. J.Nevole, Z.Hájková,

 

1.PODĚKOVÁNÍ

Den prožitý s Bohem a ve společenství jistě přinesl užitek účastníkům rekolekce (dík všem 48 účastníkům). Společný oběd dotváří atmosféru rekolekce – dík pastorační asistentce za uvaření. Dík všem účastníkům Besedy s prezentací fotografií z poutní cesty po stopách Cyrilometodějských učedníků.

Děkujeme všem, kteří v jednotlivých obcích farností vedou křížové cesty a všem účastníkům.

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , Liberi Dei, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnicím ve farní knihovně, za postní výzdobu presbytáře, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Při sbírce na Svatopetrský haléř jsme vybrali ve Velké Losenici částku 5 982 Kč a v Havlíčkově Borové 3 903 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání maminek s dětmi a setkávání seniorek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 5. dubna 2013 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

pátek – 22.března 2013 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

na slavnost sv.Josefa 19.března 2013

 

 • při bohoslužbě v Havlíčkově Borové v 15.00 hod.
 • ve Velké Losenici v 18.00 hod. (zájemci nechť se zapisují na arch ve vchodu kostela)

 

Ti, kteří by rádi přijali sv.nemocných ze zdravotních důvodů doma, prosíme, aby to oznámili paní M.Rezlerové.

 

5. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

24. března 2013

 

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Velikonoce, slavnost Zvěstování Páně,

neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

7. VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

V sobotu 23.3.13 od 8.00 hod. do 11.00 hod. (zpovídají P.Piotr Balewicz z Krucemburku v bočním vchodu kostela sv.Jakuba st.ve Velké Losenici a P. Zdeněk Kubeš z Přibyslavi v sakristii kostela,) . Sv.smíření v Přibyslavi 23.3.13 od 14.00 hod.

 

8. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

VELKÁ LOSENICE – od Zeleného čtvrtku 28.3.13 do Vzkříšení 30.3.13 – prosíme zapište se ve vchodu kostela.

 

9. VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Pořad bohoslužeb Velká Losenice Havlíčkova Borová
Zelený čtvrtek 19.00 hod. 17.00 hod.
Velký pátek ranní chvály 6.00 hod.
křížová cesta 16.45 hod. 14.30 hod.
velkopáteční obřady 17.30 hod. 15.00 hod.
Velikonoční vigilie 20.00 hod. 17.30 hod.
Zmrtvýchvstání Páně 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Pondělí velikonoční 8.00 hod. 9.30 hod.


Nácvik ministrantů :

Nácvik ministrantů se uskuteční ve čtvrtek 28.3.13 v 9.00 hod. Sejdeme se v sakristii kostela.

 

Svíčky a rodinné paškálky:

V hlavním vchodu kostela si věřící mohou zakoupit velikonoční svíčku – 1 ks za 25 Kč a rodinný paškálek – 1 ks za 100 Kč. Při zakoupení, prosím, platit u hlavního vchodu.

Nácvik zpěvu a chrámový sbor :

Nácviky zpěvu, žalmů, pašijí, antifon zajišťuje po domluvě s duchovním regenschori Petr Malý a Liberi Dei, dík všem, kteří se do této služby zapojují.

Jednotliví členové pastorační a ekonomické rady si rozdělili úkoly – oblasti nutné zajistit k důstojnému slavení velikonoc. Každý z členů pastorační a ekonomické rady obdržel jmenovitý rozpis služeb a činností souvisejících s velikonocemi. Děkuji všem členům pastorační a ekonomické rady i všem, kteří jsou ochotni zapojit se do přípravy a slavení velikonoc. V loňském roce jsme na Velký pátek uctívali ve Velké Losenici kříž z Velké Losenice, letos to bude kříž z  Malé Losenice, v Havlíčkově Borové jsme uctívali kříž z Havlíčkovy Borové, letos to bude kříž ze Slavětína.

Ratolesti na Květnou neděli zajistí Mgr. Radek Pátek.

 

10. ŽEHNÁNÍ POKRMŮ O VELIKONOCÍCH

Žehnání velikonočních pokrmů bude při eucharistické oběti na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ ve Velké Losenici v 8.00 hod. a v Havlíčkově Borové v 9.30 hod.

 

11. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3.TŘÍDY

O jarních prázdninách ve středu 12.2.13 se uskutečnil celodenní program v Losíku pro žáky 3.tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv.přijímání.

Den byl zakončen setkáním rodičů dětí s duchovním správcem. Dík pastorační asistentce Martě Králíčkové, Mgr.Radku Pátkovi, Marii Veselé a všem, kteří pomáhali s organizací.

 

12. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 7.1.2013 – 26.2.2013

 

1. Patrik Strašil (1-2)

2. Vojtěch Štefa (9-10)

3. Vojtěch Ondráček (6-7)

4. Michal Strašil (1-2)

5. Pavel Janáček (3)

6. Jiří Ondráček (6-7)

7. Václav Štefa (9-10)

8-9. František Bořil (8)

8-9. Matěj Bořil (4)

10. Martin Ondráček (12)

11-12. Radim Solnička (16)

11-12. Robin Solnička (15)

13. Ondřej Dejmal (5)

14. Martin Solnička (14)

15. Tomáš Cacek (13)

16. Zdeněk Lacina (11)

17. Jiří Lacina (17)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 7.1.2013 – 26.2.2013

1. Jakub Lacina (1)

2. Filip Lacina (2)

3. Kryštof Černý (3)

4. Vojtěch Lacina (9)

5. Matěj Sobotka (5)

6. Ondřej Augustin (-)

7. Jan Vytlačil (13)

8. Marek Sobotka (11)

9. Jan Lacina (15)

10. Petr Lacina (20)

11. Martin Sysel (8)

12. Václav Peksa (19)

13. Pavel Pospíchal (7)

14. Miloslav Bratršovský (4)

15. Radim Sobotka (17)

16. Jan Dobrovolný (10)

17. Vojtěch Pibil (18)

18. Martin Lempera (16)

19.Jaroslav Weishaupt (12)

20-21. Adam Pibil (-)

20-21. Tomáš Pečinka (6)

 

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

Dík za hojně navštěvované pravidelné středeční schůzky ministrantů a za jejich vedení akolytovi panu Janu Uttendorfskému.

 

13. PASTORAČNÍ FORMACE

Duchovní správce se ostře ohrazuje proti zápisu zastupitelstva.

Nikdo z rady obce nebyl schopen specifikovat program setkání rodáků (prý se tvoří).

Mše svatá být neměla , duchovní správce ji nehlásil, Pastorační a ekonomická rada ji neschválila.

Šlo o pouhý podnět z řad členů rady obce, která jistě nestanovuje program bohoslužeb a rozhodně není nadřízeným orgánem farnosti!

Před 10 lety mše svatá byla a rada obce ji svévolně (proti dohodě) nedala ani na pozvánku!

Mše svatá není divadlo a jestliže předpokládaný program je zcela světského rázu (aspoň dle zpráv v Novinkách) i s představováním možná „protikatolické“ knihy, není možné „neznámý“ program zaštiťovat mší svatou (co kdyby byl program proti morálce a Desateru!).

Katolíci slaví hned po dané sobotě poutní slavnost a ti z rodáků, kteří budou chtít, mají možnost si vybrat jednu ze dvou poutních mší svatých.

Hovořili jsme i o zkušenostech s postní almužnou. Zájemci o postní almužnu dostali na počátku doby postní v kostele kasičku, do které budou všichni doma v rodině během doby postní dávat finance, které ušetří tím, co si v době postní odepřou. Na Květnou neděli se budou kasičky při bohoslužbách odevzdávat v kostele a komise sečte dary pro farnost. Pán Bůh zaplať všem, kteří vzali vážně tuto příležitost k prohloubení prožívání doby postní.

 

14. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 13.7.-20.7.2013

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 20.7.- 27.7. 2013

Přihlášky byly distribuovány dětem v hodinách náboženství a v Losíku, stále je možné si je vyzvednout. Cena tábora je 1 300 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti. Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

 

15. EKONOMICKÉ INFORMACE

Základní ukazatele výsledků hospodaření farnosti za rok 2012, jak byly předloženy vikariátní účetní a bez výhrad vzaty na vědomí ekonomickou radou farního svazu:

 

Velká Losenice: výsledek hospodaření za rok 2012: – 18 187 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2012 : 13 341,68 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2012 : 1 787 Kč

 

Havlíčkova Borová: výsledek hospodaření za rok 2012 : – 42 545 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2012 : 77 912 Kč

Stav 2.bankovního účtu k 31.12.2012 : 23 680,44 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2012 : 6 045 Kč

 

Hospodaření farností je systémové a stojí na zdravých základech.

Farnosti nemají v současnosti žádné úvěry a přijaté půjčky!

Předpis z biskupství kontribucí na rok 2013 pro naše farnosti bude upřesněn.

Farnost Havlíčkova Borová měla v roce 2012 příjem z nájmu 128 156 Kč.

Farnost Velká Losenice měla v roce 2012 příjem z nájmu 0 Kč.

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • Pastýřský list biskupů k majetkovému vyrovnání – bude přečten v neděli 3.3.2013
 • týden modliteb za mládež – 17.-24.3.2013
 • poděkování diecézní charity za Tříkrálovou sbírku
 • výzva k postní almužně
 • postní TAMMÍM 2013 – 15.-17.3.2013 v pražském semináři
 • víkendové diecézní ministrantské setkání – 12.-14.dubna 2013 v Přibyslavi
 • přihlášky do kněžského semináře odevzdat včetně dokladů do 15,4.2013 prostřednictvím duchovního správce – bližší informace na faře
 • noc kostelů 2013 – pátek 24.května 2013
 • duchovní obnovy v Českém Těšíně – viz plakátisté
 • Náboženská výchova na PdF University Hradec Králové – bližší informace na faře
 • Studium teologie na Teologické fakultě v Českých Budějovicích – viz plakátiště
 • Jednotlivé etapy církevních restitucí v královéhradecké diecézi
 • Nově propočtené příspěvky na účetnictví

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady


 

Pastorační a ekonomická rada farního svazu

přeje všem duchovní užitek z postního úsilí

a milostiplné prožití svátků Vzkříšení.