Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 13. ledna 2023

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

1/23

256/1052

 

 

Pastorační a ekonomická rada popřála paní Ludmile Špačkové k významnému životnímu  jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a  požehnání.

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Lánová, M.Danielová,  Z.Nedělka, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, R.Sobotková, M.Králíčková

Havlíčkova Borová: P.Stránský, J.Hájková

Omluveni: M.Vytlačil, Ing.J.Nevole, F.Mach, P.Blažek, V.Štefa

 

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Adorace

5. Témata na nástěnky

6. Svíčky na sv. Uvedení Páně

7. Inventarizační komise

8. Hodnocení ministrantů

9. Ekumenická bohoslužba

10. Tříkrálová sbírka

11. Letní tábor

12. Pastorační informace

13. Dary na opravu varhan

14. Celoroční vyhodnocení ministrantů

Výroční zpráva

Farní pastorační plán

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zúčastnili přípravy a důstojného slavení vánočních svátků – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům , ministrantům, varhaníkům ,chrámovým scholám Vis angeli a Vitus, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, dík za vánoční výzdobu, jarmark a perníkový betlém v obou farnostech, dík za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela ,za přípravu na dětské eucharistické oběti. Poděkování varhanáři panu Janu Karlovi za péči o varhany.Poděkování všem koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky a všem hercům, organizátorům  a účastníkům hry Čtvrtý z mudrců.

Dík za vánoční koncerty chrámovým scholám Vis angeli a Vitus. Dík za setkání a příjemnou atmosféru na společenském večeru v Losíku. Panu Zdeňku Nedělkovi a Ing.Josefu Nevolovi za zajištění betlémského světla do jednotlivých obcí farností. Díky knihovnici Růženě Sobotkové  a Anetě Dočekalové za péči o doplňování knih a provoz farní knihovny.

Společnou radost prožíváme se všemi, kteří se připravili na svátky vánoční přistoupením ke svátosti smíření. Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost. Děkujeme i všem dárcům vánoční sbírky ve Velké Losenici a Havlíčkově Borové.

Pán Bůh zaplať ! Dík této pastorační radě za podporu během covidu.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Losík – pátek  10. února 2023

(setkání past.rady, které končí mandát + nově ustanovené rady)

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Středa – 18.1.2023    v 16.00 hod. v Losíku

 

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

ADORACE – 5 .února  2023


5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Uvedení Páně do chrámu,  sv.Tomáš Akvinský, sv.Anežka Římská, sv.František Saleský

 

6. SVÍČKY NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Svíčky na svátek Uvedení Páně do chrámu budou k zakoupení v hlavním vchodu před začátkem bohoslužby. (1 ks = 20 Kč).

 

7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Inventarizační komise ve složení předseda – Jiří Zach, členové –  František Mach, Zdeněk Nedělka, Marta Králíčková,  provedla inventarizaci i s oceněním ke dni 31.12.2022

 

8. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  4.12.2022.- 12.1.2023

1.    František Nevole       7. Jan Tonar                     13. Radoslav Tonar    19. Vít Janáček

2.    Vilém Nevole            8. Jáchym Dejmal           14.  Tomáš Cacek        20. Jáchym Janáček

3.     Matěj Bořil               9.  Jan Štefa                     15. Tomáš Musil         21. Miroslav Blažek

4.    Filip Nevole              10  Tadeáš Pertl               16. Patrik Strašil

5.    Vojtěch Štefa            11.  František Bořil          17. Ondřej Dejmal

6.     Pavel Štefa               12. Václav Štefa               18. Pavel Janáček

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 4.12.2022 –  13.1.2023

1.    Martin Mach                10. Štěpán Čejka                      19.  Tomáš Polreich

2.     Vojtěch Blažek               11. Luboš Bratršovský             20.  Jan Havlíček

3.     Adam Pibil                  12.  Miloslav Bratršovský        21.  Josef Malý

4.     Vojtěch Pibil               13.   Jan Uttendorfský              22.  Marek Sobotka

5.      David Bratršovský     14.   Ondřej Dvořák                  23.  Štěpán Mach

6.      Filip Mach                  15.  Vít Peksa                           24.  Filip Sobotka

7.      Jakub Lacina              16.  Jakub Uttendorfský            25. Tomáš Sobotka

8.      Josef Dvořák              17.  Jiří Uttendorfský

9.      Filip Hošek                    18.  Kryštof Černý

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

9. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Ekumenická bohoslužba se uskuteční v neděli 22.1.2023 v 17.00 hod. v evangelickém  kostele  v Sázavě . Všichni jste srdečně zváni!

 

10. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Celková vybraná částka ve všech obcích  našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je  243 672 Kč.

Poděkování pastorační asistentce Martě Králíčkové za organizaci sbírky a jednotlivým asistentům sbírky ve všech obcích, v neposlední řadě také šikovným koledníkům.

V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 30 skupinek koledníků ( dětí s dospělým doprovodem).

Farnost Velká Losenice:      125 721 ,

farnost Havlíčkova Borová: 117 951

Jednotlivé obce :

Velká Losenice                    61 761 Kč                         Oudoleň               19 971 Kč

Havlíčkova Borová               43 000 Kč                         Pořežín                  4 490 Kč

Sázava                              39 170 Kč                          Slavětín                7 050 Kč

Vepřová                            31  140 Kč                         Jitkov                     8 300 Kč

Malá Losenice                    20  300 Kč                         Peršíkov                8  490  Kč

Pán Bůh zaplať všem dárcům!


11. VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNÍHO SVAZU

Protože vyprší mandát členům pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice, budou dle stanov uskutečněny volby. Z členů pastorační a ekonomické rady byla vybrána volební komise ve složení : Jan Uttendorfský (Sázava), Marta Králíčková, Ludmila Špačková, Zdeněk Nedělka. Ze stanov je členem komise farář Daniel Kolář.

Farníci starší 18 let mohou volit v neděli 22.1.2023 a 29.1.2023 ( v 8.00 hod. a v 11.00,

ve V.Losenici, v 9.30 v H.Borové)V kostele před bohoslužbami obdrží lístky s kandidáty zodpovědnými za jednotlivé oblasti a zvlášť lístek za obec do které přísluší (uvedená jména na kandidátce jsou návrhem členů pastorační a ekonomické rady a byla projednána a schválena na tomto zasedání).

Na každou funkci nechají jen jednoho kandidáta (ostatní přeškrtnou) – není-li napsáno jinak. Lístky neodnášejí z kostela,ale po volbě ihned vhodí do příslušné urny. Farníci z Vepřové mohou volit buď v Havlíčkově Borové nebo Velké Losenici , ostatní ve své farnosti.

Všem stávajícím členům pastorační a ekonomické rady byla kandidatura nabídnuta a přijali ji  souhlasí se směřováním farnosti.

Jednotlivé obce jsou : (s uvedenými kandidáty)

Velká Losenice     –  Prokop Šenkýř,  Jitka Burešová

Havlíčkova Borová – Mgr.Dana Musilová, Jaroslava Hájková, Ing.Josef Nevole,

(volí se 2)

Malá Losenice –  Michal Sobotka,  Zdeněk Nedělka

Sázava – Marie Danielová, Ing.Veronika Růžičková (Kopaniny), (volí se 2)

Vepřová –  Václav Štefa,   Pavel Blažek,  Romana Pertlová (volí se 2)

Pořežín –  Marie Lánová

Oudoleň –  Pavel Stránský

Dne 29.1.23 sečte volební komise s farářem volební lístky a tím bude zvolena nová pastorační a ekonomická rada. Rozhoduje nejvyšší počet hlasů pro kandidáta za určitou oblast či obec. Jeden člověk může být na kandidátce navržen pouze na jednu funkci (oblast či obec). Nová pastorační  ekonomická rada bude mít  nejméně 15 členů (pravděpodobný počet členů zůstane jako dosud) max. počet je 24, předsedou je dle stanov farář.

Členy se stanou zvolení zástupci výše uvedených obcí a dále kandidáti zvolení za tyto oblasti:

( pod oblastí jsou uvedeni kandidáti)

 • Místopředseda pastorační a ekonomické rady (člen pastorační i ekonomické rady)

Ing.Jaroslav Pibil                              Mgr. Eva Pospíchalová (Sázava)

 • Liturgie, akolyté, ministranti (starost o lektory, ministranty, organizace modlitby breviáře, růžence, křížové cesty, májové pobožnosti, adorace, bohoslužby slova)

Jiří Zach                                                 Ing.Jiří Kolouch

 • Liturgický prostor (úklidy kostela, květinová výzdoba, liturgická plátna, úprava presbytáře dle liturgických dob, nástěnky)

Ludmila Špačková                               Lenka Dočekalová

 • Farní společenské a rodinné akce ( charitativní, sociální činnost)

Radka Sobotková                                 Ing.Renata Nedělková

 • Správce Losíka, kostelního a farního areálu (opravy, sekání trávy, úklid sněhu apod., zároveň člen ekonomické rady)

Jan Uttendorfský ml. (Sázava) , Josef Malý

František Mach  (V.Losenice 33,  *1992) ,      (volí se 2)

Členem pastorační a ekonomické rady je z titulu své funkce varhaník pan Petr Malý

a pastorační asistentka Marta Králíčková.

Těm, kteří se z osobních důvodů rozhodli znovu nekandidovat děkujeme za jejich přínos pro fungování farnosti a činnost a aktivitu v pastorační radě. Každý z nich vysvětlil své důvody, není mezi nimi nikdo, kdo by nesouhlasil se směřováním farnosti. Ještě jednou velký dík, Pán Bůh vám odplať.

Zástupce do pastorační a ekonomické rady si  může dle stanov zvolit ze svých řad Kolpingova rodina Velká Losenice.


12. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční , umožní-li to situace , buď na faře v Havlíčkově Borové nebo v Losíku (podle počtu dětí) ve dvou turnusech :

I.turnus  –  ve dnech   8.7.- 15.7. 2023   II. turnus   ve dnech     15.7.- 22.7. 2023

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 2 000 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou,

v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Promýšleli jsme další kroky na synodní cestě a zapojení většího množství farníků do života farnosti. Díky za všechny akce a setkávání, která se díky synodní cestě uskutečnila.

Probírali jsme i část z Direktoria pro katechezi , protože doteď mají někteří farníci zkreslenou představu o katechezi i úloze faráře, rozebírali jsme tuto část : úkol faráře

v katechezi. Farář se má starat o propojení katecheze, liturgie a diakonie a slavit zejména neděli jako den Páně, probouzet ve farnosti pocit zodpovědnosti za katechezi, rozpoznávat povolání pro katechetickou službu, vyjadřovat za ni katechetům vděčnost a jejich činnost podporovat. Jako katecheta katechetů pečovat o jejich formaci, doprovázet je při zrání jejich víry. Integrovat katechezi do pastoračního plánu společenství a podporovat vzájemnou spolupráci katechetů… Hovořili jsme i o tom, že zítra začíná v Hradci Králové Kurz pro pomocníky při podávání sv. přijímání. Z našeho farního svazu se zúčastní z farnosti Velká Losenici 4 farníci z farnosti Havlíčkova Borová 2 farníci. Přejeme jim prohloubení znalostí a růst  ve víře. Také jsme hovořili o ekonomice farnosti vzhledem k cenám energií. Farnosti promýšlejí strategii, co v případě zvyšujících se nákladů dělat.

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  FARNOSTÍ  VELKÁ  LOSENICE

A   HAVLÍČKOVA BOROVÁ   ZA  ROK  2022

Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo i přes  neobvyklou situaci války na Ukrajině ..Kdo jiný než křesťané by měl být připraven na „nenormální“ situace ? V průběhu dějin se církev nebo místní církve opakovaně ocitali a ocitají v mimořádné situaci. Přesto : Kristus říká : Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.

Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.

 

Posvěcující služba církve

Farnost Velká Losenice – uděleny 3  svátostí křtu,  při pohřbu jsme se rozloučili s 14  farníky, bylo uděleno 72 svátostí pomazání nemocných a 10  dětí přistoupilo poprvé k sv.smíření a přijalo sv.eucharistie.

Farnost Havlíčkova Borová – uděleny 3  svátostí křtu, 3 páry si udělily sv.manželství a při pohřbu jsme se rozloučili s 8 farníky,  bylo uděleno 61 svátostí pomazání nemocných a   4 dětí přistoupily poprvé k sv.smíření a přijaly sv.eucharistie.

 

Katecheze

 • výuka náboženství – probíhala, pokud bylo možno – 10 hodin týdně ve škole ve Velké Losenici (94 žáci), 2 hodiny týdně ve škole v Havlíčkově Borové (31 žáků ), 2 hodiny týdně ve škole ve Vepřové (4  žáci), 2 hodiny týdně ve škole v Oudoleni (10 žáků),
 • 1 hodina týdně ve škole v Sázavě (7 žáků). Celkem 146 žáků-
 • 6 x se během roku uskutečnilo katechetické setkání vyučujících náboženství (pastorační asistentka Marta Králíčková, Mgr..Lukáš Ležák DiS., Mgr.Marie Lacinová, Kateřina  Lacinová) s duchovním správcem.
 • každou středu je dětská eucharistická oběť a příprava na ni (Marta Králíčková)
 • setkání ministrantů – každou středu pod vedením pana Jana Uttendorfského
 • účast katechetek na  oblastním setkání v Havlíčkově Brodě a v Hradci Králové
 • systematická příprava na 1.sv.přijímání pod vedením past.asistentky, 3x setkání duchovního s rodiči těchto dětí,  „dětská rekolekce“  v  Losíku

 

 • Liturgie a duchovní život
 • adorace
 • o velikonocích se podařilo prožít ve farnosti Velká Losenice adoraci od Zeleného čtvrtku do  Vzkříšení
 • 5 akolytů ve farnostech zodpovědně vykonává svoji službu ,díky za tuto důležitou službu
 • o svátcích jsme se společně modlili denní modlitbu církve
 • křížová cesta – v době postní se farníci aktivně zapojili v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Pořežín, Havlíčkova Borová a Oudoleň do vedení pobožností , každou středu křížová cesta pro děti,   
 • společná modlitba růžence – před každou bohoslužbou  se společně modlíme růženec – dík za vedení, v měsíci říjnu se farníci společně modlili růženec i v Malé Losenici, Sázavě, Pořežíně,Vepřové, Havlíčkově Borové a Oudoleni, mnozí farníci jsou zapojeni do modlitby živého růžence.
 • setkání s bohoslovci a biskupy v Sázavě
 • společné farní poutě do Sopot a do Pohledu – dík organizátorkám a účastníkům
 • dík za modlitbu růžence v rodinách
 • ve Velké Losenici, Malé Losenici a Vepřové mají farníci  Schönstattské putovní svatyňky
 • maminky se   schází k modlitbě matek
 • funguje služba akolytů, lektorů, žalmistů, chrámového sboru, přípravy přímluv, vedení bohoslužeb slova
 • pravidelně jsou tematicky obměňovány všechny nástěnky
 • každou neděli je otevřena farní knihovna v době 9.00-10.00 hod. knihovna díky knihovnicím .Růženě Sobotkové  a Anetě Dočekalové – systematicky roztříděna , katalogizována a doplňována.
 • perníkový betlém- dík za zorganizování a napečení.
 • uskutečnění fotbalového turnaje

 

 • Pastorační a ekonomická rada
 • vzhledem k možnostem se past.a ekonomická rada setkala (za vysoké účasti) v uplynulém roce 11x  s vydáváním zpráv z těchto setkání
 • setkávání pastoračního výboru
 • v součinnosti s duchovním správcem zajišťování a organizace  všech akcí  ve farnosti se zodpovědností jednotlivých členů za svěřené oblasti
 • příprava všech významných akcí farnosti v jednotlivých obcích
 • příprava farního pastoračního plánu pro rok 2023

KOLPINGOVA RODINA

Kolpingova rodina se aktivně spolupodílí na většině činností ve farnosti  – 6 členů past.a ekonomické rady je zároveň členy Kolpingovy rodiny.

 

 

Farní pastorační plán pro rok 2023 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační

a ekonomické rady a vychází z požadavků  vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2023. Pastorační i ekonomická rada  Farní pastorační plán schválila na svém setkání 13.1.2023.

Katecheze

 • výuka náboženství v stávajícím rozsahu
 • 8x ročně  katechetické setkání
 • týdně setkání ministrantů, týdně dětská eucharistická oběť a příprava na ni,
 • hudební doprovod dětských – dík mladé schole
 • 2x za rok dvoudenní setkání  na faře v Havlíčkově Borové
 • farní pouť do Želivi a na Křemešník – asi 22.4.2023 (bude upřesněno)
 • příprava dětí k přijetí 1.sv.přijímání, sv.smíření ve Velké Losenici a Havl.Borové – 25.6.2023  – termín jednoznačně schválen pastorační a ekonomickou radou
 • soustředění dětí před přijetím svátostí – středa 21.2.2023
 • diecézní Svatovojtěšská pouť na  Libici – 22.4.2023
 • oslava Dne matek – Losík – Kolpingova rodina – 14.5.2023
 • národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – 28.9.2023

 

Liturgie a duchovní život

 • termín poutí v obcích našeho farního svazu :

Peršíkov        21.května 2023                 Sázava                        16.července 2023

Oudoleň         10. června 2023                Velká Losenice           30. července 2023

Vepřová         4. června 2023                  Malá Losenice             20. srpna 2023

Havlíčkova Borová    18.června 2023         Slavětín                    22. července 2023

 

termín výročí posvěcení kostela (kaple) v obcích našeho farního svazu :

Havlíčkova Borová  3. září 2023                      Oudoleň                    7.října 2023

Račín  (výr. posv. kříže) 16.září 2023              Vepřová                  15.října 2023

Pořežín                      2.září 2023                      Velká Losenice       29.října 2023

Sázava                      17. září 2023

 • rekolekce v době postní (25.2.2023) a adventní (25.11.2023)
 • měsíčně výstav Nejsvětější svátosti – celonedělní adorace ( také v kostele v Sázavě)
 • služby lektorů, akolytů, žalmistů, přípravy přímluv, obětní průvod, hebdomadáři
 • pravidelná činnost scholy, rozšíření chrámového sboru, zpěv antifon
 • společná modlitba denní modlitby církve o svátcích při liturgii, před jednotlivými setkáními, vedoucí i děti na táboře
 • vedení pobožností farníky v jednotlivých obcích – křížové cesty, májové pobožnosti, modlitba růžence
 • pravidelná modlitba matek
 • velikonoční adorace od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení
 • pravidelné měsíční setkávání pastorační a ekonomické rady a pastoračního výboru a vydávání zpráv z těchto setkání
 • liturgické úpravy – úprava presbytáře v kostele sv.Víta v Havlíčkově Borové
 • nové lavice na kůru v kostele sv.Víta v Havlíčkově Borové
 • setkání seniorek
 • modlitba a snaha o získání kněžských povolání, též studia teologie laiky
 • účast farníků na exerciciích
 • farní shromáždění –  Velká Losenice – 14. května  2023 –
 • celodenní adorace v Malé Losenici – 5.7.2023
 • podpora aktivit Kolpingovy rodiny Velká Losenice, která se na většině akcí spolupodílí organizačně či finančně
 • letní dětský tábor Kolpingovy rodiny ve dvou turnusech : I.turnus –  8.7.-  15.7.2023

II.turnus –  15.7.- 22.7.2023

Místo tábora  : fara Havlíčkova Borová

 • pravidelná činnost pěveckého dětského sboru
 • chrámový sbor Vis angeli
 • mateřské centrum – setkávání maminek s dětmi  –  zajišťují paní V.Bratršovská a R.Sobotková
 • příprava a realizace Tříkrálové sbírky a hry Čtvrtý z mudrců
 • pouť Kolpingova díla ve Věžnici
 • fotbalový turnaj pro děti v malé kopané  ve 2 kategoriích–Kolpingova rodina – 3.6.2023
 • drakyáda – Kolpingova rodina
 • zahájení a ukončení letních prázdnin táborákem a hrami – Kolpingova rodina
 • účast na akcích Centrálního svazu Kolpingova díla ČR – Kolpingova rodina

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady