Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. února 2019

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

2/19

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel,M.Vytlačil,J.Zach,M.Králíčková, J.Uttendorfský, P.Malý, M.Danielová, L.Špačková,Ing.V.Růžičková,R.Sobotková,F.Mach,Z.Nedělka,

 

Omluveni: P.Stránský, P.Blažek, V.Štefa, F.Nevole, Ing.J.Pibil, M.Sobotka,
J.Hájková,M.Lánová,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – , akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici ve farní knihovně, za úklid vánoční výzdoby, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary panu J.Zachovi, F.Machovi a J.+J.Uttendorfským poděkování starostovi obce Velká Losenice a panu Vítkovi za úklid sněhu technikou.

Dík za účast a zapojení do ekumenické bohoslužbyv Sázavě.

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání seniorek, za schůzky ministrantů, modlitby matek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.


2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 1. března2019 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 27. února 2019 v 16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

24. února 2019

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

liturgické mezidobí, Popeleční středa, smysl postu

 

6. REKOLEKCE

Postní rekolekce se uskuteční v sobotu 9.3.2019. Přednášky bude mít v Losíku pan farář

z Krucemburku P.Pavel Seidl ICLic. Téma bude upřesněno, časový harmonogram bude

asi obvyklý. Všichni jste srdečně zváni !

 

Rekolekci pro biřmovance povede také P.Pavel Seidl ICLic. v sobotu 27.dubna 2019

v Losíku. Prosím biřmovance, aby s tímto termínem počítali. Děkuji.

 

7. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3.TŘÍDY

O jarních prázdninách v úterý 5. března 2019 se uskuteční celodenní program v Losíku pro žáky 3.tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv. přijímání pod vedením duchovního správce a pastorační asistentky Marty Králíčkové. Den bude zakončen setkáním rodičů těchto dětí s duchovním správcem. Účast dětí i rodičů je důležitá.

 

8. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 16.1.19 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, Tříkrálovou sbírku,hru Čtvrtý z mudrců.

Probírali jsme přípravu postního kalendáře,docházku dětí na bohoslužby o Vánocích, setkání s dětmi 3.tř. o jarních prázdninách,účast na rekolekci.

 

9. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

 

  • I.turnus – ve dnech 6.7.- 13.7. 2019
  • II. turnus ve dnech 13.7.- 20.7. 2019

 

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

 

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 1 500 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem

ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

 

10. POSTNÍ ALMUŽNA

Pastorační a ekonomická rada jednala i o postní almužně a rozhodla, že ušetřené peníze použijeme v obou farnostech na prostředky pro děti a pomůcky na náboženství (učebnice apod) ve Velké Losenici a v Havlíčkově Borové a 1/3 postní almužny z VelkéLosenice na kapli v Sázavě.

Kasičky budou nabídnuty při udělování popelce.

Prosíme odevzdat v kostele na Květnou neděli.

Dík všem, kteří se zapojí a zkvalitní tak své postní úsilí.

 

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 8.1..- 1.2.2019

 

1. Vít Veselý (5)

2. Jáchym Dejmal (8)

3. Jan Tonar (6)

4. Jan Štefa (9)

5. Pavel Štefa (13)

6. Tomáš Cacek (12)

7. Václav Štefa (10)

8. Patrik Strašil (11)

9. Matěj Bořil (3)

10. František Bořil (2)

11. Ondřej Dejmal (14)

12. Vít Janáček (4)

13. Pavel Janáček (1)

14. Vojtěch Štefa (7)

15. Radim Solnička (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 8.1..- .1.2.2019

 

1.Vojtěch Špinar (13)

2. Jan Dobrovolný (-)

3. Jan Havlíček(11)

4. Josef Dvořák (20)

5. Jiří Wasserbauer (12)

6. Jiří Uttendorfský (-)

7. Tomáš Polreich (1)

8. Jan Uttendorfský (18)

9. David Bratršovský (6)

10. Luboš Bratršovský (14)

11. Filip Lacina (8)

12. Jakub Lacina (9)

13. Vojtěch Lacina (10)

14. Adam Pibil (2)

15. Miroslav Bratršovský(22)

16. Kryštof Černý (-)

17. Vít Peksa (7)

18. Václav Peksa (4)

19. Tomáš Sobotka (19)

20.Marek Sobotka (15)

21.Jakub Blažek (23)

22. Ondřej Dvořák (-)

23.Matyáš Zacha (-)

24.Jakub Wasserbauer (-)

25. Tobiáš Tonar (-)


Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Biskupský ceremonář zve všechny, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování na Vesmír ve dnech 8.-10.3.2019 . S sebou : spacák, přezůvky, doporučený příspěvek 200 Kč/noc, přihlášky na www.vesmir.signaly.cz/akce.

Účastníci poutě manželských párů z farnosti do Říma informovali o této pouti pastorační radu. Dík za duchovní prožitek této pouti.

Paní Marta Nedělková se ze zdravotních důvodů rozhodla předat službu zajištění lektorů

a přinášení darů při nedělních bohoslužbách. Za léta zodpovědného vykonávání této služby

jí pastorační a ekonomická rada jménem farnosti děkuje.

Tuto službu nadále převezmou paní Ludmila Špačková a pastorační asistentka Marta Králíčková. Pastorační rada děkuje, že tuto službu přijaly.

 

V sobotu 23.února 2019 v 11.00 hod. bude mít v našem kostele sv. Jakuba st. svoji primici

v ČR novokněz bratr M.- Adam Grůza. Hovořili jsme o přípravě a zajištění této mše sv.

 

Probírali jsme i možnost farní poutě do Dobré Vody u Hartmanic (se zastávkami na poutním místě Klokoty, v Sušici a Vatěticích), kde je kostel sv.Vintíře – patrona Šumavy se skleněným oltářem , křížovou cestou a sochou od paní Vladimíry Tesařové. Předběžně jsme hovořili o termínu 8.června 2019.

 

13. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– zřízení duchovní správy kostela sv. Václava v Habřině

– aktuality z Centra pro rodinu

– možnost studia s teologickým zaměřením v Hradci Králové

– dobrovolnická služba ve farnosti

– kostelní sbírky v roce 2019

– poutě k Božímu milosrdenství do Slavkovic – viz plakáty

– diecézní centrum pro seniory – program na rok 2019 – viz plakát

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady