Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 10. února 2023

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

2/23

257/1056

 

 

Pastorační rada se sešla v novém složení na společném setkání s končící pastorační a ekonomickou radou.


Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, R.Sobotková, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Lánová, M.Danielová, Z.Nedělka,  Ing.V.Růžičková, M.Vytlačil, F.Mach, J.Burešová, J.Mach, J.Malý

Havlíčkova Borová: V.Štefa, P.Blažek, Mgr.Dana Musilová

Omluveni: Ing.J.Pibil, M.Králíčková, J.Uttendorfský ml., J.Hájková, Ing.J.Nevole, P.Stránský

 

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Adorace

5. Sbírka Svatopetrský haléř

6. Témata na nástěnky

7. Rekolekce

8. Setkání s rodiči žáků 3. třídy

9. Letní dětský tábor

10. Postní almužna

11. Výsledky voleb do past. rady

12. Pastorační výbor a odb. komise

13. Kolp. rodina VL

14. Ekonomická rada

15. Hlášení o úkonech

16. Pastorační informace

17. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – , akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,  ministrantům, varhaníkům ,  zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici ve farní knihovně, za úklid vánoční výzdoby, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary

Poděkování za účast farníků při volbách do past. a ekon.rady, všem, kteří přijali kandidaturu (mají podporu farníků) a blahopřání všem zvoleným.

Dík za účast, zapojení a pěknou atmosféru při  ekumenické bohoslužbě v Sázavě.

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání seniorek, za schůzky ministrantů, modlitby matek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.


2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Losík –  pátek  3. března 2023.

 

3.KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Středa – 1.3.2023 v 16.00 hod. v Losíku.

 

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

V. Losenice – 26 .února  2023

Sázava – 12.února 2023


5. SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

19. února 2023


6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

liturgické mezidobí, Popeleční středa, smysl postu


7. REKOLEKCE

Postní rekolekce s tématem  „ Odvaha víry vedoucí k proměně nás a církve“ se uskuteční v sobotu 25.února 2023 – volně podle knihy  Tomáše Halíka -Odpoledne  křesťanství a meditací  Jamese Mallona – Proměna farnosti, Josefa Prokeše – Pán se stará a především apoštolské exhortace  Evangelii gaudium a encykliky Fratelli tutti  – přednášky a růženec ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v kostele sv.Jakuba st. ve Velké Losenici

Časový harmonogram bude obvyklý :

8.00 – eucharistická oběť v kostele sv.Jakuba st.

8.45 – 1.přednáška – Víra jako zkušenost s tajemstvím víry v pohybu  (Lk 5,1-11)

10.00- 2.přednáška –  Společenství cesty  ( Jan 14,1-6)

11.00 – 3.přednáška – Cesta porozumění skrze naslouchání  (Mt 17,1-8)

11.40 – oběd v Losíku

12.00 – Anděl Páně

12.05 – růženec – Losík  , možnost dotazů

12.30 – křížová cesta v kostele

Všichni jste srdečně zváni!

 

8. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3. TŘÍDY

O jarních prázdninách v úterý 21.února 2023 se uskuteční celodenní program v Losíku

pro žáky 3.tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv.přijímání pod vedením duchovního správce a pastorační asistentky Marty Králíčkové. Den bude zakončen setkáním rodičů těchto dětí s duchovním správcem. Účast dětí i rodičů je důležitá.

 

9. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční , umožní-li to situace v  Sázavě (podle počtu dětí) ve dvou turnusech:

I. turnus ve dnech  8.7.- 15.7. 2023

II. turnus ve dnech  15.7.- 22.7. 2023

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Dětem jsou v hodinách náboženství  distribuovány přihlášky. Cena tábora: 2 000 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

 

10. POSTNÍ ALMUŽNA

Pastorační a ekonomická rada jednala i  o postní almužně a rozhodla, že ušetřené peníze použijeme v obou farnostech na prostředky pro děti a pomůcky na náboženství (učebnice apod) ve Velké Losenici a v Havlíčkově Borové. Kasičky budou nabídnuty při udělování popelce. Prosíme odevzdat v kostele na Květnou neděli. Dík všem, kteří se zapojí a zkvalitní tak své postní úsilí.


11. VÝSLEDKY VOLEB DO PASTORAČNÍ RADY FARNÍHO SVAZU

Volební komise jmenovaná pastorační radou farního svazu Velká Losenice dohlížela na průběh voleb o nedělích 22.1. a 29.1.2023.

Dne 29.1. 2023 ve 14.00 hodin se sešla v pastoračním středisku Losík ve Velké Losenici ve složení: P. Daniel Kolář, Jan Uttendorfský, Zdeněk Nedělka, Jiří Zach, Ludmila Špačková.

Výsledky voleb jsou následující:

Obce :

Velká Losenice: Jitka Burešová 53 hlasů (Prokop Šenkýř 42 hlasů) 

Malá Losenice: Michal Sobotka 39 hlasů

Vepřová: Václav Štefa 50 hlasů, Pavel Blažek 52 hlasů (Romana Pertlová 21)

Sázava: Ing.Veronika Růžičková 54 hlasů, Jan Uttendorfský ml. 58 hlasů, 2 neplatné

Havlíčkova  Borová: Mgr.Dana Musilová 28 hlasů, Jaroslava Hájková 26 hlasů (Ing.Josef  Nevole 16 hlasů)

 

Oblasti:

Celkem volilo 234 farníků farního svazu Velká Losenice.

232 hlasů bylo platných a 2 neplatné.

Místopředseda pastorační a ekonomické rady (člen pastorační a ekonomické rady): Ing. Jaroslav Pibil 185 hlasů, Zdeněk Nedělka 44 hlasů

Liturgie, akolyté, ministranti, předseda ekonomické rady,člen pastorační rady (starost o lektory,ministranty,organizace modlitby breviáře,růžence,křížové cesty, májové pobožnosti) Jiří Zach 178 hlasů (Ing. Jiří Kolouch 60 hlasů)

Liturgický prostor – (úklidy kostela, květinová výzdoba kostela, liturgická plátna, úprava presbytáře dle lit. dob, nástěnky)  Ludmila Špačková 134 hlasů (Lenka Dočekalová 89 hlasů)

Společenství maminek s dětmi Radka Sobotková 165 hlasů (Ing.Renata Nedělková 65 hlasů)

Správce farního pastoračního střediska Losík a farního areálu (člen ekonomické rady) Josef Malý 152 hlasů, Jan Mach 127 hlasů, František Mach 126 hlasů

 

Pastorační rada složila slavnostní slib při bohoslužbách  v neděli 5.2.2023

Dle stanov Pastorační rady farnosti je dle článku II. § 1a členkou pastorační rady, pastorační asistentka Marta Králíčková podle kánonu 517§2 CIC zodpovědná  za  koordinaci  vzdělávací činnosti ve farnosti a zvolena sekretářkou past.a ekon.rady.

Duchovní správce jmenuje členy pastorační rady pana Petra Malého, varhaníka, pana Zdeňka Nedělku za obec M.Losenice,  paní Marii Lánovou za Pořežín a pana Pavla Stránského z Oudoleně.

Předsedou pastorační a ekonomické rady je dle stanov farář Mgr.Daniel Kolář a rada farního svazu je 20 členná.


12. PASTORAČNÍ VÝBOR A ODBORNÉ KOMISE

Dle čl. VI odst.2  Stanov pastorační rady farnosti byl ustaven pastorační výbor.

Dle odst.3 stejného článku je složení pastoračního výboru následující:

Mgr.Daniel Kolář – předseda past.a ekonomické rady,

Ing.Jaroslav Pibil – místopředseda past.a ekonomické rady,

Marta Králíčková – sekretářka pastorační a ekonomické rady, 

Jitka Burešová –zvolený člen pastoračního výboru                

Jiří Zach – zvolený člen pastoračního výboru

Pastorační výbor se bude scházet 1x měsíčně vždy před setkáním pastorační a ekonomické rady.

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o zřízení odborných komisí:

Katechetická komise – zodpovídá Marta Králíčková,

členové: Mgr.Marie Lacinová, Bc.Kateřina Lacinová, Mgr.Lukáš Ležák DiS,

Liturgická komise – zodpovídá Ludmila Špačková,

členové: Ing.Jaroslav Pibil,  Mgr.Dana Musilová,  Jaroslava Hájková

Stavební komise – zodpovídá Jiří Zach,

členové: Zdeněk Nedělka, Václav  Štefa, Jan Mach, Michal Sobotka, Jan Uttendorfský (Sázava), Pavel Stránský

Komise pro liturgický zpěv – zodpovídá Petr Malý,

členové: Ing. Veronika Tonarová, Marie Dobrovolná, Jan Mach, Mgr Dana Musilová

Komise pro květinovou a liturgickou výzdobu : zodpovídá Dana Machová

členové: Stanislava  Polreichová, Jitka Burešová, Blanka Kamarádová, Jaroslava Hájková

Komise pro charitu, farní a společenské akce : zodpovídá Radka Sobotková

členové: Marie Danielová, Ing.Veronika Růžičková, Pavel Blažek, Marie Lánová


13. KOLPINGOVA RODINA VELKÁ LOSENICE

Představenstvo Kolpingovy rodiny Velká Losenice se rozhodlo nejmenovat zvláštního zástupce Kolp. rodiny do past. rady proto, že 4 členové past. rady jsou zároveň členy KR.  Členové KR v pastorační radě : Mgr.D.Kolář , Ing.J. Pibil, Petr Malý, Marta Králíčková.


14. EKONOMICKÉ RADA

Ekonomická rada byla dle stanov jmenována farářem a pracuje ve složení:

předseda: P.Daniel Kolář, místopředseda: Jiří Zach,

členové: Ing.Jaroslav Pibil, Jitka Burešová, Jaroslava Hájková.


15. HLÁŠENÍ O ÚKONECH DUCHOVNÍ SPRÁVY

„Hlášení o úkonech duchovní správy“ za naše farnosti bylo odesláno v termínu.

 

16. PASTORAČNÍ FORMACE

Noví členové rady byli seznámeni se stanovami s průběhem setkávání past.rady. Probírali jsme i synodní  proces (zapojení více farníků do života farnosti -odborné komise…). Kurzu pomocníků pro podávání sv.přij. se účastní 4 farníci z farnosti V.Losenice a 2 z farnosti H.Borová. Duchovní imformoval, jak při delší nemoci M.Králíčkové je zabezpečena výuka náboženství a příprava ke svátostem a past.rada děkuje všem katechetkám a katechetovi, kteří zajišťují výuku.  Celkově jsme hovořili o akcích, které nás v letošním roce čekají. Přišli též výsledky spotřeby energií za uplynulý rok – zatím víceméně žádný výrazný zvrat (někde mírný přebytek, někde mírný nedoplatek – vzhledem k zálohám )- celkově vyrovnané.

 

17. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

Termíny duch. obnov, studijních programů TFJU Č.Bud. jsou na plakátech, bližší na faře.

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady