Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 11. ledna 2019

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

1/19

214 / 871

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel,Ing.J.Pibil, M.Vytlačil,J.Zach,M.Králíčková, J.Uttendorfský,P.Malý,M.Sobotka, M.Lánová, M.Danielová, L.Špačková,Ing.V.Růžičková,R.Sobotková,F.Mach

Farnost Havlíčkova Borová: P.Stránský,

Omluveni: Z.Nedělka,  P.Blažek,V.Štefa, J.Hájková,F.Nevole,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zúčastnili přípravy a důstojného slavení vánočních svátků – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům , ministrantům, varhaníkům, chrámové schole, skupinám Vis angeli,Liberi Dei, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za vánoční stromky, dík za jejich ozdobení, dík za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Dík za vánoční koncert Vis angeli s dětmi.

Panu Zdeňku Nedělkovi a Ing.Josefu Nevolovi za zajištění betlémského světla do jednotlivých obcí farností.

Dík za hojnou účast na přednášce teologa, biblisty Jean Marie Ellie Setbon – Od jarmulky ke kříži.Děkujeme za společně prožitý XV.společenský večer v Losíku.

Díky knihovnici Růženě Sobotkové za péči o doplňování knih a provoz farní knihovny.

Společnou radost prožíváme se všemi, kteří se připravili na svátky vánoční přistoupením ke svátosti smíření.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

Děkujeme i všem dárcům vánoční sbírky ve Velké Losenici na kapli v Sázavě – celkem se během Vánoc vybralo (včetně kasičky) 52 300 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

Dík Andree Zachové a rodině Zachové za výstavu betlémů a všem, kteří betlémy zapůjčili, dík za zprostředkování přednášky.J.M.E.Setbona. Dík i za „venkovní betlém“ .

Poděkování všem organizátorům a hercům hry Čtvrtý z mudrců v  Nížkově – zvláště dětem a organizátorům , dík také všem dárcům sbírky při této hře na kostel v Sázavě – vybralo se

24 000 Kč. Děkujeme panu faráři a nížkovské farnosti za přijetí, občerstvení a pomoc s organizací. Pán Bůh zaplať!

 

.2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 1. února2019 v  Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 27.února2019 v 16.00hod.v Losíku

 

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

3 .února 2019

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Uvedení Páně do chrámu, sv.Tomáš Akvinský

sv.Anežka Římská, sv.František Saleský

 

6. SVÍČKY NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Svíčky na svátek Uvedení Páně do chrámu budou k zakoupení v hlavním vchodu před začátkem bohoslužby. (1 ks = 15 Kč).

 

7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Inventarizační komise ve složení J.Uttendorfský, J.Zach, J.Uttendorfský, Z.Nedělka M.Králíčková provedla inventarizaci i s oceněním ke dni 31.12.2018. Díky.

 

8. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 1.12.- 7.1.2019

 

1. Pavel Janáček

2. František Bořil

3. Matěj Bořil

4. Vít Janáček

5. Vít Veselý

6. Jan Tonar

7. Vojtěch Štefa

8. Jáchym Dejmal

9. Jan Štefa

10.Václav Štefa

11. Patrik Strašil

12. Tomáš Cacek

13. Pavel Štefa

14. Ondřej Dejmal

15. Radim Solnička

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.12.- 7.1.2019

 

1.Tomáš Polreich

2. Adam Pibil

3. Vojtěch Pibil

4. Václav Peksa

5. Radim Sobotka

6. David Bratršovský

7. Vít Peksa

8. Filip Lacina

9.Jakub Lacina

10. Vojtěch Lacina

11. Jan Havlíček

12. Jiří Wasserbauer

13. Vojtěch Špinar

14. Luboš Bratršovský

15. Marek Sobotka

16. Matěj Sobotka

17. Jakub Uttendorfský

18. Jan Uttendorfský

19. Tomáš Sobotka

20. Josef Dvořák

21. Ondřej Vytlačil

22. Miroslav Bratršovský

23. Jakub Blažek

24. Martin Němec

25. Petr Němec

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

9. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Ekumenická bohoslužba se uskuteční ve čtvrtek 17.ledna 2019 v 18.00 hod. v kapli Panny Marie Karmelské v Sázavě.

Všichni jste srdečně zváni!

 

10. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Celková vybraná částka ve všech obcích našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je 176 298 Kč.

Poděkování pastorační asistentce Martě Králíčkové za organizaci sbírky a jednotlivým asistentům sbírky ve všech obcích, v neposlední řadě také šikovným koledníkům.

V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 25 skupinek koledníků (dětí s dospělým doprovodem).

 

Farnost Velká Losenice: 91 085 Kč,

farnost Havlíčkova Borová: 85 213 Kč


Jednotlivé obce:

Velká Losenice 37 630 Kč

Havlíčkova Borová 30 573 Kč

Sázava 29 195 Kč

Vepřová 22 677 Kč

Malá Losenice 18 330 Kč

Oudoleň 15 480 Kč

Jitkov 7 070 Kč

Pořežín 5 930 Kč

Slavětín 4 808 Kč

Peršíkov 4 605 Kč

 

Pán Bůh zaplať všem dárcům !

 

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

 

I.turnus – ve dnech 6.7.- 13.7. 2019

II. turnus ve dnech13.7.- 20.7. 2019


Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

 

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 1 500 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré, (ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

 

12. HLÁŠENÍ O ÚKONECH DUCHOVNÍ SPRÁVY

„Hlášení o úkonech duchovní správy“ za naše farnosti bylo odesláno v termínu.

 

13. PASTORAČNÍ FORMACE

V neděli 3.2.2019 odpoledne bude na ČT 2 v Křesťanském magazínu příspěvek o kapli Panny Marie Karmelské v Sázavě.

V sobotu 23.února 2019 v 11.00 hod. bude mít v našem kostele sv.Jakuba st. svoji primici v ČR novokněz bratr M.- Adam Grůza.

Z biskupství přišlo potvrzení udílení sv.biřmování v neděli 26.května 2019 v 10.00 hod. Královéhradeckým biskupem Mons.Janem Vokálem.

Po rozhovoru s panem starostou Svatoplukem Klusáčkem bude v kostele sv.Jakuba st. koncert 28. dubna 2019 a v kapli Panny Marie Karmelské v Sázavě 12. května 2019.

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– týden modliteb za jednotu křesťanů

– prohlášení ČBK, ERC a Federace židovských obcí v ČR ke zdanění církevních restitucí

– školení o BOZP, PO a GDPR

– poděkování za dary na Misijní neděli

 

 

Marta Králíčková v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Součástí zpráv jsou dokumenty: