Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 2. června 2017

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, J.Uttendorfský, M.Králíčková, M.Vytlačil, J.Uttendorfský, R.Sobotková, L.Špačková, P.Malý, M.Danielová, Ing.V.Růžičková, Z.Nedělka,

 

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa,

 

Omluveni: M.Sobotka, Ing.J.Nevole, F.Nevole , P.Stránský, M.Lánová,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem, kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích farností.

Dík všem, kteří podporují modlitbou, brigádami či finančně stavbu kaple v Sázavě.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům,za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu za přípravu na dětské eucharistické oběti a schůzky ministrantů.

Poděkování panu varhanářovi Janu Karlovi za opravu varhan.

Poděkování paní Kubíčkové z Malé Losenice za darovanou vázu pro kostel.

Dík všem, kteří se podíleli na organizaci pouti v Peršíkově.

Dík paní Mgr.Marii Lacinové s maminkami a dětmi a všem účinkujícím dětem za program na Den matek. Děkujeme za pravidelné středeční schůzky ministrantů a všem, kteří se zapojují do modlitby Anděl Páně,a do živého růžence a modlitby matek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 7. července 2017 v 19.45

 

3. KATECHETICKÉ setkání

STŘEDA – 7. června 2017 v 15.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA CHARITU

25. června 2017

 

5. Pouť v Havlíčkově Borové

18.června 2017 eucharistická oběť v 9.30 hod

 

6. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE

Malá Losenice – 5.července 2017 v době 11.30-17.00 hod., eucharistická oběť v 9.00 hod

 

7.TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

1.sv.přijímání, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje, prázdniny,dovolená

 

8. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2017-2018. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

9. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 17.5.2017 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku.

Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, nácvik zpěvu na dětské mše sv..

Probírali jsme účast na bohoslužbách u dětí připravujících se na přijetí svátostí, účast dětí na májových pobožnostech ve všech obcích farnosti, přihlášky na náboženství na příští rok,

letní tábor pro ministranty. Příští setkání odevzdají katechetky pastorační asistentce výkazy.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 5.5.- 1.6.2017

 

1. Vít Veselý (5)

2. Pavel Janáček (8)

3. Radim Solnička (15)

4. Matěj Bořil (3-4)

5. Patrik Strašil (1-2)

6-7. Pavel Štefa (6)

6-7. Jan Štefa (12)

8. Patrik Strašil (1-2)

9. Ondřej Dejmal (9)

10. Václav Štefa (10)

11. Vít Janáček (11)

12. Vojtěch Štefa (7)

13. Václav Štefa (3-4)

14. Jan Málek (14)

15. Vojtěch Ondráček (13)

16. Tomáš Cacek (16)


Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 5.5.- 1.6.2017

 

1. Filip Lacina (1-2)

2 Miloslav Bratršovský (3)

3. Josef Dvořák (7)

4. David Bratršovský (6)

5. Ondřej Dvořák (12)

6. Tomáš Sobotka (18)

7. Vít Peksa (16)

8. Tomáš Polreich (15)

9-10. Jakub Lacina (1-2)

9-10. Vojtěch Lacina (5)

11. Adam Pibil (8)

12. Václav Peksa (23)

13. Radim Sobotka (20)

14. Kryštof Černý (22)

15. Filip Hošek (-)

16. Vojtěch Špinar (-)

17. Marek Sobotka (17)

18. Matěj Sobotka (21)

19. Tomáš Novotný (-)

20-21. Martin Němec (-)

20-21. Petr Němec (-)

22. Jakub Blažek (14)

23. Ondřej Vytlačil (19)

24. Vojtěch Pibil (9)

25. Daniel Musil (-)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

 

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – ministrantský – ve dnech 8.7.- 15.7. 2017

II. turnus – žáci ZŠ – ve dnech 15.7.- 22.7. 2017

 

Prosím rodiče,kteří mají zájem, aby se jejich děti tábora zúčastnily, o urychlené přinesení přihlášek.

Další setkání vedoucích se uskuteční v pátek 9.6.2017 v 19.45 hod. V Losíku.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

Pastorační a ekonomická rada hovořila o potřebnosti pravidelných měsíčních nedělních celodenních adoracích. Příští adorace bude v neděli 18.6.2017, další k v Malé Losenici 5.7.

Duchovní správce prosí věřící, aby se vždy zapisovali, protože i když zatím tam vždy někdo adoruje, potřebujeme jistotu, že bude v kostele někdo stále přítomen. Děkuji.

 

Ve čtvrtek 27.července 2017 přivítáme, jako již každoročně poutníky do Slavkovic.

Prosíme rodiny, které jsou ochotné je ubytovat, aby se psaly ve vchodu kostela včetně telefonního kontaktu. Ti z farnosti, kteří by se chtěli zúčastnit poutě, nechť se nahlásí na telefonní číslo 737 556 450. (Netýká se posledního úseku z Velké Losenice do Slavkovic).

 

Také jsme hovořili o farním shromáždění v Sázavě, které se uskuteční 16. července 2017 v Sázavě .

Ve čtvrtek 8.6.2017 v 17.00 hod. se sejde členská schůze Karmel Sázava z.s. v nově budované kapli, budeme jednat o dalším postupu prací a nákupu materiálu.

 

13. PRÁCE A OPRAVY

Poděkování za všechny brigády v uplynulém měsíci, především za posekání a odvoz trávy z areálu fary a kostela.

 

Práce v květnu – Velká Losenice

  • posekání a odvoz trávy a areálu fary a kostela,
  • úprava hřiště na fotbalový turnaj

 

Práce na červen – Velká Losenice

  • posekání a odvoz trávy z areálu fary a kostela

 

Práce na červen – Havlíčkova Borová

V květnu byla provedena revize a roční prohlídka kotlů na faře a ve Vitusu.

 

  • příprava úpravy presbytáře v kostele sv. Víta
  • posekání a odvoz trávy v areálu fary

 

Práce na stavbě kaple v Sázavě

 

5.4.2017. Parotěsná fólie na stěny kůru, úklid. Jeden brigádník, 2 hod.

6.4.2017. Dovoz materiálu (kanalizační trubky, vodovodní hadice, tvarovky, el. kabely), příprava na sobotní brigádu. Jeden brigádník, 2 hod.

7.4.2017. Montáž gabionových košů, Jeden brigádník, 2 hod.

8.4.2017. Brigáda. Dokončení OSB desek na kůru, natloukání latí na strop. K. Sobotka, T. Růžička, J. Růžička, J. Uttendorfský st., J. Uttendorfský ml. Bagrování vodovodní přípojky + napojení vody do sakristie, celkem 40 m, dešťová kanalizace od střešních svodů, vsakovací jímka, napojení dešťové kanalizace do vsakovací jímky.

Pozn: Při hloubení výkopu byla poškozena PE trubka (průměr 60 mm) starého vodovodu, který vede ze studně na pozemku parc. č. PK 1153, k.ú. Velká Losenice (pod nádražím), přes pozemek manželů Uttendorfských, na kterém je postavena kaple. Vodovod je neoznačený. Hadice byla mírně rozříznuta břitem lžíce bagru. Vzhledem k tomu, že již nebylo možné koupit materiál na opravu, bylo poškozené místa zataženo instalatérskou páskou a oprava proběhne v pondělí. Po provizorní opravě voda pouze kape. Všechny zemní práce provedl zdarma pan Miroslav Pokorný ze Žďáru nad Sázavou, bagr zapůjčila firma VHS Žďár nad Sázavou, s.r.o. Moc děkujeme. Fr. Ledvinka ml., František Ledvinka st. Celkem 68 hod.

11.4.2017. Zakoupena objímka na opravu poškozené vodovodní hadice, vodovod opraven a opravené místo si překontrolovali a převzali pánové Josef Růžka, č.p. 126 a Jindřich Lukeš, č.p. 164. Pak byl vodovod zasypán prosívkou. Dále bylo upraveno dno pro usazení vodoměrné šachty. Jeden brigádník. Celkem 2 hod.

19.4.2017. Montáž košů na gabiony. Jeden brigádník, 2 hodiny.

21.4.2017. Převoz natřených palubek z dílny AGRO do kaple. L.Daniel st., J.Uttendorfský st. Celkem 4 hod.

22.4.2017. Brigáda. Pobíjení stropu palubkami, stavba opěrné zídky. Pobita byla větší část stropu. Zbyla pouze malá část nad oltářem a strop nad kůrem. S pomocí UNC zapůjčeného z AGRO Sázava a.s. (Daniel L st.) z gabionových košů postavena opěrná zídka v délce cca 13 m. Počasí bylo velmi špatné, 4°C, vítr, dešťové a sněhové přeháňky.

Uttendorfský J. ml., Růžička T., Lacina V., Daniel M., Jaroš J. ml., Pokorný J.st., Pokorná M. st., Sobotka K., Uttendorfský J. st., Daniel L. St., J. Karel, F. Ledvinka st. Děkujeme AGRO Sázava a.s. za zapůjčení UNC a panu J.Hoškovi ml. za zapůjčení pistole na hřebíky včetně kompresoru. Celkem 87 hod.

24.4.2017. Montáž gabionových košů. Jeden brigádník, 2 hod.

26.4.2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Daniel L.st., J. Utendorfský st., J. Uttendorfský (V.Losenice). Celkem 12 hod.

28.4.2017. Pořez kulatiny na pile u Rymešových. Daniel L. st., Jícha J., Uttendorfský J. st., Jaroš J. st., Lacina P., Lacina V., Štefa V. (Vepřová), Rymeš L. st., Rymeš L. ml., Rymeš J. Celkem 40 hod.

Kulatinu darovali: Paulíček J., Pořežín, 2,82 m3 a Štefovi z Vepřové, 3,47 m3.

Pořez dřeva v zdarma hodnotě 3 000 Kč Rymeš L., Sázava.

29.4.2017. Brigáda. Natírání palubek, pobíjení stropu palubkami, rovnání kamene do gabionových košů. M. Daniel, Uttendorfský J. ml., Pospíchal P. (po 9 hod.) K. Sobotka, Novák Tomáš (Slemeno), Jaroš J. ml. (po 8 hod).

Rovnání kamene do gabionových košů. Daniel L.st., J. Utendorfský st., Jícha J, Daniel L.st. (po 4 hod). Celkem 63 hod.

2.5.2017. Natírání palubek, rovnání řeziva. Jícha J., Uttendorfský J. st. (po 6 hod.), Daniel L. st. (5 hod.), Jaroš J. st., Hošek J. st. (po 4 hod.), Jindra Zdeněk (2 hod.). Celkem 27 hod.

4.5.2017. Rovnání řeziva. Jícha Jan, Daniel Luboš st., Uttendorfský Jan st. Celkem 6 hod.

6.5.2017. Pobíjení stropu palubkami.Sobotka K.,Uttendorfský J.ml., Jaroš J.ml.,Jaroš J.st. Celkem 12 hod.

Úklid. Lacina J.,Jícha J., Sobotka K., Sobotka M., Daniel L. st., Danielová M., Uttendorfský J. st., Uttendorfský J. ml., Uttendorfský Jakub, Sobotka R., Jaroš J. st. Celkem 22 hod.

8.5.2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Dva brigádníci. Celkem 10 hod.

9.5.2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Jeden brigádník. Celkem 3 hod.

10.5.2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Jeden brigádník. Celkem 2 hod.

11.5.2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Jeden brigádník. Celkem 3 hod.

12.5.2017. Montáž a osazení gabionových košů. Jeden brigádník. Celkem 3 hod.

13.5.2017. Izolace stropu kůru, záklop podlahy kůru OSB deskami. K. Sobotka, J. Uttendorfský ml., M. Daniel, J. Karel, Jakub Uttendorfský.

Rovnání kamene do gabionových košů, terénní úpravy – převážení materiálu k opěrné zídce. Luboš Daniel st., Jan Uttendorfský st., Jan Jícha, František Ledvinka st. Materiál převážel Luboš Daniel čelním nakladačem zapůjčeným od AGRO Sázava a.s. Celkem 66 hodin.

16.5.2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Jeden brigádník. Celkem 3 hod.

17.5.2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Jeden brigádník. Celkem 3 hod.

18.5.2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Převážení zeminy čelním nakladačem – L. Daniel st., J. Uttendorfský st., F.Ledvinka. st. Čelní nakladač zapůjčila Agro Sázava a.s. Celkem 6 hod.

19.5.2017. Příprava na sobotní brigádu, netkaná textílie na koše, 1 brigádník. Celkem 3 hod.

20.5.2017. Izolace stropu a podlaha kůru. K. Sobotka, J. Uttendorfský ml., M. Daniel, J. Uttendorfský nejml. Převážení zeminy a rovnání u opěrní zídky. Bagr JCB – Miroslav Pokorný, Žďár nad Sázavou, Tatra – Pavel .Mrkos, Žďár nad Sázavou (Hegnerová Marie, Sázava 94), hutnící stroj – F. Ledvinka ml., F. Ledvinka st. Mechanizaci zapůjčila zdarma firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o., práci všichni odvedli také zdarma. Celkem 60 hod

23.5.2017. Firma pana Kotíka – zahájení montáže střechy venkovního kněžiště. Kovovou konstrukci vyrobila zdarma firma SaZ s.r.o. Hodonín, divize Sázava a konstrukci také dovezla a postavila jeřábem.

24.5.2017. Úklid a pálení klestí a zbytků dřeva. J. Uttendorfský st. Celkem 3 hod.

25.5.2017. Převážení ornice čelním nakladačem. L. Daniel st. Nakladač zapůjčila firma AGRO Sázava a.s. Celkem 3 hod.

26.5.2017. Bagrování kufru pod příjezdovou silnici a parkoviště, převážení a rovnání hlíny na přístupový chodník od obce, hutnění. Bagr JCB – Miroslav Pokorný, Žďár nad Sázavou, V3S + hutnící stroj firma VHS Žďár nad Sázavou, František Ledvinka ml., František Ledvinka st. Celkem 31 hod.

1.6.2017. Bagrování kufru pod příjezdovou silnici a parkoviště, rozvoz a rozhrnutí recyklátu. Bagr Miloslav Marek Nížkov, nákl. auto. firma VHS Žďár nad Sázavou.

 

5.4. – 1.6.2017 ………………… 552 hod.

Celkem ………………… 1 622 hod.

 

14. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík knihovnici za její službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– národní pouť do Fatimy – 12.-13.září 2017

– národní pouť na Velehradě – 5.7.2017 od 10.30 hod.

– celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 – viz plakátiště

– dny důvěry Taizé 2017 v Českých Budějovicích – 17.-19.11.2017

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady