Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. října 2010

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

10/10

117/ 446

Na začátku prvního setkání nově ustanovené pastorační a ekonomické rady přivítal duchovní správce všechny členy a popřál jim Boží požehnání při jejich úsilí o šíření Božího království v našem farním svazu.

Pastorační a ekonomická rada přeje paní Marii Weishauptové k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti a požehnání.

Přítomni :

Farnost Velká Losenice:

O.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Králíčková,

P.Malý, J.Uttendorfský, M.Pátková, L.Špačková,

M.Podloucká, M.Weishauptová, V.Novotný,

M.Danielová, J.Pibilová, M.Sobotka, Z.Nedělka

Farnost Havlíčkova Borová:

Z.Hájková, J.Nevole,V.Štefa, P.Blažek,

Omluveni : M.Rezlerová

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval při kterých jsme vzpomněli na zemřelého starostu Havlíčkovy Borové pana Romana Bruknera, který patřil do našeho farního společenství, vyjádřila Pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zúčastnili voleb do pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice. Zvolení a ustanovení členové nové pastorační a ekonomické rady byli představeni při nedělní bohoslužbě i s oblastí, za kterou mají zodpovědnost, složili slib a byl jim slavnostně předán dekret.

Poděkování také za organizaci, účast a jednotlivé služby při farním shromáždění v Havlíčkově Borové.

Pastorační a ekonomická rada také vyjádřila poděkování za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, hebdomadářům, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, růžence v jednotlivých obcích farnosti a modlitby Anděl Páně.

Při sbírce na církevní školství jsme vybrali ve Velké Losenici částku 3 271 Kč a v Havlíčkově Borové 2 275 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík rodičům za zájem o výuku náboženství a dětem, které navštěvují hodiny náboženství ve všech školách farního svazu. Dík za pravidelné setkávání maminek s dětmi.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby, brigády a jakoukoliv činnost pro farnost.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 5. listopadu 2010

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 6. října 2010 v 15.00 hod. v Losíku

4. REKOLEKCE

6.listopadu 2010 v Losíku

5. SBÍRKA NA MISIE

24.října 2010


6. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Velká Losenice – 7.11. 2010


7. SLAVNOST VÝROČÍ ZASVĚCENÍ KOSTELA

Vepřová – 17.10.2010 v 10.30 hod.

Velká Losenice – 24.10.2010 – 8.00 a 11.00 hod.

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

růženec, slavnost Výročí zasvěcení kostela, odpustky

slavnost Všech svatých, vzpomínka na všechny věrné zemřelé

9. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Pastorační a ekonomická rada se shodla na pěkné atmosféře při farním shromáždění v Havlíčkově Borové, které je eucharistickou obětí na náměstí i vyznáním víry, a vyjádřila poděkování za organizaci, zajištění farního praporu a připravené body programu.

Děkujeme ženám, které umyly kostel i celou faru v Havlíčkově Borové a všem, které připravily občerstvení na farní shromáždění. Poděkování všem účastníkům

(600 věřících na bohoslužbě). Jistě to byl příjemně strávený sváteční den ve společenství.

10. REKOLEKCE

Rekolekce s tématem „Náš životní úkol – růst Božího království v nás a kolem nás “

se uskuteční v sobotu 6.11.2010 – přednášky a růženec ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici.

Program:

8.00 – eucharistická oběť

8.45 – 1.přednáška – základy naší víry v Krista (Mt 7,13-29)

9.45 – 2.přednáška – poznání a využití hřiven (Lk19,11-27)

10.45 – 3.přednáška – růst Božího království (Lk 8,4-18)

11.45 – společný oběd v Losíku

12.00 – Anděl Páně

12.30 – růženec

12.30 -13.00 – diskuse, otázky

13.00 – křížová cesta

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !


11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 1.-30.9.2010

1. Jiří Ondráček (11)

2-5. Vojtěch Štefa (1-2)

2-5. Václav Štefa (1-2)

2-5. Vojtěch Ondráček (13)

2-5. František Bořil (7)

6-7. Martin Solnička (14)

6-7. Robin Solnička (15)

8. Radim Solnička (-)

9. Tomáš Cacek (3)

10-12. Jiří Lacina (5-6)

10-12. Zdeněk Lacina (5-6)

10-12. Martin Ondráček (8)

13. Ondřej Dejmal (4)

14. Jiří Kolouch (9)

15-16. Patrik Strašil (10)

15-16. Michal Strašil (12)

Kostelnickou službu zastávají bratři Nevolové– František, Josef, Jiří.

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.- 30.9.2010.

1. Martin Lempera (3)

2. Tomáš Pečinka (14)

3. Jaroslav Weishaupt (2)

4. Radek Pátek (10)

5. Vojtěch Lacina (8)

6. Vojtěch Pibil (9)

7. Martin Sysel (6)

8. Ondřej Augustin (5)

9. Petr Bureš (13)

10. Jakub Lacina (1)

11. Jan Augustin (4)

12. Jan Mička (12)

13. Pavel Uttendorfský (11)

14. Tomáš Štíbal (7)

15. Ondřej Zach (16)

16. Jakub Niederle (-)

17. Marek Sobotka (-)

18. Jan Lacina (15)

19. Petr Lacina (21)

20. MartinLacina (22)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.


12. PASTORAČNÍ VÝBOR A ODBORNÉ KOMISE

Dle čl. VI odst.2 Stanov pastorační rady farnosti byl ustaven pastorační výbor. Dle odst.3 stejného článku je složení pastoračního výboru následující :

Mgr.Daniel Kolář – předseda past.a ekonomické rady,

Jan Uttendorfský – místopředseda past.a ekonomické rady,

Marta Králíčková – sekretářka past.a ekonomické rady,

Jiří Zach – zvolený člen past.výboru

Marie Pátková – zvolený člen past.výboru

Pastorační výbor se bude scházet 1x měsíčně vždy před setkáním pastorační a ekonomické rady.

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o zřízení odborných komisí :

Katechetická komise – zodpovídá Marta Králíčková

členové :

Mgr.Radek Pátek, Mgr.Marie Lacinová, Mgr.Věra Křesťanová,

Alena Ronovská, Mgr.Eva Pospíchalová, Marie Weishauptová


Liturgická komise – zodpovídá – Marie Pátková

členové :

Ludmila Špačková, Ing.Jaroslav Pibil, Josef Nevole,

Josef Lodín, Josef Malý


Stavební komise – zodpovídá : Jiří Zach,

členové :

Zdeněk Nedělka, Jan Uttendorfský (V.L.), Václav Štefa,

Michal Sobotka,Václav Pátek,Vladimír Novotný, Milan Lempera


Komise pro liturgický zpěv – zodpovídá : Petr Malý, Karel Sobotka

členové : Milan Lempera ml.,Zdeňka Hájková, Pavla Ondráčková,

Iveta Lemperová, Milan Wasserbauer


Komise pro charitu , farní a společenské akce : – zodpovídáMarie Podloucká

členové : Marie Rezlerová, Marie Danielová, Jana Pibilová

Pavel Blažek

13. KOLPINGOVA RODINA VELKÁ LOSENICE

Představenstvo Kolpingovy rodiny Velká Losenice se rozhodlo nejmenovat zvláštního zástupce Kolpingovy rodiny do pastorační rady proto, že 6 členů past. rady je zároveň členy Kolpingovy rodiny. Naši členové v pastorační radě : Mgr.Daniel Kolář, Jan Uttendorfský (Sázava), Jan Uttendorfský (V.Losenice), Marie Rezlerová, Petr Malý, Marta Králíčková.

14. PASTORAČNÍ FORMACE

V pastorační farnosti jsme se seznámili především se zásadními otázkami pastorace v nejbližší budoucnosti a vizí farní pastorace a vycházeli jsme přitom z dokumentů :

Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, Pozvat současnou společnost k životu z víry, Farnost na přelomu století, Pastorace v postmoderní společnosti.

Měsíc říjen je měsícem Panny Marie – měsícem růžence.

Pastorační a ekonomická rada doporučuje těm, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence ve Velké Losenici, aby se vždy modlili v kostele daný desátek ti, na které připadá.

Nová pastorační a ekonomická rada byla stručně seznámena s nejdůležitějšími ukazateli pastorační situace života v našich farnostech, poté i s ekonomickou situací farností

(žádné závazky ani dluhy naše farnosti nemají).

V rámci zkvalitnění přípravy na přijetí svátostí a znalosti života z víry v rodinách připravujících se dětí k přijetí sv.smíření a 1.sv.přijímání a na popud duchovního správce zpracovala pastorační asistentka Marta Králíčková a předložila pastorační a ekonomické radě ke schválení Dotazník rodičům žáků 3.třídy navštěvujících náboženství.

Pastorační a ekonomická rada Dotazník schválila s tím, že bude dobrovolný.

Pan V.Novotný si vzal na starost odeslání peněz cizích neplatných měn pro pomoc stavby kostela v Brně-Lesná, paní M.Podloucká odeslání 1.listu Petice proti povinné sexuální výchově ve školách (petici možné nadále podepisovat ve vchodu kostela).

Diskuse proběhla i o časopisu nejen pro seniory – STROM barvy života.

15. KLUB KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ FARNOSTI VELKÁ LOSENICE

Výbor Klubu křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice se sešel v úterý 14.9.10 a ve středu 29.9.10 v Losíku, aby zhodnotil uskutečněné akce v uplynulém období a podané kandidátky do komunálních voleb v jednotlivých obcích farnosti.

Výbor se zabýval i přípravou dalších akcí v měsíci září a říjnu, připravil vydání Hlasu č. 20.

Klub křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice zve všechny zájemce na přednášku s videem a besedu s místním farářem na téma Relikviář sv.Maura – po korunovačních klenotech nejvýznačnější památka v ČR ve čtvrtek 7.10.2010 v 16.00 hod. v Losíku.

Při příznivém počasí se v sobotu 9.10.2010 ve farním areálu uskuteční odpoledne pro děti i dospělé s atrakcemi (skákací hrad atd.)

Výbor KKDF upozorňuje, že systém pro komunální volby je nastaven tak, že zjednodušeně řečeno ti, kteří kroužkují jednotlivce dopředu schvalují počet zástupců za jednotlivé strany

(ve Velké Losenici 3 plné kandidátky – to je zhruba po 5 členech z každé kandidátky v zastupitelstvu) a mnohdy nerozhodují o jednotlivcích za tyto strany. Volební systém počítá s tím, že lidé z každé kandidátky pracují jako tým.(což se ve V.Losenici dělo v tomto období – ODS+ČSSD s 10 mandáty ovládaly vše !!). I kdyby vám snad některý z členů naší kandidátky nebyl sympatický, vězte, že kandidátka je sestavena tak, aby se neopakovala chyba z minulých voleb, budeme pracovat týmově a budete-li kroužkovat kandidáty z jiné kandidátky hrozí, že tím nechtěně podpoříte i kandidáty, kteří vystupují proti výuce náboženství či místní farnosti.

Chceme pracovat týmově a věci měnit k lepšímu, prosíme proto, zakřížkujte celou kandidátku KDU-ČSL. Děkujeme za důvěru.


16. ŠACHOVÝ KLUB KOLPING VELKÁ LOSENICE

Šachový kroužek pro děti bude po prázdninách pokračovat ve své činnosti pravidelnými setkáními každý pátek od 22.října 2010 v době 15.00-16.30 hod. v Losíku.

Rádi přivítáme i nové zájemce, podmínkou je pravidelná účast. Těšíme se na vás.

Přihlášky je možné dostat od Marty Králíčkové nebo na faře.

17. VÝKLAD KATOLICKÉ ETIKY

Od úterý 5.října 2010 bude zahájen cyklus výkladu katolické etiky při každé úterní eucharistické oběti (vyjma svátků a ohlášených změn). Znalost katolické etiky (morálky) je důležitá pro praktický život katolíka a i z hlediska zaujímání správných postojů vzhledem ke společnosti, která Boží přikázání i celou etiku, na které také stojí základy Evropy, relativizuje a nahrazuje subjektivismem.

Upozorněte, prosím, na výklad etiky ty, o kterých myslíte, že by je to zajímalo.

18. NABÍDKA OBJEDNÁVKY STOLNÍCH KALENDÁŘŮ

Zájemci o stolní kalendáře s církevním kalendářem a liturgickými dobami na rok 2011 od nejrůznějších katolických vydavatelů je možné objednat u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

19 . PRÁCE A OPRAVY

Práce uskutečněné v září

Havlíčkova Borová

 • restaurování soch sv.Vojtěcha a sv.Prokopa – dík za dar panu Františku Ondráčkovi z Vepřové, který restaurování zaplatil. Pán Bůh zaplať !
 • posekání trávy ve farním areálu
 • stahování dřeva na pilu

Dík všem dárcům dřeva ! Kdo mohou ještě dřevo darovat, nechť kontaktují bratry Nevolovy – i z hlediska odvozu na pilu.

farní areál Velká Losenice

 • posekání trávy v areálu kostela i farního areálu
 • práce na lurdské jeskyni
 • oprava vrat u farní stodoly- dík panu J.Zachovi a M.Lemperovi
 • spravení zámku u zvoničky
 • dovezení dřeva na topení – dík panu Zdeňku Pospíchalovi a J.Roseckému

Práce na měsíc říjen

Havlíčkova Borová

 • odvoz veškerého darovaného dřeva na faru
 • díky spolupráci s úřadem městyse Havlíčkova Borová budou pokračovat práce na vybudování parkoviště na kopci u kostela a vydláždění cesty před kostelem. Dík zastupitelům, kteří tuto akci podpořili při hlasování na návrh zemřelého starosty pana Romana Bruknera
 • stroje používané pro práce budou parkovány v areálu fary

farní areál Velká Losenice

 • byla domluvena brigáda ohledně lurdské jeskyně a úpravy terénu na 9.1.10
 • úklid hřiště za Losíkem – sundání sítí, uklizení laviček a branek – zajistí J.+J.Utendorfští
 • nařezání modřínových a smrkových prken na lavice a podlahu v kostele , srovnání na dvoře – zajistí J.Zach
 • dosekání a odvoz trávy kolem hřiště – zajistí J.Uttendorfský
 • rozřezání a rozsekání dřeva na topení – zajistí .J.Uttendorfský
 • byly domluveny služby na zajištění úklidu sněhu v zimním období kolem kostela – vždy určitý časový úsek zajišťuje některý t členů past. rady – koordinuje J.Uttendorfský
 • domluven systém sekání trávy kolem kostela a ve farním areálu na příští rok

20. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • národní pouť do Říma – 9.-11.11.2010 – viz plakátiště
 • informace z Národní kanceláře papežských misijních děl – viz plakátisté
 • podzimní duchovní obnovy – viz plakátiště
 • celostátní setkání animátorů seniorů – Hradec Králové 5.-6.11.2010
 • animátorský kurz v královéhradecké diecézi
 • biblický impulz – říjen 2010 – viz plakátiště
 • organizační změny na Odboru správy majetku biskupství
 • diecézní stolní kalendář pro rok 2011– objednávky u pastorační asistentky Marty Králíčkové
 • nový křesťanský časopis pro seniory – STROM – barvy života
 • nové vedení Kongregace Školských sester de Notre Dame
 • Diecézní katolická charita Hradec Králové – výroční zpráva za rok 2009

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář v. r.

předseda pastorační a ekonomické rady