Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 2. března 2018

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice:

P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Králíčková,J.Zach, J.Uttendorfský, M.Sobotka, J.Uttendorfský, R.Sobotková, Z.Nedělka, Ing.V.Růžičková, M.Lánová, L.Špačková,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Stránský, P.Blažek,

Omluveni: V.Štefa, Ing.J.Nevole, F.Nevole, M.Vytlačil, P.Malý, M.Danielová,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady za Vaše modlitby, pomoc při brigádách a finanční dary na podporu postavení kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě. Pán Bůh zaplať !

Poděkování patří také všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici farní knihovny, za postní výzdobu presbytáře, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Při sbírce na Svatopetrský haléř jsme vybrali ve Velké Losenici částku 6 043 Kč a v Havlíčkově Borové 5 142 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání seniorek a schůzky ministrantů.

Poděkování všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 6. dubna 2018 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 21.března 2018 v 16.00 hod. v Losíku

 

4. SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Na slavnost sv.Josefa 19. března 2018 při bohoslužbě v Havlíčkově Borové v 15.00 hod. a ve Velké Losenici v 18.00 hod. (zájemci nechť se zapisují na arch ve vchodu kostela). Ti, kteří by rádi přijali sv.nemocných ze zdrav.důvodů doma, prosíme, aby to oznámili past.asist. M.Králíčkové.

 

5. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

18.března 2018

 

6. VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

V sobotu 24.3.2018 od 8.00 hod. do 11.00 hod. (zpovídají P.Pavel Seidl z Krucemburku ve  zpovědní místnosti v kostele sv.Jakuba st. ve Velké Losenici a P. Pavel Sandtner z Přibyslavi v sakristii kostela,) . Sv.smíření v Přibyslavi 24.3.18 od 14.00 hod.

 

7. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTIADORACE – VELKÁ LOSENICE

od Zeleného čtvrtku 29.3.18 do Vzkříšení 31.3.18 –prosíme zapište se ve vchodu kostela.

 

8. VELIKONOČNÍ SVÁTKY

 

Pořad bohoslužeb Velká Losenice Havlíčkova Borová
Zelený čtvrtek eucharistická oběť 19.00 hod. 17.00 hod.
Velký pátek ranní chvály 6.00 hod.
křížová cesta 16.45 hod. 14.30 hod.
velkopáteční obřady 17.30 hod. 15.00 hod.
Velikonoční vigilie 20.30 hod. 18.00 hod.
Zmrtvýchvstání Páně 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Pondělí velikonoční 8.00 hod. 9.30 hod.

Nácvik ministrantů :

Nácvik ministrantů se uskuteční ve čtvrtek 29.3.18 v 9.00 hod. Sejdeme se v sakristii kostela.

Svíčky a rodinné paškálky: V hlavním vchodu kostela si věřící mohou zakoupit velikonoční svíčku a rodinný paškálek. Při zakoupení, prosím, platit u hlavního vchodu.

Nácvik zpěvu a chrámový sbor:

Nácviky zpěvu, žalmů, pašijí, antifon zajišťuje po domluvě s duchovním regenschori Petr Malý , Liberi Dei a Vis angeli, dík všem, kteří se do této služby zapojují.

Jednotliví členové pastorační a ekonomické rady si rozdělili úkoly – oblasti nutné zajistit k důstojnému slavení velikonoc. Každý z členů pastorační a ekonomické rady obdržel

jmenovitý rozpis služeb a činností souvisejících s velikonocemi. Děkuji všem členům pastorační a ekonomické rady i všem, kteří jsou ochotni zapojit se do přípravy a slavení velikonoc. V loňském roce jsme na Velký pátek uctívali ve Velké Losenici kříž z Velké Losenice, letos to bude kříž z Malé Losenice, v Havlíčkově Borové jsme uctívali kříž z Havlíčkovy Borové, letos to bude kříž z  Oudoleně.

 

9. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 21.2.2018 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katech. pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, účast na oblastním setkání v H. Brodě. Probírali jsme postní kalendář, letní dětský tábor,čtení pašijí , docházku ministrantů, pobožnost křížové cesty, přípravu velikonočního Křesťánka, velikonoční sv. smíření dětí.

 

10. ŽEHNÁNÍ POKRMŮ O VELIKONOCÍCH

Žehnání velikonočních pokrmů bude při eucharistické oběti na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ ve Velké Losenici v 8.00 a v 11.00 hod. hod. a v Havlíčkově Borové v 9.30 hod.

 

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 2.2.- 1.3.2018

 

1. Patrik Strašil (1)

2. Vít Veselý (3)

3. Matěj Bořil (10)

4. Vojtěch Štefa (9)

5. Michal Strašil (4)

6. Pavel Janáček (2)

7. Václav Štefa (8)

8. František Bořil (5)

9. Tomáš Cacek (7 )

10. Ondřej Dejmal (13)

11. Pavel Štefa (6)

12. Vít Janáček (12)

13. Jan Štefa (11)

14. Radim Solnička (14)

15. Jan Málek (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 2.2..- 1.3.2018

 

1. Jan Dobrovolný (13)

2. Luboš Bratršovský (2)

3. David Bratršovský (3)

4. Josef Dvořák (1)

5. Kryštof Černý (5)

6. Filip Lacina (21)

7. Jakub Lacina (22)

8. Miloslav Bratršovský (8)

9. Vojtěch Pibil (19)

10. Ondřej Dvořák (9)

11. Vojtěch Lacina (25)

12. Adam Pibil (20)

13. Filip Hošek (-)

14. Tomáš Novotný (4)

15. Vít Peksa (-)

16. Václav Peksa (-)

17. Jakub Blažek (12)

18. Ctibor Křepinský (-)

19. Tomáš Polreich (14 )

20. Jiří Uttendorfský (-)

21. Jakub Uttendorfský(23)

22. Vojtěch Špinar (15)

23. Ondřej Vytlačil (10)

24. Tomáš Sobotka (12)

25. Jan Uttendorfský (16)


Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

12. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I.turnus – ve dnech 7.7.- 14.7. 2018

II. turnus ve dnech 14.7.- 21.7. 2018


Na 1.turnus je již kapacita naplněna, je možné dítě přihlásit na 2.turnus.

Děkujeme za pochopení. Přihlášky je možné si stáhnout na stránkách farnosti nebo vyzvednout u pastorační asistantky Marty Králíčkové. Cena tábora je 1 500 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré, (ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

 

13. EKONOMICKÉ INFORMACE

Základní ukazatele výsledků hospodaření farnosti za rok 2017, jak byly předloženy vikariátní účetní a bez výhrad vzaty na vědomí ekonomickou radou farního svazu :

Velká Losenice: výsledek hospodaření za rok 2017 : – 7 758,02 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2017 : 99 141,33 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2017 : 3 923 Kč

 

Havlíčkova Borová: výsledek hospodaření za rok 2017 : + 16 609,74 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2017 : 233 092,82 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2017 : 652 Kč

 

Hospodaření farností je systémové a stojí na zdravých základech.

Předpis kontribucí pro naše farnosti na rok 2018 bude z biskupství upřesněn.

Také jsme schválili práce a opravy na letošní rok v obou farnostech, též nákup materiálu.


14. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme především hovořili o setkání manželů dne 9.3.2018 v 19.00 hod. v Losíku. Srdečně zveme!

Dále jsme hovořili o účasti na biskupském svěcení Zdeňka Wasserbauera a organizování „biskupské primice“.. Bylo by dobré, aby do té doby byla vyměněna boční branka

do areálu kostela a spraveny zděné sloupy u ní. Vzadu v kostele je pokladnička na dar pro nového biskupa.

Hodnotili jsme i celodenní setkání dětí připravujících se na přijetí svátostí.

Též jsme se bavili o pokračování stavby kaple v Sázavě a organizaci svěcení kaple.

 

15. KARMEL SÁZAVA z.s.

5.1.2018. Řezání a pokládka zámkové dlažby – dokončení vjezdu. 1 brigádník. Celkem 3 hod.

6.1.2018. Pískování a hutnění dlažby – vjezd. Jeden brigádník. Celkem 2 hod.

9.1.2018. Pískování a hutnění dlažby – vjezd. Jeden brigádník. Celkem 2 hod.

10.2.2018. Příprava na betonování podlahy – přerovnání materiálu na kůr, složení materiálu z nákladního auta (polystyren a kari sítě do podlahy). Jan Uttendorfský ml., Pavel Pospíchal, Jaroslav Jaroš, František Ledvinka st. Celkem 8 hod.

12.2.2018. Pokládka a svaření hydroizolační Fólie. Jiří Krajčovič, Nové Veselí.

16.2.2018. Příprava na betonování podlahy–odsekání trámů pod hliníkovými okny.

1 brigádník. Celkem 2 hod.

17.2.2018. Příprava podlahy na betonování – položení polystyrenu, krycí fólie, kari sítí. Kamil Sobotka, František Ledvinka ml., Martin Daniel, Jan Uttendorfský ml., Pavel Pospíchal, Jaroslav Jaroš, František Ledvinka st. Celkem 33 hod.

20.2.2018. Nátěr trámů pro montáž venkovního obložení. Marin Daniel, František Ledvinka st. Celkem 4 hod.

21.2.2018. Nátěr trámů pro montáž venkovního obložení. Martin Daniel, Jan Hošek st. Celkem 3 hod. Převoz trámů ke kapli. Jeden bigádník. Celkem 1 hod.

23.2.2018. Firmy pana Kotíka připevnila svislé trámy u přístřešku nad venkovním kněžištěm.

24.2.2018. Montáž latí na dřevěnou konstrukci přístřešku nad venkovním kněžištěm. Kamil Sobotka, Jaroslav Jaroš ml., Martin Daniel, František Ledvinka ml. (4,5 hod.), František Ledvinka st. Celkem 37 hod.

Leden, únor 2018 92 hod. Celkem 3 340,5 hod.

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

  • týden modliteb za mládež – 18.3.-15.3.2018
  • poděkování za Tříkrálovou sbírku
  • studentský Velehrad – 19.4.-22.4.2018

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 


Pastorační a ekonomická rada
farního svazu
přeje všem duchovní užitek
z postního úsilí.