Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. srpna 2014

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

8/14

161/ 640

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Rezlerová, J.Uttendorfský, P.Malý, M.Pátková,Weishauptová, M.Podloucká, M.Danielová, M.Sobotka, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa,

 

Omluveni : M.Králíčková, Ing.J.Nevole, Z.Hájková, V.Novotný, L.Špačková, J.Pibilová

 

Pastorační a ekonomická rada popřála panu Václavu Štefovi k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Zasedání pastorační a ekonomické rady jsme zahájili modlitbou večerních chval.

Pastorační a ekonomická rada pak vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy setkání rodáků v Sázavě,svatojakubské pouti ve Velké Losenici a setkání rodáků, oslavy 700. let Slavětína a pouti ve Slavětíně.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, Liberi Dei, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu.

Poděkování také všem,kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 5.září 2014

 

3.KATECHETICKÉ setkání

středa – 20.srpna 2014 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. POUŤ v Malé Losenici

17.srpna 2014 – EUCHARISTICKÁ OBĚŤ v 10.30

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

výuka náboženství,prázdniny,dovolená, letní tábor

 

6. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2014-2015. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

7. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Poděkování všem organizátorům letního dětského tábora v Havlíčkově Borové – hlavní vedoucí tábora Marii Veselé , vedoucím skupin a kuchařkám

(bez kterých by sebelepší program ztrácel na zajímavosti).

Dík za přátelskou atmosféru tábora.

Obohacením tábora byly jistě nácviky rytmických písní na bohoslužby.

Díky za tuto službu, která zpestřila bohoslužby a v budoucnu by měla přispět k lepšímu zapojení dětí do zpěvu rytmických písní při bohoslužbě.

I.turnusu se zúčastnilo 38 dětí, II.turnusu pak 20 dětí, což je pěkný nárůst.

Dík všem zúčastněným dětem i za jejich chování, jejich rodičům za svěření dětí do naší péče i za potraviny k vylepšení jídelníčku.

 

8. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu ubytování poutníků pěší pouti do Slavkovic v rodinách, které jistě bylo příležitostí k navázání nových přátelských vztahů.

Dík všem, kteří se tohoto úkolu přijetí poutníků ujali (všech 47 účastníků bylo ubytováno v rodinách a to je velmi radostné) a jistě je to obohatilo.

Probírali jsme i situaci ohledně výuky náboženství v jednotlivých obcích našich farností..

O nedělích 7.září a 14.září 2014 se uskuteční v našem farním svazu volby do Pastorační a ekonomické rady. Zabývali jsme se tedy kandidátkami a směřováním farnosti.

Dík těm, kteří byli osloveni a kandidaturu přijali.

Také je potřeba řešit květinovou výzdobu v kostele sv.Jakuba. Pastorační rada prosí a vyzývá všechny zájemce (zájemkyně), kteří by se chtěli na této službě podílet, aby kontaktovali pana Jana Uttendorfského ze Sázavy. Rádi bychom, aby se jednalo o více lidí a střídali se tak, jako je to obvyklé při úklidech kostela. Dík všem, kteří jsou ochotni se zapojit.

V sobotu 13.září 2014 bude na diecézní pouti v Želivi přítomen relikviář se srdcem sv. Jana Marii Vianneye. Bude-li zájem, jeli bychom společně autobusem jako farní pouť.

 

9. PRÁCE A OPRAVY

 

Práce uskutečněné v červenci

 

Děkujeme všem brigádníkům, kteří ze zapojili do všech prací a organizaci v obou farnostech.

 

Velká Losenice

 

 • posekání a odvoz trávy v areálu fary a kostela
 • instalování nového číselníku v kostele sv.Jakuba

 

 

Havlíčkova Borová

 

 • práce na farní stodole
 • posekání a odvoz trávy z farního areálu

 

 

Práce na srpen

 

Velká Losenice

 

 • posekání a odvoz trávy v areálu fary a kostela
 • příprava šindelu a práce na střeše fary

 

 

Havlíčkova Borová

 • práce na farní stodole
 • posekání a odvoz trávy z farního areálu

 

10. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • pozvánku k uctění ostatků sv.faráře arského v Želivi 13.září
 • sbírka na církevní školství 21.září
 • animátorský kurz
 • charitní pouť v Neratově – 16.8. od 10.00 hod.

 

 

 

Jan Uttendorfský v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady