Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 10. dubna 2015

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba  – Losík

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Uttendorfský,  M.Králíčková,  M.Vytlačil, J.Zach, P.Malý, L.Špačková, M.Lánová, Ing.V.Růžičková, M.Danielová,  , Z.Nedělka, R.Sobotková,

Farnost Havlíčkova Borová: Ing.J.Nevole, F.Nevole, P.Blažek, V.Štefa, 

Omluveni: M.Sobotka, J.Uttendorfský, P.Stránský,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě  vyjádřila pastorační a ekonomické rada poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy, služeb a účastnili se slavení velikonočních svátků, za hojnou účast na bohoslužbách Velikonočního třídenní, na velikonoční adoraci od Zeleného čtvrtku do Vzkříšení a ranních chválách na Velký pátek.

Dík všem, kteří přistoupili k velikonoční svátosti smíření.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům, chrámovému sboru , Liberi Dei, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za velikonoční úpravu presbytáře, za květinovou výzdobu – Getsemanská zahrada, za přípravu na dětské eucharistické oběti .

Dík za velikonoční koncert Liberi Dei a účast na této akci.

Při postní almužně bylo vybráno ve farnosti Velká Losenice 24 732 Kč a v Havlíčkově Borové  9 897 Kč. Pán Bůh zaplať všem, kteří se zapojili!

Pán Bůh zaplať všem, kteří se pravidelně snaží modlit modlitbu Anděl Páně (v době velikonoční Raduj se, Královno nebeská…), také všem zapojeným do modlitby živého růžence za posilování duchovního společenství farnosti.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek  1. května 2015  v 19.30


3. KATECHETICKÉ setkání

STŘEDA –   15.dubna 2015  v 15.00 hod. v Losíku


4. SBÍRKA  NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

26.dubna 2015


5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Velikonoce,  neděle Božího milosrdenství, sv.Vojtěch


6. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je  za období  7.3.2015 –  9.4.2015

 

1. Vojtěch Štefa (6-8)

2. František Bořil (5)

3. Pavel Janáček   (10)

4. Radim Solnička (10)

5. Michal Strašil    (1-2)

6. Vojtěch  Ondráček (9)

7. Patrik Strašil  (1-2)

8. Václav Štefa (6-8)

9. Matěj Bořil(3)

10. Tomáš Cacek   (12)

11. Vít Janáček  (13)

12. Ondřej Dejmal (11)

13. Radim Solnička (4)

14. Robin Solnička (14)

15. Martin Ondráček  (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 7.3.2015 – 9.4.2015

 

1. Miloslav Bratršovský (9)

2. Jakub Lacina  (17)

3. Filip Lacina (1)

4. Pavel Pospíchal  (20)

5. Ondřej Augustin  (6)

6. Jaroslav Weishaupt (16)

7. Martin Lempera (11)

8. Jan Dobrovolný (2)

9. Ondřej Vytlačil  (18)

10. Vojtěch Lacina  (5)

11. Vojtěch Pibil (14)

12. Martin Sysel  (15)

13. Adam Pibil (13)

14. Marek Sobotka (7-8)

15. Radim Sobotka (7-8)

16. Kryštof Černý (12)

17. Václav Peksa (3)

18. Ctibor Křepinský (4)

19. Jan Šenkýř (-)

20. Matěj Sobotka (-)


Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

7. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – 1.- 4.tř.– ve dnech 11.7.-18.7.2015

II. turnus – 5.-9.tř. – ve dnech 18.7.- 25.7. 2015

Během měsíce února budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky. Cena tábora je 1 300 Kč.   Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou,  v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.  Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti. Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

Setkání vedoucích tábora bude v pátek 17.4.15 v 19.45 hod. v Losíku.

8. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o konání májových pobožností v jednotlivých obcích:

Velká Losenice : pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota – v 18.30 hod., středa 16.30 hod.,  neděle 18.00 hod.

Malá Losenice : denně v 19.00 hod.

Vepřová :   denně v 19.30 (kromě soboty, kdy májová pobožnost není)

Sázava :   neděle v 19.15 hod.

Havlíčkova Borová : úterý, neděle v 18.30 hod., čtvrtek 14.15 hod.

Oudoleň :   středa, pátek, neděle – v 19.00 hod., sobota 16.15 hod.

Prosíme zájemce o vedení májových pobožností ve Velké Losenici , aby se zapsali v hlavním vchodu kostela. Materiál k vedení májové pobožnosti bude k dispozici v sakristii nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové. Hudební doprovod : po domluvě s varhaníkem či s kytarovým doprovodem, případně ten, kdo vede májovou pobožnost určí mariánskou píseň z kancionálu. Prosíme věřící o vedení májových pobožností i účast na nich

V ostatních obcích zajistí průběh májových pobožností členové pastorační rady za danou obec (materiály si vyzvednou u past. asistentky Marty Králíčkové na celý měsíc.)

 

9. SETKÁNÍ MAMINEK S DĚTMI – PLÁNOVANÉ AKTIVITY

17.4. – noc s dětmi v Losíku,

2.5. a 9.5. od 14.00 – zkouška ke Dni matek,

10.5. od 14.00 – program ke Dni matek,

16.5. ve 13.00 – procházka maminek s dětmi

PO STOPÁCH NOVÉHO ZÁKONA.

Dík maminkám za všechny aktivity pro děti a pravidelná setkávání.

Poděkování za velikonoční úklid Losíka !

 

10. PRÁCE A OPRAVY

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci.

Poděkování panu L. Ondráčkovi  a panu J. Uttendorfskému za vytvoření dřevěného nájezdu v kostele sv.Jakuba.

Práce na duben – Velká Losenice

  • kamenný chodník od sakristie k hlavnímu vchodu
  • oprava vrat
  • oprava lavičky

11. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

  • pastýřský list diecézního biskupa o povolání ke kněžství
  • svatovojtěšská pouť a novéna za povolání na Libici – sobota 25.4.2015
  • noc kostelů 2015 – 29.5.2015
  • směrnice o zásadách pro zachování výnosu z majetku
  • fond solidarity
  • kurz pro hlavní vedoucí táborů – 15.-17.5.2015 Praha 4 – Kunratice

 

 

 

 

 

Marta Králíčková  v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář   v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady