Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 14. ledna 2022

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

1/22

246/1007

 

 

Pastorační a ekonomické rada popřála pánům Miroslavu Vytlačilovi a Františku Machovi k významnému životnímu  jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a  požehnání.


Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Sobotka, J.Zach, M.Vytlačil, P.Malý, J.Uttendorfský, L.Špačková, F.Mach, M.Lánová, M.Danielová, Ing.V.Růžičková, R.Sobotková, M.Králíčková, Z.Nedělka

Havlíčkova Borová: V.Štefa

Omluveni: J.Hájková, Ing.J.Nevole, P.Stránský, P.Blažek

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Adorace

5. Témata na nástěnky

6. Svíčky na sv. Uvedení Páně

7. Inventarizační komise

8. Hodnocení ministrantů

9. Ekumenická bohoslužba

10. Tříkrálová sbírka

11. Letní tábor

12. Pastorační informace

13. Dary na opravu varhan

14. Vánoční zpráva

15. Farní pastorační plán

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zúčastnili přípravy a důstojného slavení vánočních svátků – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům , ministrantům, varhaníkům ,chrámové schole, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, Obecnímu úřadu za vánoční stromky, dík za jejich ozdobení , dík za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za přípravu na dětské eucharistické oběti. Poděkování všem koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky a všem hercům,organizátorům a účastníkům hry Čtvrtý z mudrců.

Panu Zdeňku Nedělkovi  a Ing.Josefu Nevolovi za zajištění betlémského světla do jednotlivých obcí farností.

Díky knihovnici Růženě Sobotkové za péči o doplňování knih a provoz farní knihovny.

Společnou radost prožíváme se všemi, kteří se připravili na svátky vánoční přistoupením ke svátosti smíření.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

Děkujeme i všem dárcům vánoční sbírky ve Velké Losenici a Havlíčkově Borové  (na  běžný  provoz, protože téměř půl roku nebyly sbírky). Pán Bůh zaplať !

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek – 4. února 2022 ve Vitusu v Havlíčkově Borové


3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Středa – 26.1.2022    v 16.00 hod. v Losíku

 

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Neděle – 6. února 2022

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Uvedení Páně do chrámu,  sv.Tomáš Akvinský, sv.Anežka Římská, sv.František Saleský

 

6. SVÍČKY NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Svíčky na svátek Uvedení Páně do chrámu budou k zakoupení v hlavním vchodu před začátkem bohoslužby. (1 ks = 15 Kč).

 

7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Inventarizační komise ve složení předseda – Jiří Zach, členové – František Mach, Zdeněk Nedělka, Marta Králíčková,  provedla inventarizaci i s oceněním ke dni 31.12.2021.

 

8. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 15.12.2021 – 14.1.2022

1. František Nevole

2. Jáchym Dejmal

3. Radoslav Tonar

4. Jan Tonar

5. Vilém Nevole

6. František Bořil

7. Matěj Bořil

8. Ondřej Dejmal

9. Patrik Strašil

10. Jan Štefa

11. Pavel Štefa

12. Vojtěch Štefa

13. Jaroslav Červenka

14. Pavel Janáček

15. Tomáš Novotný

16. Vít Janáček

17. Tomáš Cacek

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 15.12.2021 – 14.1.2022

1. Josef Dvořák

2. Miroslav Bratršovský

3. Jan Havlíček

4. Matěj Sobotka

5. Tomáš Polreich

6. Tomáš Sobotka

7. Jiří Uttendorfský

8. Radim Sobotka

9. Marek Sobotka

10. Vojtěch Pibil

11. Filip Hošek

12. Filip Lacina

13. Jakub Lacina

14. Jakub Uttendorfský

15. Jan Uttendorfský

16. Adam Pibil

17. David Bratršovský

18. Luboš Bratršovský

19. Ondřej Dvořák

20. Pavel Pospíchal

21. Štěpán Čejka

22. Kryštof Černý

23. Tomáš Novotný

24. Ondřej Hromek

25. Vít Peksa

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

9. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Ekumenická bohoslužba se uskuteční v neděli 30.1.2022 v 17.00 hod. v kostele Panny Marie Karmelské v Sázavě. Všichni jste srdečně zváni!

 

10. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Celková vybraná částka ve všech obcích  našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je 231 969 Kč.

Poděkování pastorační asistentce Martě Králíčkové za organizaci sbírky a jednotlivým asistentům sbírky ve všech obcích, v neposlední řadě také šikovným koledníkům.

V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 28 skupinek koledníků ( dětí s dospělým doprovodem).

Farnost Velká Losenice: 122 412 Kč

farnost Havlíčkova Borová: 109 557 Kč

Jednotlivé obce :

Velká Losenice 36 213 Kč

Havlíčkova Borová 38 225 Kč

Sázava 38 939 Kč

Vepřová 27 900 Kč

Malá Losenice 21 100 Kč

Oudoleň – 19 435 Kč

Pořežín 5 410 Kč

Slavětín 6 600 Kč

Jitkov 9 697 Kč

Peršíkov 7 700 Kč

 

Pán Bůh zaplať všem dárcům!


11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční, umožní-li to situace, buď na faře v Havlíčkově Borové nebo v Losíku (podle počtu dětí) ve dvou turnusech:

I. turnus ve dnech 2.7. – 9.7. 2022

II. turnus  ve dnech 9.7. – 16.7. 2022

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 1 700 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.


12. PASTORAČNÍ FORMACE

Promýšleli jsme další kroky na synodní cestě a shodli jsme se na potřebě promluv o liturgii.

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady