Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. dubna 2022

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

4/22

249/1019

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Králíčková, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Lánová, F.Mach, Ing.V.Růžičková, Z.Nedělka, R.Sobotková, M.Vytlačil

Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa

Omluveni: M.Danielová, J.Hájková, Ing.J.Nevole, P.Stránský

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Sbírka na pojištění

4. Témata na nástěnky

5. Vepřová – setkání rodáků

6. Velikonoční svátost smíření

7. Velikonoční svátky

8. Letní tábor

9. Postní almužna

10. Májové pobožnosti

11. Fotbalový turnaj

12. Adorace

13. Pastorační informace

14. Hodnocení ministrantů

15. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří vedou a účastní se pobožnosti křížové cesty ve všech obcích farnosti, dále všem, kdo se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,  ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici ve farní knihovně, za údržbu liturgických pláten, za postní výzdobu, za úklidy kostela , brigády – vyklizení márnice a úklid po zimě v areálu kostela a fary.

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně. Dík všem, kteří přijali sv. pomazání nemocných na slavnost sv. Josefa. Dík za vaše modlitby za mír a Ukrajinu.

Při sbírce na setkání  mládeže jsme vybrali ve Velké Losenici částku 2 134 Kč a v Havlíčkově Borové  1 786 Kč. Při sbírce na pomoc Ukrajině jsme ve Velké Losenici vybrali částku 22 600 Kč a v Havlíčkově Borové 17 000 Kč. Z kasiček v obou kostelích byla prozatím odeslána na pomoc Ukrajině částka 20 000 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům! 

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 6. května 2022 v 19.30.

 

3. SBÍRKA NA POJIŠTĚNÍ KOSTELŮ

10. dubna 2022

 

4. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Velikonoce

 

5. VEPŘOVÁ – mše sv. – setkání rodáků a žehnání hasičského auta

Sobota 28.5. v 10.00.

 

6. VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

V pátek 8.dubna 2022 bude ve zpovědní místnosti v kostele zpovídat P. Rudolf Zahálka v čase 18.00-19.30 hod. (i v průběhu mše sv.) a v sobotu 9. dubna 2022 od 8.00 do 11.00 hod.

P. Pavel Seidl zpovídá ve zpovědní místnosti v kostele sv. Jakuba a místní duchovní v sakristii. Sv. smíření v Krucemburku v sobotu 2.4.2022 – 8.00-11.00 hod.

 

7. VELIKONOČNÍ SVÁTKY

 

Pořad bohoslužeb Velká Losenice Havlíčkova Borová
Zelený čtvrtek eucharistická oběť – 19.00 hod. 17.00 hod.
Velký pátek ranní chvály – 7.00 hod.
křížová cesta 16.45 hod. 14.30 hod.
velkopáteční obřady 17.30 hod. 15.00 hod.
Velikonoční vigilie 20.30 hod. 18.00 hod.
Zmrtvýchvstání Páně 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Pondělí velikonoční 8.00 hod. 9.30 hod.


Nácvik ministrantů:

Nácvik ministrantů se uskuteční ve čtvrtek 14.4.22 v 9.00 hod. Sejdeme se v sakristii kostela.

Svíčky a rodinné paškálky:

V hlavním vchodu kostela si věřící mohou zakoupit velikonoční svíčku a rodinný paškálek. Při zakoupení, prosím, platit u hlavního vchodu.

Nácvik zpěvu a chrámový sbor:

Nácviky zpěvu, žalmů, pašijí, antifon zajišťuje po domluvě s duchovním regenschori

Petr Malý, Vis angeli, dík všem, kteří se do této služby zapojují.

Jednotliví členové pastorační a ekonomické rady si rozdělili úkoly – oblasti nutné zajistit k důstojnému slavení velikonoc. Děkuji všem členům pastorační a ekonomické rady i všem, kteří jsou ochotni zapojit se do přípravy a slavení Velikonoc.  ve Velké Losenici budeme uctívat kříž z Malé Losenice,  v Havlíčkově Borové budeme uctívat kříž z Oudoleně.


8. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové  ve dvou turnusech :

I. turnus – ve dnech     2.7.- 9.7. 2022

II. turnus – ve dnech     9.7.- 16.7. 2022

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 1 700 Kč. Setkání vedoucích bude v pátek 8.4.2022 v 19.45 v Losíku.

 

9. POSTNÍ ALMUŽNA

Pastorační a ekonomická rada jednala i  o postní almužně a rozhodla, že ušetřené peníze použijeme v obou farnostech na prostředky pro děti a pomůcky na náboženství (učebnice apod) ve Velké Losenici a v Havlíčkově Borové.

Prosíme odevzdat kasičky v kostele na Květnou neděli. Dík všem, kteří se zapojili.

 

10. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o konání májových pobožností v jednotlivých obcích:

Velká Losenice: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota – v 18.30 hod., středa 16.30 hod., neděle 18.00 hod.

Malá Losenice: denně v 18.45 hod. (kromě soboty, kdy májová pobožnost není)

Vepřová: denně v 19.30 (kromě soboty, kdy májová pobožnost není)

Sázava: neděle v 19.00  hod. v ostatní dny bude upřesněno

Havlíčkova Borová: úterý, neděle v 18.30 hod.,

Oudoleň: středa, pátek, neděle – v 19.00 hod., sobota 16.15 hod.

Prosíme zájemce o vedení májových pobožností ve Velké Losenici , aby se zapsali v hlavním vchodu kostela. Materiál k vedení májové pobožnosti bude k dispozici v sakristii nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové. Hudební doprovod : po domluvě s varhaníkem či s kytarovým doprovodem, případně ten, kdo vede májovou pobožnost určí mariánskou píseň z kancionálu. Prosíme věřící o vedení májových pobožností i účast na nich

V ostatních obcích zajistí průběh májových pobožností členové pastorační rady za danou obec (materiály si vyzvednou u past. asistentky Marty Králíčkové na celý měsíc.)


11.  XIV. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice a Kolpingova rodina Velká Losenice  uspořádá XIV. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 4.6.2022 ve 2 kategoriích:

I. – mladší žáci do 12 let (narození od 1.1. 2010 – či navštěvující příslušnou třídu)

II. – starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

Přihlášky odevzdávat pastorační asistentce Martě Králíčkové nebo Ing. Jaroslavu Pibilovi.

 

12. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE –  VELKÁ LOSENICE

Od Zeleného čtvrtku 14.4.22 do Vzkříšení  16.4.22 – prosíme zapište se ve vchodu kostela.

 

13. PASTORAČNÍ FORMACE

Největší čas jsme hovořili o synodním setkávání skupinek ve farnosti. Je dobré, že se lidé z obcí farností setkávají a probírají to, čím ve farnosti žijí. Děkuji všem skupinkám, které podaly podněty paní Radce Sobotkové a jí za zpracování a zaslání na biskupství.

První iniciativa – pouť ze Slavětína do Sopot bude v sobotu 2.4. Koordinátoři z farností a moderátoři skupinek jsou zváni na setkání 30.4.2022 do Hradce Králové.n. Synodní setkávání bude ve farnostech pokračovat.

 

14. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  5.3.2022 – 1.4..2022

1. Matěj Bořil

2. František Nevole

3. Jan Tonar

4. Jan Štefa

5. Pavel Štefa

6. František Bořil

7. Jáchym Dejmal

8. Radoslav Tonar

9. Vojtěch Štefa

10. Vilém Nevole

11. Ondřej Dejmal

12. Tomáš Cacek

13. Patrik Strašil

14. Václav Štefa

15. Pavel Janáček

16. Vít Janáček

17. Jaroslav Červenka

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 5.3.2022 – 1.4.2022

1. Josef Dvořák

2. Jakub Lacina

3. Filip Lacina

4. Jakub Uttendorfský

5. Radim Sobotka

6. David Bratršovský

7. Matěj Sobotka

8. Jan Havlíček

9. Vít Peksa

10. Marek Sobotka

11. Jiří Uttendorfský

12. Jan Uttendorfský

13. Luboš Bratršovský

14. Filip Sobotka

15. Miloslav Bratršovský

16. Ondřej Dvořák

17. Adam Pibil

18. Tomáš Sobotka

19. Filip Hošek

20. Vojtěch Pibil

21. Kryštof Černý

22. Ctibor Křepinský

23. Tomáš Polreich

24. Pavel Pospíchal

25. Josef Malý

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

aktuální informace z Diecézní charity Hradec Králové.

– svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou – sobota 23. dubna 2022

– přihlášky do kněžského semináře – do 30. dubna 2022 – zájemci nechť se hlásí na faře

– aktuality z Centra pro rodinu – viz plakátiště

– aktuality z Diecézního centra pro seniory – viz plakátiště

– výše příspěvků farností na účetnictví

– výše příspěvků farností do Fondu solidarity

– výše příspěvků farností na dofinancování příspěvku od státu

– dary na pastorační asistenty

– účelové kostelní sbírky (odesílané na biskupství)

– diecézní kalendář 2023

– setkání k Aktivizaci života farností v Hradci Králové – 24.5.2022

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Prožij prázdniny v Boží blízkosti a pojeď na tábor!

Letos se na Tebe těší

MALÝ PRINC

Týden plný Božího slova, zábavných aktivit a her!

2.7.-9.7. nebo 9.7.-16.7. 2022 na faře v Havlíčkově Borové

Přihlášky najdeš v kostele u vchodu