Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 12.července 2013

ve  farním pastoračním středisku

sv.Víta – Vitus

 

7/13

 

149/ 591

 

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, L.Špačková, J.Uttendorfský, M.Podloucká, P.Malý, M.Weishauptová, J.Pibilová, M.Pátková, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Danielová, M.Rezlerová,

Farnost Havlíčkova Borová : Ing. J.Nevole, Z.Hájková, P.Blažek,

Omluveni : M.Králíčková, V.Novotný, V.Štefa

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy 1.svatého přijímání v obou našich farnostech.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, Liberi Dei, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu a výzdobu na slavnost Těla a Krve Páně, za přípravu na dětské eucharistické oběti a rytmický hudební doprovod.

Poděkování také všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, modlitby Anděl Páně Na začátku prázdnin se sluší poděkovat za setkávání maminek s dětmi a setkávání seniorek.

Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu poutí ve Vepřové, v Havlíčkově Borové a Oudoleni. Dík i za slavnostní prožití svátku sv.Cyrila a Metoděje v Malé Losenici a celodenní adoraci.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 2.srpna 2013

 

3. SBÍRKA

Velká Losenice – na dokončení výměny lavic 28 . července 2013

Havlíčkova Borová – na opravu farní stodoly

 

4.KATECHETICKÉ setkání

pátek – 23.srpna 2013 v 15.00 hod. v Losíku

 

5. POUŤ ve Slavětíně

20.července 2013– eucharistická oběť v 17.00 hod

 

6. SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE VELKÉ LOSENICI

28.7.2013 – v 8.00 a  11.00 hod.

celodenní adorace zakončená v 17.00 hod., následuje varhanní koncert a požehnání poutníkům

 

7. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, dovolená, sv.Jakub

 

8. XI. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Klub křesťanských demokratů farnosti a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádaly XI.ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 15.6.2013 na hřišti za farním střediskem (některé zápasy za „kulturákem“ – dříve Katolický dům).

V kategorii mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2001) – Memoriál Miloslava Kubáta se týmy umístily v tomto pořadí:

1. Vepřová B

2. Orel Žďár

3. Velká Losenice

4. Vepřová A

5. Sázava

 

V kategorii starších (žáci bez rozdílu věku navštěvující ZŠ) – O pohár Klubu křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice bylo konečné umístění týmů:

1. FC Velká Losenice

2. SJ Velká – Vepřová

3. SK Vepřová

4. Gunners Žďár

5. Veteráni studené války (Přibyslav)

 

Turnaje se zúčastnilo kolem 100 dětí a 25 vedoucích, dík organizátorům, rozhodčím a pomocníkům i ženám a děvčatům, které se staraly o občerstvení.

Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků obou kategorií s předáním pohárů, diplomů a věcných cen.

 

9. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu slavností v naší farnosti – 1.sv.přijímání v obou našich farnostech.

Varhaník vyzývá zájemce o zpěv žalmů, aby se u něho přihlásili.

V loňském roce jsme ubytovali poutníky pěší pouti do Slavkovic v rodinách,což jistě bylo příležitostí k navázání nových přátelských vztahů .

I letos duchovní správce přislíbil (a pastorační rada s tím souhlasí) ubytování poutníkům (z 1.8. na 2.8.2013). Přivítali bychom, kdyby se zapojili také mladé rodiny z naší farnosti !

Pastorační a ekonomická rada by uvítala, kdyby i z naší farnosti se někteří této pěší pouti zúčastnili.

 

Děkujeme Mir. Nedělkovi za nabídku výstavy hraček v Losíku . Výstava hraček bude otevřena v Losíku o pouti v neděli 28.7.2013 od 7.00 do 18.00 hod. Všichni jste zváni !

V neděli 4.srpna vzpomeneme při ranní eucharistické oběti nedožitých 90.narozenin P.Mokrého z Nížkova, který obětavě vypomáhal svou službou i v našich farnostech. R.I.P.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 7.6.2013 – 12.7.2013

 

1. Pavel Janáček (8)

2. Vojtěch Štefa (10)

3-4. Michal Strašil (11)

3-4. Patrik Strašil (4)

5. Tomáš Cacek (9)

6-7. František Bořil (1-2)

6-7. Matěj Bořil (1-2)

8. Vojtěch Ondráček (12)

9. Zdeněk Lacina (17)

10. Jiří Ondráček (5)

11. Vít Janáček (-)

12. Václav Štefa (13)

13. Martin Ondráček (6)

14. Ondřej Dejmal (3)

15-16. Robin Solnička (14)

15-16. Radim Solnička (7)

17-18. Martin Solnička (15)

17-18. Jiří Lacina (16)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 7.6.2013 – 12.7.2013

 

1. Filip Lacina (2-3)

2. Miloslav Bratršovský (8)

3. Jan Dobrovolný (4)

4. Martin Sysel (7)

5. Martin Lempera (14)

6. Jaroslav Weishaupt (15)

7. Jakub Lacina (2-3)

8. Tomáš Pečinka (16)

9. Kryštof Černý (9)

10. Jan Vytlačil (11)

11. Ondřej Augustin(1)

12. Vojtěch Lacina (5)

13. Jan Šenkýř (17)

14. Jiří Zach ml.(-)

15. Pavel Pospíchal (-)

16-17. Marek Sobotka (10)

16-17. Radim Sobotka (6)

18. Matěj Sobotka (12)

19. Vojtěch Pibil (19)

20. Adam Pibil (13)

 

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

Dík za hojně navštěvované pravidelné středeční schůzky ministrantů a za jejich vedení akolytovi panu Janu Uttendorfskému.

 

11. FARNÍ KNIHOVNA – NABÍDKA VIDEOKAZET

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík všem knihovnicím za jejich službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

O pouti nabízíme zájemcům za dobrovolný příspěvek (bude použit k nákupu nových knih) videokazety, na kterých jsou natočené nejrůznější vědomostní a poučné pořady z 90.let 20.st., které jsou zajímavé pro jednotlivce, nemají však místo ve farní knihovně.

O pouti je možné zakoupit knihu Katolická církev v proměnách času, jejímž autorem je duchovní správce. Cena knihy je 200 Kč.

 

12. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2013-2014. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

13. PRÁCE A OPRAVY

Práce uskutečněné v červnu

 

Děkujeme všem brigádníkům, kteří ze zapojili do všech prací a organizaci v obou farnostech.

 

Velká Losenice

 

 • posekání a odvoz trávy v areálu fary a kostela
 • brigáda na srovnání terénu na hřišti, úklid kolem hřiště
 • doplnění ukradených okapů kolem kostela, zarovnání živého plotu na dvoře a kolem sadu

 

 

Havlíčkova Borová

 

 • práce na farní stodole
 • úklid fary
 • posekání a odvoz trávy z farního areálu

 

Práce na červenec

 

Velká Losenice

 

 • posekání a odvoz trávy v areálu fary a kostela
 • práce na nových lavicích pro kostel

 

Havlíčkova Borová

 

 • práce na farní stodole

 

 

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • pozvánka na IX.celostátní kongres katechetů – Živá víra a cyrilometodějská tradice – Velehrad – 26.-28.10.2013
 • pouť nemocných ke sv.Zdislavě – 20.7.2013 v Jablonném v Podještědí
 • hlavní diecézní pouť Roku víry v Malých Svatoňovicích – sobota 17.srpna 2013
 • kurz pro pomocníky při podávání svatého přijímání
 • diecézní stolní kalendář na rok 2014

 

 

 

Jan Uttendorfský v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v. r.

předseda pastorační a ekonomické rady