Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 2. prosince 2022

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

11/22

256/1049

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Lánová, M.Danielová,  Z.Nedělka, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, R.Sobotková

Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa

Omluveni: Ing.J.Pibil, M.Vytlačil, P.Stránský, Ing.J.Nevole, F.Mach, M.Králíčková, J.Hájková

 

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Vánoční sbírka

5. Témata na nástěnky

6. Adventní sv. smíření

7. Pořad vánočních bohoslužeb

8. Organizace vánočních svátků

9. Tříkrálová sbírka

10. Farní knihovna

11. Čtvrtý z mudrců

12. Vánoční koncert

13. Společenský večer

14. Celoroční vyhodnocení ministrantů

15. Pastorační informace

16. Ekonomické informace

17. Práce a opravy

18. Výstava betlémů

19. Zprávy z biskupství

20. Přání

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval  následovalo poděkování  za jednotlivé liturgické služby –

za bohoslužby slova, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela – děkujeme paním, které léta tvořily jednu úklidovou skupinu a z důvodu věku předávají štafetu – paní Marii Havlíčkové, Miroslavě Nechvílové a Stanislavě Polreichové. Tuto skupinu nahradí skupina ve složení : paní Lenka Dočekalová, Jitka Dvořáková, Eva Pospíchalová, Marie Polreichová a Ludmila Černá. Děkujeme za ochotu přijmout tuto službu.

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se modlí v jednotlivých obcích modlitbu živého růžence a modlitbu Anděl Páně  za modlitby matek.

Poděkování všem, kteří přinesli adventní věnce k požehnání a všem, kteří začali letošní advent účastí na rekolekci a vytvořili opravdu duchovní atmosféru..

Dík panu Ing. Janu Špačkovi za spravování internetových stránek farnosti.

Dík panu J. Kamarádovi za celoroční starost o seřizování věžních hodin a panu M.Vytlačilovi za starost o  světla v kostele.  Dík panu varhanářovi J.Karlovi za údržbu a opravy varhan.

Dík ze vedení knihovny a dodržování výpůjční doby  knihovnici Růženě Sobotkové

a slečně Anetě Dočekalové..

Poděkování za výuku náboženství ve všech školách našeho farního svazu a za  hudební doprovod středečních bohoslužeb .

Děkujeme za darování vánočních stromků panu Zdenku Chromému a Obecnímu úřadu.

Dík za všechny vaše modlitby a dobré aktivity během celého církevního roku.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 13. ledna 2023.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Středa – 18.1.2023 v 16.00 hod. v Losíku.

 

4. VÁNOČNÍ SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI

24.12.2022 a 25.12.2022

V. Losenice , H. Borová – vzhledem k situaci budou sbírky použity na provoz farností.

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Vánoce, Křest Páně, Zjevení Páně.

 

6. ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

Příležitost k přistoupení k adventní svátosti smíření bude v sobotu 17.12.2022 od 8.00 hod do 11.00 hod. v kostele sv.Jakuba  ve Velké Losenici.

Udělovatelé svátosti : P. Pavel Seidl z Krucemburku a P.Rudolf Zahálka z České Bělé…

 

7. POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH

 

Velká Losenice Havlíčkova Borová Sázava
Slavnost Narození Páně 24.12.2022 22.00 hod. 17.00 hod.
Boží Hod Vánoční 25.12. 2022 8.00 a 11.00 9.30 hod.
Slavnost sv. Štěpána 26.12.2022 8.00  hod. 9.30 hod. 11.00 hod.
Svátek Svaté Rodiny 30.12. 2022 18.00 hod. 15.00 hod.
Na poděkování 31.12.2022 18.00 hod. 15.00 hod.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1.2023 8.00 hod. 9.30 hod. 11.00 hod.

 

8. ORGANIZACE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Stromky zajistí p.J.Zach, výzdoba stromků a betléma bude 23.12.2022 od 8.00 hod.- zajišťuje Ing.J.Pibil a J.Uttendorfský. Zpěv a hudební doprovod o svátcích včetně zpěvu žalmů a antifon zajistí pan varhaník Petr Malý v součinnosti s chrámovou scholou a po schválení duchovním. Nácvik ministrantů na svátky a rozdělení služeb zajistí J.Uttendorfský s  Ing.J.Pibilem, nácvik 23.12.2022 od 9.00 hod v kostele. Lektorskou službu a přípravu přímluv zajistí p.M.Králíčková.. Betlémské světlo zajistí p.Z. Nedělka, bude v sínici v kostele sv.Jakuba st.ve V. Losenici 24.12.22  7.30-15.00 hod., v H. Borové v kostele  9.00-10.30, v M.Losenici v kapli Nanebevzetí Panny Marie 9.00-10.00 hod., v Sázavě v kostele  Panny Marie Karmelské  v době 9.00-10.00 hod., ve  Vepřové v kapli Nejsvětější Trojice 9.00-10.00 hod., v Pořežíně v kapli Panny Marie 9.00-10.00 hod., v Oudoleni v kapli Navštívení Panny Marie 9.00-10.00 .

Rozpis úklidu sněhu byl stanoven na měsíce prosinec a leden.

 

9. FARNÍ KNIHOVNA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Zveme Vás do farní knihovny, která je otevřena každou neděli od 9:00 a nachází se v Losíku v patře. Knihovna bude zavřena 25.12.2022 a 1.1.2023, poté bude otevřena opět každou neděli.

Knižní tipy na tento měsíc:

Louis de Wohl – Tiché světlo. Tato kniha je román, v němž autor představil život Tomáše Akvinského, velkého myslitele a nejvýznamnějšího teologa své doby, který byl později prohlášen za učitele církve. Kniha zároveň líčí období středověku.

Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ Pohádka plná moudrosti a lásky, která zaujme čtenáře všech věkových kategorií. Kniha vypráví o tom, jak Malý princ přichází na naši Zemi ze vzdálených vesmírných světů a potká letce, autora tohoto příběhu, se kterým si povídají o ledasčem – o dobru a zlu, přátelství a kráse, o pravém štěstí, …

Philipp Vandenberg – Zelený skarabeus Hlavní hrdina knihy, Arthur Kaminský, přijíždí do Egypta, aby zachránil skalní chrám Ramesse II. V temných a tajuplných chodbách faraonova chrámu však musí čelit tajemným silám, které mu jeho akci znepříjemňují. Podaří se mu nakonec tento architektonický skvost zachránit?

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Knihovnice Růžena Sobotková a Aneta Dočekalová

 

10. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Koledníci Tříkrálové sbírky budou chodit ve všech obcích našeho farního svazu v sobotu 7.1.2023. Organizací je pověřena pastorační asistentka Marta Králíčková v koordinaci s vedoucími skupinek v jednotlivých obcích..

Hra Čtvrtý z mudrců se uskuteční v neděli 8.1.2023 na náměstí v Havlíčkově Borové ve 14.00 hod.

 

11. HRA ČTVRTÝ Z MUDRCŮ – ZKOUŠKA

První zkouška na hru Čtvrtý z mudrců bude v Havlíčkově Borové  na náměstí v sobotu 31.12.2022 od 9.00 hod. Po nácviku budou rozděleny kostýmy. Generální zkouška bude v sobotu 7.1.2023  od 14.00 hod. v Havlíčkově Borové. Účast herců je důležitá!

Hra Čtvrtý z mudrců bude hrána v neděli 8.1.2023  v Havlíčkově Borové  od 14.00 hod.

Dobrovolné dary budou určeny na energie na faře a far. středisku Vitus.

 

12. VÁNOČNÍ KONCERT

Ve čtvrtek 29.12.2022 v 18.00 hod. uskuteční v kostele sv.Jakuba st. ve Velké Losenici vánoční koncert chrámová schola Vis angeli. Všichni jste srdečně zváni!


