Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. července 2011

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

7/11

125/ 488

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: O.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Králíčková, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Podloucká, M.Weishauptová, M.Rezlerová, P.Malý, M.Danielová, M.Sobotka, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová : Ing. J.Nevole,

Omluveni : V.Novotný, J.Pibilová, P.Blažek, V.Štefa, Z.Hájková, M.Pátková,

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy 1.sv.přijímání. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, Liberi Dei, malé chrámové schole, ministrantům,akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu a výzdobu na slavnost Těla a Krve Páně, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod.

Poděkování také všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, modlitby Anděl Páně Na začátku prázdnin se sluší poděkovat za setkávání maminek s dětmi a setkávání seniorek.

Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu poutní mše sv. k 150.výročí posvěcení kaple ve Vepřové a poutí v Havlíčkově Borové a Oudoleni.

Při poutích byly sbírky na farní středisko Vitus a vynesly : Havlíčkova Borová : 6 984 Kč a Vepřová 11 742 Kč. Dík všem dobrodincům!

Při sbírce na potřeby diecéze jsme vybrali ve Velké Losenici částku 2 095 Kč a v Havlíčkově Borové 1 736 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 5.srpna 2011

3. SBÍRKA

Velká Losenice – na lavice a lurdskou jeskyni 31 . července 2011

Havlíčkova Borová – na výstavbu farního střediska Vitus

4. KATECHETICKÉ setkání

pátek – 26. srpna 2011 v 15.00 hod. v Losíku

5. POUŤ ve Slavětíně

23.července 2011– eucharistická oběť v 17.00 hod

6. SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE VELKÉ LOSENICI

31.7.2011 – v 8.00 a 11.00 hod.

7. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, prázdniny,dovolená, sv.Jakub

8. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI–ADORACE

Malá Losenice – 5.července 2011 v době 9.30-17.00 hod.,

eucharistická oběť v 8.00 hod.

9. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění

(jubilejní X. farní shromáždění) na sobotu 30.7.2010 od 9.00 hod. ve Velké Losenici.

Program byl schválený Pastorační a ekonomickou radou :

9.00 – slavnostní eucharistická oběť´ za farnost a výročí hasičského sboru

+ žehnání Lurdské jeskyně

10.00 – modlitba a oficiální zahájení.- slovo místopředsedy, předání medailí farního svazu

10.30 dechovka „Losenická pětka“, koncert „Liberi Dei“

12.00 modlitba Anděl Páně

12.05 občerstvení pro účastníky

požehnání

12.30 odjezd autobusu do Havlíčkovy Borové

14.00 sportovně- kulturní odpoledne – skákání na trampolíně, společenské hry (šachy apod.), střelba ze vzduchovky

Na farní shromáždění bude vypraven autobus, který vyjede z Oudoleně, z Havlíčkovy Borové v 8.30 hod. a pojede přes Malou Losenici a Vepřovou do Velké Losenice.Zpět pojede hned po dopolední části farního shromáždění ( odjezd 12.30 hod.)

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu.

Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu. Všichni jste zváni!

Pastorační a ekonomická rada děkuje za sponzorský dar na farní shromáždění představenstvu ZD Velká Losenice.

10. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o organizaci farního shromáždění, ubytování poutníků pěší pouti do Slavkovic z 28. na 29.7.11 v rodinách (zájemci nechť se hlásí u paní M.Rezlerové, M.Danielové a Z.Nedělky v průběhu týdne).

S novou podlahou a novými lavicemi vyzýváme farnice ochotné podílet se na úklidu kostela, stávající skupinky na uklízení nesou tíhu této služby více než 10 let a přivítaly by vytvoření ještě dalších 2 skupinek (po 3). Zájemci nechť se hlásí u paní M.Pátkové nebo paní M.Podloucké, kde se dozví více. Díky.

Z postní almužny byla zakoupena trampolína pro děti, další možnosti zvažujeme.

11. NÁRODNÍ POUŤ DO PRACHATIC

Farář děkuje všem poutníkům z našich farností na národní pouť do Prachatic se zastávkami ve Chvalšinách a na poutním místě Římov. Vzhledem k nepříliš velké známosti života sv.Jana Nep.Neumanna v naší farnosti chce společně s pastorační radou rozšířit úctu k tomuto světci v našich farnostech.

12. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 2.6.2011 – 23.6.2011

1-3. Ondřej Dejmal (8)

1-3. Patrik Strašil (5)

1-3. Michal Strašil (6)

4. František Bořil (2)

5. Tomáš Cacek (15-16)

6. Jiří Ondráček (10)

7. Jiří Kolouch (12)

8-11. Vojtěch Ondráček (1)

8-11. Robin Solnička (13)

8-11. Radim Solnička (14)

8-11. Martin Solnička (7)

12. Jiří Lacina (15-16)

13-15. Zdeněk Lacina (9)

13-15. Václav Štefa (4)

13-15. Vojtěch Štefa (3)

16. Martin Ondráček (11)

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 2.6.2011 – 23.6.2011

1-4. Vojtěch Lacina (1)

1-4. Filip Lacina (2-3)

1-4. Jakub Lacina (2-3)

1-4. Martin Lempera (6)

5. Tomáš Pečinka (7)

6. Ondřej Augustin (13)

7. Jaroslav Weishaupt (4)

8. Vojtěch Pibil (9)

9. Jan Šenkýř (12)

10. Tomáš Štíbal (-)

11. Matěj Sobotka (14)

12. Jan Mička (19)

13. Martin Barč (18)

14. Jan Uttendorfský nejml.(-)

15. Martin Sysel (5)

16. Jan Augustin (-)

17. Petr Bureš (10)

18. Petr Lacina (11)

19. Marek Sobotka (15)

20. Pavel Uttendorfský (-)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

13. IX. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Klub křesťanských demokratů farnosti a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádaly fotbalový turnaj dětí v malé kopané v sobotu 11.6.2011 na hřišti za farním střediskem (některé zápasy za „kulturákem“ – dříve Katolický dům).

V kategorii mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 1999)

Memoriál Miloslava Kubáta se týmy umístily v tomto pořadí:

1. Vepřová A

2. Orel Nové Město na Moravě

3. Vepřová B

4. Orel Žďár nad Sázavou

V kategorii starších (žáci bez rozdílu věku navštěvující ZŠ)

O pohár Klubu křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice bylo konečné umístění týmů:

1. FC Velká Losenice

2. Orel Žďár nad Sázavou

3. Sázava

4. SK Vepřová

5. TJ Borci Velká Losenice

6. TJ Velká Losenice

Turnaje se zúčastnilo kolem 90 dětí a 20 vedoucích, dík organizátorům, rozhodčím a pomocníkům i ženám a děvčatům, které se staraly o občerstvení.

Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků obou kategorií s předáním pohárů, diplomů a věcných cen.

14. FARNÍ KNIHOVNA – NABÍDKA VIDEOKAZET

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík všem knihovnicím za jejich službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

O farním shromáždění a pouti nabízíme zájemcům za dobrovolný příspěvek (bude použit k nákupu nových knih) videokazety, na kterých jsou natočené nejrůznější vědomostní a poučné pořady z 90.let 20.st., které jsou zajímavé pro jednotlivce, nemají však místo ve farní knihovně.

15. PRÁCE A OPRAVY

Pastorační a ekonomická rada vyjadřuje velké poděkování za nasazení při brigádách, také všem, kteří přispívají finančně.

V Havlíčkově Borové se jedná o velmi náročnou přestavbu (délka objektu je 21m, šířka 6,5m, zatím bylo vyvezeno přes 30 valníků suti a zeminy pod podlahou , přivedeny přípojky, udělaná nová střecha včetně věnce, krovů a krytiny, od dubna odpracováno přes 900 hod.),

Ve Velké Losenici lurdská jeskyně a nové lavice také jistě jsou časově a profesně náročné akce. Bez Vašeho aktivního zapojení modlitbami, brigádnicky a finančně, by to nebylo možné zvládat. Pán Bůh zaplať !

Práce uskutečněné v červnu

Havlíčkova Borová

 • dokončení vyvezení zeminy pod podlahou
 • zahájení zednických prací a přivedení přípojek

Velká Losenice

 • zhotovení nové podlahy v kostele pod nové lavice
 • práce na nových kostelních lavicích
 • srovnání kamene před lurdskou jeskyní

Práce na červenec

Havlíčkova Borová

 • elektrikářské práce
 • zednické práce

Velká Losenice

 • dokončení lurdské jeskyně, terénní úpravy kolem lurdské jeskyně a za Losíkem
 • oprava márnice – okna, okapy, instalování nových kostelních lavic
 • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • v Actech curie byla zveřejněna jmenovací bula nového královéhradeckého biskupa
 • výzva k eucharistické adoraci – 60 let kněžství Benedikta XVI. – v našich farnostech zapojení při adoracích na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a při celodenní adoraci na sv.Cyrila a Metoděje v Malé Losenici
 • apoštolský nuncius Mons.Diego Causero ukončil svou službu v ČR – zatím zastupuje Mons.Dennis Kuruppassery ve funkci chargé d´ affaires
 • noví generální vikáři – biskup Mons.Josef Kajnek a prelát Mons.Josef Socha
 • letos bude otevřen nový kurz formace pro trvalé jáhny
 • hlavní diecézní pouť – 3.7.2011 v Chlumku u Luže
 • pouť nemocných a rodin do Jablonného v Podještědí – 16.7.2011
 • VIII.celostátní kongres katechetů – Velehrad – 26.-29.10.2011
 • sympozium „Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření“ – Hradec Králové – 18.-19.10.2011
 • Teologická fakulta Jihočeské univerzity – 2.kolo přijímacího řízení – bližší na faře
 • dodatek č.4 Organizačního řádu Biskupství královéhradeckého

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady