Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1.listopadu 2013

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

11/13

 

153/ 606

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Králíčková, P.Malý, M.Sobotka, V.Novotný, L.Špačková, M.Podloucká,J.Uttendorfský, M.Pátková, M.Danielová, M.Weishauptová,

Farnost Havlíčkova Borová : Bc.Z.Hájková,

Omluveni: Ing.J.Nevole,J.Pibilová,P.Blažek,V.Štefa, M.Rezlerová, Z.Nedělka,

 

Pastorační a ekonomická rada vyprošujeme hojnost Boží milosti, požehnání a síly k životnímu jubileu Bc. Zdence Hájkové z Havlíčkovy Borové.

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří organizovali a modlili se v jednotlivých obcích v  říjnu modlitbu růžence, modlitbu živého růžence a Anděl Páně.

Děkujeme za organizaci a účast na slavnosti výročí posvěcení kaple ve Vepřové a výročí posvěcení kostela ve Velké Losenici.

Při sbírce na misie jsme vybrali ve Velké Losenici částku 6811 Kč a v Havlíčkově Borové 4 821 Kč. Ve Vepřové jsme vybrali při posvícení 4 162 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu , za úklidy kostela.

Dík za pravidelné setkávání maminek s dětmi, schůzky ministrantů .

Dík ochotným brigádníkům v obou farnostech.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 6.prosince 2013

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 6.listopadu v 15.00 hod. v Losíku

 

4. REKOLEKCE

9.listopadu 2013 v Losíku

 

5. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Velká Losenice – 3.11. 2013

 

6. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

10.listopadu 2013

 

7. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Ježíše Krista Krále, advent, sv.Anežka Česká,

sv.Mikuláš

 

8. INTENCE

Intence na příští rok budou přijímány od 1.neděle adventní (1.12.13) po bohoslužbách v sakristii. Prosím o ohleduplnost a formulování intencí v takové délce (do 1 krátké řádky), aby se vešly na ohlášky. Děkuji. Počet daných intencí není omezen !

Číst čtení a přinášet obětní dary je nabídka ne povinnost. Při středeční eucharistické oběti bývá intence za děti a mládež farnosti, v případě aktuální potřeby či přeplněnosti je možné vzít na jiný úmysl.

 

9. REKOLEKCE

Rekolekce na téma „Eucharistie – vrchol a pramen “ – podle papeže Benedikta XVI. –

se uskuteční v sobotu 9.11.2013 – přednášky a růženec ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici.

Program:

8.00 – eucharistická oběť

8.45 – 1.přednáška – eucharistie – od Boha k člověku a člověka k Bohu(Mt 5,23-n)

9.45 – 2.přednáška – chléb života (Mk 14,22-24)

10.45 – 3.přednáška – pokrm na cestu (Jan 11,25-26)

11.45 – společný oběd v Losíku

12.00 – Anděl Páně

12.30 – růženec

12.30 -13.00 – diskuse, otázky

13.00 – křížová cesta

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !

 

10. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Pastorační výbor se souhlasem pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice jmenoval inventarizační komisi ve složení :

předseda – Jiří Zach, členové – Jan Uttendorfský (Sázava), Zdeněk Nedělka,

Marta Králíčková, Jan Uttendorfský (V.L.)

Tato komise již pod vedením faráře a příslušných norem vydaných Biskupstvím královéhradeckým provádí oceňovaní majetku Římskokatolických farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová všech položek evidovaných v inventárním seznamu , který bude aktualizován k 31.12.2013.

 

 

11. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

První neděli adventní mají farníci možnost přinést své rodinné adventní věnce. Adventní věnce budou žehnány po scénce dětí při nedělní bohoslužbě 1.12.13 v 8.00 hod. ve Velké Losenici a v 9.30 hod. v Havlíčkově Borové. Duchovní správce žádá, aby věnce zachovávaly základní symboliku včetně barev (věnec převážně zelený, svíce fialové). Adventní věnec do presbytáře zajistí paní Marie Pátková, do Losíka pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

12. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 3.10.2013 – 1.11.2013

 

1. František Bořil ( 1-2)

2. Matěj Bořil (1-2)

3-4. Jan Štefa (6)

3-4. Václav Štefa (12)

5-6. Pavel Janáček (3)

5-6 Vít Janáček (4)

7-8. Michal Strašil (8-9)

7-8. Patrik Strašil (8-9)

9. Vojtěch Štefa (5)

10. Vojtěch Ondráček (11)

11. Jiří Ondráček (14)

12. Martin Ondráček (13)

13. Tomáš Cacek (10)

14-15. Radim Solnička (17-19)

14-15. Robin Solnička (17-19)

16. Ondřej Dejmal (7)

17. Martin Solnička (17-19)

18. Zdeněk Lacina (15)

19. Jiří Lacina (16)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 3.10.2013 – 1.11.2013

 

1-2. Filip Lacina (1-2)

1-2. Jakub Lacina (1-2)

3. Vojtěch Lacina (6)

4-5. Radim Sobotka (11)

4-5. Marek Sobotka(8)

6. Jan Lacina (17)

7. Miloslav Bratršovský (3)

8. Jan Vytlačil (-)

9. Petr Lacina (-)

10. Jaroslav Weishaupt (16)

11. Martin Lempera (13)

12-13. Vojtěch Pibil (18)

12-13. Adam Pibil (19)

14. Matěj Sobotka (10)

15. Petr Bureš (-)

16. Jan Dobrovolný (4)

17. Daniel Musil (-)

18. Kryštof Černý (7)

19. Václav Peksa (9)

20. Tomáš Pečinka (14)

 

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.


13. OBJEDNÁVKA NOVIN A ČASOPISŮ

Objednávky novin a časopisů: Katolický týdeník, IKD, Tarsicius, In !, Milujte se ! přijímá pastorační asistentka Marta Králíčková. Při několikáté změně doručování distributorem doporučujeme objednat si noviny a časopisy přímo na domácí adresu.

 

14. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Organizací tříkrálové sbírky 2014 v našich farnostech byla pověřena pastorační asistentka Marta Králíčková, která zkontaktuje pomocníky v jednotlivých obcích.

V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou budou osloveni loňští i další dětští herci pro hru Čtvrtý z mudrců. Zamýšleli jsme se i nad způsobem oslovení a pozvání okolních farností . Zajistí duchovní správce s místopředsedou pastorační a ekonomické rady a  pastorační asistentkou.

 

15. CELOROČNÍ VYHODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Po celý liturgický rok bylo průběžně vyhlašováno umístění ministrantů a z celkového součtu vychází pořadí za celý rok. Skutečné hodnocení je zapsáno u Boha, naše lidské hodnocení nedokáže zachytit důvody nepřítomnosti (nemoc, návštěva nemocné babičky s účastí na bohoslužbě v jiné farnosti apod.), přesto však vypovídá o službě farnímu společenství.

Slavnostní vyhlášení s předáním cen jako výrazu vděčnosti službě farnosti se uskuteční na počátku nového liturgického roku 2.neděli adventní 8.12.2013 při eucharistické oběti.

Je radostí celé pastorační a ekonomické rady farního svazu vědět, že, ačkoliv tak, jako každý rok, někteří ministrantskou službu opustili (dojíždění do škol) jiní nastoupili na jejich místo,

o celkem bylo hodnoceno 32 ministrantů ve Velké Losenici a 19 ministrantů v Havlíčkově Borové a mimoto u oltáře přisluhovali další nehodnocení akolyté a ministranti a ministrantky! Také ministrantské schůzky pod vedením pana Jana Uttendorfského jsou jistě přínosem (účastní se více než 10 menších ministrantů).

Modleme se jako farní společenství za ministranty, je známo, že při této službě u oltáře se rodí kněžská povolání.

 

16. SETKÁNÍ SENIOREK A SENIORŮ

Pozvánka na přátelské setkávání seniorek a seniorů od středy 6.11.2013 ve 13.00 hod. v Losíku.Letos budeme čerpat z listů Duch Svatý a jeho dary.. Upřímně se těší Marta Nedělková s ostatními.

 

17. EKONOMICKÉ INFORMACE

V rámci restitucí byla podána výzva k vydání věci jménem farnosti Velká Losenice na Státní pozemkový úřad ČR dne 17.9.2013, na Lesy ČR dne 11.9.2013. Výzva k vydání věci jménem farnosti Havlíčkova Borová byla podána na Lesy ČR dne 8.10.2013. Pastorační a ekonomická rada farního svazu pověřila předsedu ekonomické rady pana Jiřího Zacha k překontrolování, zda bylo zažádáno o všechny pozemky.

Duchovní správce zaslal v termínu návrhy rozpočtů farností na rok 2014.

Dne 21.10.2014 se duchovní správce a pastorační asistentka zúčastnili školení o bezpečnosti práce v Havlíčkově Brodě. Žádosti o příspěvek obcím byly zaslány.

Jednali jsme i o nájmu pozemků v Havlíčkově Borové.

 

18. PRÁCE A OPRAVY

Práce uskutečněné v říjnu

Děkujeme všem brigádníkům, kteří ze zapojili do všech prací a organizaci v obou farnostech.

 

Velká Losenice

 

 • natírání šindele
 • výměna části šindele na faře
 • práce na nových lavicích pro kostel
 • úklid listí, posekání a odvoz trávy z areálu kostela a fary
 • uklizení fotbalového hřiště – branky, sítě

 

Havlíčkova Borová

 • práce na farní stodole – nová krytina na farní stodole

  Stodola má nové krovy a krytinu, je zpevněna věncem, zbývá sundat lešení.

  Pán Bůh zaplať všem, kteří se na této akci podíleli brigádami, darováním dřeva či finančně.

 

19. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • výzva k podpoře iniciativy „One of us“ – cílem je ochrana embryí
 • pouť k Pražskému Jezulátku – sobota 16.listopadu 2013 – 11.00 hod. v kostele Panny Marie Vítězné
 • celostátní setkání animátorů mládeže 2014 -17.-23.8.2014 v Třešti
 • Dny důvěry v Praze – 15- 17.11.2013
 • projekt „Poselství křesťanských svátků“ – vánoční besedy
 • nabídka knih z FATYMu

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady