Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 10. ledna 2014

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

1/14

155/ 610

 

 

Zástupci Pastorační a ekonomické rady popřáli v Oudoleni paní Františce Stehnové k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Uttendorfský, M.Králíčková, J.Zach, J.Uttendorfský, V.Novotný, L.Špačková, J.Pibilová, M.Weishauptová, P.Malý, M.Danielová, M.Sobotka, M.Pátková, , Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek, Ing. J.Nevole,

Omluveni : M.Rezlerová, M.Podloucká, Z.Hájková, V.Štefa

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zúčastnili přípravy a důstojného slavení vánočních svátků – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům , ministrantům, varhaníkům ,chrámové schole, skupině Liberi Dei, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za vánoční stromky, dík za jejich ozdobení (perníky), dík za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , za přípravu na dětské eucharistické oběti. Dík za vánoční koncert chrámovému sboru. Panu Zdeňku Nedělkovi a Ing.Josefu Nevolovi za zajištění betlémského světla do jednotlivých obcí farností. Díky všem, kteří zajišťují provoz farní knihovny.

Panu Janu Karlovi ze Sázavy děkujeme za údržbu a drobné opravy varhan.

Společnou radost prožíváme se všemi, kteří se připravili na svátky vánoční přistoupením ke svátosti smíření.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

Děkujeme i všem dárcům vánoční sbírky ve Velké Losenici na lavice a podlahu v kostele a šindel na faru, v Havlíčkově Borové na zaplacení opravy střechy farní stodoly.

Poděkování dárcům dřeva a panu Ondřeji Dejmalovi za bezplatné pořezání a dopravu dřeva na farní stodolu v Havlíčkově Borové.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 7. února 2014 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa 22.ledna 2014 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

2.února 2014

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Uvedení Páně do chrámu, sv.Tomáš Akvinský

sv.Anežka Římská, sv.František Saleský

 

6. SVÍČKY NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Svíčky na svátek Uvedení Páně do chrámu budou k zakoupení v hlavním vchodu před začátkem bohoslužby. (1 ks = 15 Kč) .

 

7. ČTVRTÝ Z MUDRCŮ

Byl probírán průběh i zakončení tříkrálové sbírky při hře Čtvrtý z mudrců v neděli 5.1.2014

v kulturním domě v Oudoleni. Pastorační a ekonomická rada vyjadřuje poděkování všem, kteří se o zorganizování zasloužili – Kolpingově rodině, Klubu křesťanských demokratů farnosti, starostovi Oudoleně a všem organizátorům z Oudoleně – především panu Pavlu Stránskému), režii, hercům , hojnému počtu diváků , za zajištění kulis, za ozvučení, za zajištění občerstvení a vůbec všem, kteří přiložili ruku k dílu. Pán Bůh zaplať !

 

8. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Celková vybraná částka ve všech obcích našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je 138 534 Kč.

Poděkování pastorační asistentce Martě Králíčkové za organizaci sbírky a jednotlivým asistentům sbírky ve všech obcích, v neposlední řadě také šikovným koledníkům.

V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 23 skupinek koledníků ( dětí s dospělým doprovodem).

Farnost Velká Losenice: 75 417 Kč,

farnost Havlíčkova Borová: 63 117 Kč

Jednotlivé obce :

Velká Losenice 34 340 Kč Oudoleň 12 147 Kč

Havlíčkova Borová 23 093 Kč Pořežín 5 650 Kč

Sázava 22 117 Kč Slavětín 4 570 Kč

Vepřová 15 604 Kč Jitkov 4 408 Kč

Malá Losenice 13 310 Kč Peršíkov 3 295 Kč

Pán Bůh zaplať všem dárcům !

 

9. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Inventarizační komise ve složení J.Uttendorfský, J.Zach, J.Uttendorfský, Z.Nedělka M.Králíčková provedla inventarizaci i s oceněním ke dni 31.12.2013. Díky.

 

10. X. SPOLEČENSKÝ VEČER V LOSÍKU

V pondělí 30.12.13 se v krásné atmosféře uskutečnil již jubilejní X.společenský večer pro všechny generace společně pořádaný farností, Kolpingovou rodinou a Klubem křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice. Hudbu obstaral pan Petr Malý na klávesy. Je zřejmé, že společenský večer si našel již své pravidelné účastníky, což nás těší. Dík za toto neformální a lidsky hřejivé setkání.

 

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 1.12.2013 – 31.12.2013

1. František Bořil

2-6. Patrik Strašil

2-6. Michal Strašil

2-6. Matěj Bořil

2-6. Vojtěch Štefa

2-6. Jan Štefa

7. Václav Štefa

8. Ondřej Dejmal

9. Pavel Janáček

10. Vít Janáček

11-12. Vojtěch Ondráček

11-12. Jiří Ondráček

13. Tomáš Cacek

14. Martin Ondráček

15. Radim Solnička

16. Robin Solnička

17-18. Zdeněk Lacina

17-18. Martin Solnička

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 3.11.2013 – 22.12.2013

1. Vojtěch Lacina

2-3. Filip Lacina

2-3. Jakub Lacina

4. Miloslav Bratršovský

5. Radim Sobotka

6. Marek Sobotka

7. Adam Pibil

8. Vojtěch Pibil

9. Kryštof Černý

10. Jan Dobrovolný

11. Daniel Musil

12. Ondřej Augustin

13. Jaroslav Weishaupt

14. Jan Lacina

15. Tomáš Pečinka

16. Martin Lempera

17. Martin Sysel

18. Matěj Sobotka

19. Pavel Pospíchal

20. Petr Bureš

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

 

12. PLÁNOVANÉ OPRAVY V ROCE 2014

Velká Losenice

 

  • výměna části střešní krytiny na faře
  • meditační zahrada u kostela
  • instalování a požehnání soch sv.Konstantina a Metoděje v kapli Panny Marie v Malé Losenici – oslava výročí 90-ti let postavení kaple
  • úpravy interiéru kostela – lavice + podlaha
  • zpovědní místnost v kostele

 

Havlíčkova Borová

 

  • vyrobení a osazení vrat do stodoly a areálu
  • úprava příjezdové cesty
  • oplocení zahrady
  • údržba stromů na zahradě

 

 

13. PRAVIDELNÁ ROČNÍ VIZITACE A KONTROLA MAS NA VITUSU

Dne 17.12.2013 uskutečnil pan vikář v našich farnostech pravidelnou roční vizitaci.

Bez připomínek či závad.

Kontrola MAS proběhla v Havlíčkově Borová – kontrola Vitusu – bez závad.

 

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– modlitba za diecézi – společně v kostele se modlíme v době vánoční a v době postní před mší

– týden modliteb za jednotu křesťanů

– údržba a oprava hřbitovních zdí

– hlášení o úkonech duchovní správy

 

15. OBSAH ZPRÁV Z PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY ROČNÍKU 2013

Obsah zpráv z pastorační a ekonomické rady za rok 2013 je přílohou těchto zpráv.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE A HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2013

Farní pastorační plán pro rok 2014 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady