ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 11. ledna 2013

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

Pastorační a ekonomická rada popřála paní Ludmile Špačkové k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zúčastnili přípravy a důstojného slavení vánočních svátků – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům , ministrantům, varhaníkům ,chrámové schole, malé schole, skupině Liberi Dei, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za vánoční stromky, dík za jejich ozdobení (perníky), dík za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Dík za vánoční koncert chrámovému sboru. Dík účastníkům na koncertě LOUTNY.

Panu Zdeňku Nedělkovi a Ing.Josefu Nevolovi za zajištění betlémského světla do jednotlivých obcí farností. Díky všem, kteří zajišťují provoz farní knihovny.

Dík za vydání 26. čísla Hlasu KKDF Velká Losenice a všem přispěvatelům.

Společnou radost prožíváme se všemi, kteří se připravili na svátky vánoční přistoupením ke svátosti smíření.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

Děkujeme i všem dárcům vánoční sbírky ve Velké Losenici na lavice a podlahu v kostele a šindel na faru, v Havlíčkově Borové na opravu střechy farní stodoly.

 

2. Setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 1. února 2013 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 30.ledna 2013 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

3.února 2013

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Uvedení Páně do chrámu, sv.Tomáš Akvinský

sv.Anežka Římská, sv.František Saleský

 

6. SVÍČKY NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Svíčky na svátek Uvedení Páně do chrámu budou k zakoupení v hlavním vchodu před začátkem bohoslužby. (1 ks = 15 Kč) .

 

7. ČTVRTÝ Z MUDRCŮ

Byl probírán průběh i zakončení tříkrálové sbírky při hře Čtvrtý z mudrců v neděli 6.1.2013

před Základní školou ve Vepřové. Pastorační a ekonomická rada vyjadřuje poděkování všem, kteří se o zorganizování zasloužili – Kolpingově rodině, Klubu křesťanských demokratů farnosti, starostovi Vepřové a všem organizátorům, režii, hercům (77), hojnému počtu diváků (kol 300), za zajištění kulis,dík za zapůjčení zvířat, za ozvučení, za zajištění občerstvení a vůbec všem, kteří přiložili ruku k dílu. Pán Bůh zaplať !

 

8. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Celková vybraná částka ve všech obcích našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je 125 002 Kč.

Poděkování pastorační asistentce Martě Králíčkové za organizaci sbírky a jednotlivým asistentům sbírky ve všech obcích, v neposlední řadě také šikovným koledníkům.

V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 22 skupinek koledníků ( dětí s dospělým doprovodem).

Farnost Velká Losenice: 68 097 Kč,

farnost Havlíčkova Borová: 56 905 Kč


Jednotlivé obce:

Velká Losenice 29 356 Kč
Havlíčkova Borová 21 211 Kč
Sázava 20 961 Kč
Malá Losenice 13 090 Kč
Oudoleň 11 920 Kč
Vepřová 11 903 Kč
Jitkov 4 961 Kč
Pořežín 4 690 Kč
Slavětín 4 290 Kč
Peršíkov 2 620 Kč

 

Pán Bůh zaplať všem dárcům !


9. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o nově vyšlé knize o P.Josefu Toufarovi: Jako bychom dnes zemřít měli a o románu Problém Spinoza a o knize Marka Orko Váchy Loď.

Pastorační a ekonomická rada byla též seznámena s odpovědí faráře na stanovisko zastupitelstva obce. Proběhla krátká charakteristika všech prezidentů ČR a Československa.

 

10. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Inventarizační komise ve složení J.Uttendorfský, J.Zach, J.Uttendorfský, Z.Nedělka M.Králíčková provedla inventarizaci i s oceněním ke dni 31.12.2012. Díky.

 

11. IX. SPOLEČENSKÝ VEČER V LOSÍKU

Ve čtvrtek 27.12.12 se v krásné atmosféře uskutečnil společenský večer pro všechny generace společně pořádaný farností, Kolpingovou rodinou a Klubem křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice. Hudbu obstarala skupina Liberi Dei a duo pan Petr Malý na klávesy a pan Karel Pospíchal na harmoniku.. Je zřejmé, že společenský večer si našel již své pravidelné účastníky, což nás těší. Dík za toto neformální a lidsky hřejivé setkání.

 

12. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 2.12.2012 – 6.1.2013

1-2. Michal Strašil

1-2. Patrik Strašil

3. Pavel Janáček

4. .Matěj Bořil

5. Ondřej Dejmal

6-7. Jiří Ondráček

6-7. Vojtěch Ondráček

8. František Bořil

9-10. Vojtěch Štefa

9-10. Václav Štefa

11. Zdeněk Lacina

12. Martin Ondráček

13. Tomáš Cacek

14. Martin Solnička

15. Robin Solnička

16. Radim Solnička

17. Jiří Lacina

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 2.12.2012 – 7.1.2013

1. Jakub Lacina

2. Filip Lacina

3. Kryštof Černý

4. Miloslav Bratršovský

5. Matěj Sobotka

6. Tomáš Pečinka

7. Pavel Pospíchal

8. Martin Sysel

9. Vojtěch Lacina

10. Jan Dobrovolný

11. Marek Sobotka

12. Jaroslav Weishaupt

13. Jan Vytlačil

14. Jan Šenkýř

15. Jan Lacina

16. Martin Lempera

17. Radim Sobotka

18. Vojtěch Pibil

19. Václav Peksa

20. Petr Lacina

 

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

 

13. PLÁNOVANÉ OPRAVY V ROCE 2013

Velká Losenice

 

 • výměna části střešní krytiny na faře
 • meditační zahrada u kostela – instalování a po žehnání sochy sv.Jana Nepomuka Neumanna
 • úpravy interiéru kostela – lavice + podlaha
 • zpovědní místnost v kostele

 

Havlíčkova Borová

 

 • oprava střechy stodoly – výměna části trámů a latí, položení nové krytiny

 

 

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • v rozhodnutí o odpustcích byl doplněn kostel sv.Alfonse v Koclířově u Svitav
 • pokyn k žádostem o navrácení církevního majetku
 • zřízení Římskokatolické farnosti Malé Svatoňovice
 • týden modliteb za jednotu křesťanů – 18.-25.ledna
 • pastorační plán královéhradecké diecéze pro rok 2013
 • diecézní katechetická konference – 19.1.2013
 • EHP a Norské fondy
 • informace Papežského misijního díla
 • zpovědní jurisdikce
 • putování ostatků sv.Jana Boska
  • 4.-5.2. Litomyšl
  • 5.2. Hradec Králové – Kukleny

 

 

15. DUCHOVNÍ CENTRUM BRNO – LESNÁ

Člen past.rady pan V.Novotný informoval o prosbě Římskokatolické farnosti Brno-Lesná.

Prosím přispějte do kasičky zbytky valut ze 13 zemí Evropské unie.

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 


Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Součástí zpráv z pastorační rady jsou také:

Farní pastorační plán pro rok 2013 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

Výroční zpráva farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová za rok 2012