13. SPOLEČENSKÝ VEČER PRO VŠECHNY GENERACE

Pastorační a ekonomická rada farnosti zve všechny farníky na předsilvestrovský večer pro všechny generace v Losíku ve  čtvrtek  29.12.22  od 19.00 hod.      Těšíme se na vás!


14. CELOROČNÍ VYHODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Havlíčkova Borová Zahrnuje celý církevní rok 2021/2022

1. František Nevole (1)    Havl.Borová

2. Vilém Nevole (10)        Havl.Borová

3. Matěj Bořil (2)              Vepřová

4. František Bořil (7)        Vepřová

5. Jan Tonar (6)               Havlíčkova Borová

6. Jáchym Dejmal (10)    Havlíčkova Borová

7. Jan Štefa (4)                Vepřová

8. Pavel Štefa (3)            Vepřová

9. Vojtěch Štefa (5)         Vepřová

10. Radoslav Tonar (8)    Havlíčkova Borová

11. Ondřej Dejmal (9)         Havlíčkova Borová

12. Tadeáš Pertl (-)             Vepřová

13. Patrik Strašil (12)          Oudoleň

14. Tomáš Cacek (15)         Slavětín

15. Tomáš Musil (-)             Havl.Borová

16. Filip Nevole (-)              Havl.Borová

17. Pavel Janáček (17)        Vepřová

18. Vít Janáček (18)            Vepřová

19. Tomáš Novotný (19)      Havl.Borová

20. Jáchym Janáček (-)       Havl.Borová

21. Václav Štefa (11)          Vepřová

22. Jaroslav Červenka (14)  Havl.Borová

 

Velká Losenice Zahrnuje celý církevní rok 2021/2022 (v závorce loňské umístění)

1. Josef Dvořák (1)                V.L.

2. Jan Havlíček (8)                 V.L.

3. Filip Hošek (2)                    V.L.

4. Jakub  Lacina (4)                Sázava

5. Jakub Uttendorfský (9)      Sázava

6. David Bratršovský (5)        V.L.

7. Tomáš Polreich (13)           V.L.

8. Miloslav Bratršovský (3)    V.L.

9. Jiří Uttendorfský (12)        Sázava

10. Jan Uttendorfský (15)     Sázava

11. Radim Sobotka (14)            Sázava

12. Marek Sobotka (17)             Sázava

13. Kryštof Černý (23)               V.L.

14. Filip Lacina (6)                     Sázava

15. Adam Pibil (10)                    M.L.

16. Luboš Bratršovský (7)          V.L.

17. Štěpán Čejka (31)               V.L.

18. Vít Peksa (19)                     V.L.     

19. Filip Sobotka (-)                 Sázava

20. Vojtěch Pibil (16)                M.L.

21. Tomáš Sobotka (11)           Sázava

22. Matěj Sobotka (18)            M.L.

23. Ondřej Dvořák (22)            V.L.

24. Martin Mach (-)                  V.L.

25. Václav Peksa (30)               V.L.

26. Josef Malý (33)                   V.L.

27. Štěpán Mach (-)                 V.L.

28. Ctibor Křepinský (24)         M.L.

29. Vojtěch Blažek (-)              V.L.

30. Pavel Pospíchal (25)           Sázava

31. Petr Zach (27)                    V.L.

32. Jakub Zach (-)                    V.L.

33. Filip Mach (-)                      V.L.

34. Šimon Vencovský (-)           V.L.

35. Tomáš Novotný (26)            V.L.

36. Patrik Špinar (-)                  V.L.

37. Dominik Daniel (-)               Sázava

38. Petr Bureš (32)                   V.L.

39. Ondřej Vytlačil (20)             M.L.

40. Ondřej Hromek (21)            V.L.

41. Marek Havlíček (-)              V.L.

42. Adam Ledvinka (-)              Sázava

 

Dále ministrovali: Jan Fiala, Mikuláš Konfršt, Filip Konfršt, Lukáš Holcman, Jan Králíček,  Martin Kamarád

 

Je radostí celé pastorační a ekonomické rady farního svazu vědět, že bylo celkem hodnoceno 48 ministrantů ve V.Losenici a 22 ministrantů v H.Borové, a mimoto u oltáře přisluhovali další nehodnocení akolyté a ministranti a ministrantky !  Děkujeme za pomoc s vedením ministrantů Janu Uttendorfskému s pomocníky Janem Havlíčkem , Josefem Dvořákem a Tomášem Polreichem. Modleme se jako farní společenství za ministranty,  je známo, že při této službě u oltáře se rodí kněžská povolání. Každý rok někteří starší ministranti končí a je potřeba, aby noví mladí začínali.

 

15. PASTORAČNÍ FORMACE

V pastorační formaci jsme především hovořili o  synodním procesu. Také jsme probírali  Tříkrálovou sbírku a organizaci hry Čtvrtý z mudrců.

Probírali jsme i volby do pastorační rady, které se uskuteční v lednu roku 2023, jednotliví členové navrhovali kandidáty s tím, že budou osloveni členy rady, zda kandidaturu přijímají.

V uplynulém měsíci se také uskutečnilo setkání faráře s těmi, které oslovil, zda by se zúčastnili kurzu pro pomocníky podávání sv.přijímání. Duchovní správce stručně vysvětlil, co daná služba klade za nároky a byl potěšen zájmem oslovených.

 

16. EKONOMICKÉ INFORMACE

Duchovní seznámil  pastorační a ekonomickou radu s tím, že vyúčtování příspěvků od obcí

na rok 2022 bylo uskutečněno  a předáno s podanými žádostmi na rok 2023.

Zároveň seznámil radu se spotřebou energií (elektřiny a plynu)v obou farnostech – jedná se vždy o budovy kostela, fary a farního střediska – Losík či Vitus. Informoval i o přijatých opatřeních s tím, že zatím se – i díky štědrosti farníků – daří energie platit.

 

17. PRÁCE A OPRAVY

V období od poslední pastorační a ekonomické rady byly mnohé brigády a mnohé provedené práce (úklid listí).  Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Dík za sekání a odvoz trávy ve všech našich areálech a  řezání dřeva na topení. Dík panu Kamilu Sobotkovi za darování dřeva na topení. Pán Bůh zaplať všem ochotným!

 

18. VÝSTAVA BETLÉMŮ – ADVENTNÍ JARMARK

Ve dnech 11.-16.prosince 2022 bude v Losı́ku probı́hat výstava betlémů.

Letošnı́ výstavu bychom chtěli rozšı́řit o adventnı́ jarmark dne 11.12.2022 od 9h do 18h, kde se budou prodávat výrobky, kterými chceme udělat radost vám všem a můžeme tím třeba přispět na protřeby farnosti – konkrétně na podposu společných farních akcí všech věkových skupin ( tvořivé dílničky, nákup materiálu apod.)!.V prostorách Losı́ku se také uskutečnı́ společné zdobenı́ pernı́kového betlému a dı́lničky nejen pro děti. Pernı́kový betlém bude vystaven v našich kostelích ve Velké Losenici a Havlíčkově Borové  během Vánoc. Bližšı́ informace o zdobenı́ pernı́kového betlému viz plakát.

Obracı́m se tedy na všechny farnı́ky, kteřı́ by se rádi do této akce zapojili, ať už přispěnı́m betlémů na výstavu, ručnı́mi výrobky určenými k prodeji nebo pomocí při organizaci 3.adventní neděle. Prosím již o přinesení betlémů do Losíka.
Můžete kontaktovat  na email hrabcovaandrea@seznam.cz , tel. 736 442 992 nebo Radku Sobotkovou na tel. 603 851 938.

19. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

– Tříkrálová sbírka 2023

– kurz pro pomocníky při podávání sv.přijímání

– oficiálně používané stránky farnosti – rfk.velkalosenice@dihk.cz

– adventní nabídka časopisu DUHA

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Pastorační

a ekonomická rada

přeje všem

 

milostiplné prožití

svátků Narození

a hojnost Božího požehnání

v novém roce 2023.