Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 2. února 2018

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

 

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Králíčková,J.Zach, J.Uttendorfský, M.Vytlačil,M.Sobotka, J.Uttendorfský, P.Malý, Z.Nedělka, M.Danielová, Ing.V.Růžičková, M.Lánová, L.Špačková,

Farnost Havlíčkova Borová: V.Štefa,

Omluveni: R.Sobotková, Ing.J.Nevole, F.Nevole, P.Stránský, P.Blažek,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici ve farní knihovně, za úklid vánoční výzdoby, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela , úklidy sněhu kolem kostela a v areálu fary, dík panu Františku Havlíčkovi za zhotovení oltáříku pro Pražské Jezulátko a panu J.Zachovi a M.Vytlačilovi za instalování.

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání seniorek, za schůzky ministrantů, modlitby matek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 2. března 2018 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa – 21.února 2018 v 16.00 hod. v Losíku


4. SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

25.února 2018

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

liturgické mezidobí, Popeleční středa, smysl postu

 

6. REKOLEKCE

Rekolekce s tématem „ Otázky evangelia“ podle meditací Ermese Ronchiho OSM

pro papeže Františka a římskou kurii. se uskuteční v sobotu 17.února 2018 – přednášky a růženec ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v kostele sv.Jakuba st. ve Velké Losenici

Program:

8.00 – eucharistická oběť

8.45 – 1.přednáška – Co hledáte ? Jan 1,28.35-39

9.45 – 2.přednáška – Kdo více miluje ? Lk 7,36-47

10.45 – 3.přednáška – Čím bude osolena ? Mt 5,13-15

11.45 – společný oběd v Losíku

12.00 – Anděl Páně

12.05 – růženec

12.30 – dotazy

12.45 – křížová cesta

 

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !

 

7. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3.TŘÍDY

O jarních prázdninách ve středu 28. února 2018 se uskuteční celodenní program v Losíku pro žáky 3.tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv.přijímání pod vedením duchovního správce a pastorační asistentky Marty Králíčkové. Den bude zakončen setkáním rodičů těchto dětí s duchovním správcem. Účast dětí i rodičů je důležitá.

 

8. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 10.1.18 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku. Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost: výuku náboženství, Tříkrálovou sbírku, hru Čtvrtý z mudrců.

Probírali jsme přípravu postního kalendáře, docházku dětí na bohoslužby o Vánocích, setkání s dětmi 3.tř. o jarních prázdninách, účast na rekolekci.

 

9. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I.turnus – ve dnech 7.7.- 14.7. 2018

II. turnus ve dnech 14.7.- 21.7. 2018


Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus. Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

 

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 1 500 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré, (ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

 

10. POSTNÍ ALMUŽNA

Pastorační a ekonomická rada jednala i o postní almužně a rozhodla, že ušetřené peníze použijeme v obou farnostech ze 2/3 na stavbu kaple v Sázavě a 1/3 na prostředky pro děti ve Velké Losenici a v Havlíčkově Borové .

Kasičky budou nabídnuty při udělování popelce.

Prosíme odevzdat v kostele na Květnou neděli.

Dík všem, kteří se zapojí a zkvalitní tak své postní úsilí.

 

11. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Celková vybraná částka ve všech obcích našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je 167 529 Kč.

Poděkování pastorační asistentce Martě Králíčkové za organizaci sbírky a jednotlivým asistentům sbírky ve všech obcích, v neposlední řadě také šikovným koledníkům.

V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 25 skupinek koledníků ( dětí s dospělým doprovodem).

Farnost Velká Losenice: 88 843 Kč,

farnost Havlíčkova Borová: 78 686 Kč

Jednotlivé obce :

Velká Losenice 36 213 Kč

Havlíčkova Borová 29 251 Kč

Sázava 27 400 Kč

Vepřová 19 568 Kč

Malá Losenice 19 030 Kč

Oudoleň 14 380 Kč

Pořežín 6 200 Kč

Slavětín 5 280 Kč

Jitkov 6 189 Kč

Peršíkov 4 018 Kč

 

Pán Bůh zaplať všem dárcům !


12. POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY

V době postní bude v obcích naší farnosti pobožnost křížové cesty. Organizaci v jednotlivých obcích zajišťují zástupci těchto obcí v pastorační a ekonomické radě, ve Velké Losenici paní L.Špačková a M.Králíčková.

Velká Losenice

pondělí, středa a pátek půl hodiny před eucharistickou obětí

úterý, čtvrtek a sobota17.00 hod. (vedoucí pobožnosti si domluví zpěv)

neděle – v 7.15 hod. a v 10.15 hod. (pokud bude adorace tato křížová cesta nebude)

středa – pobožnost vždy připraví pastorační asistentka Marta Králíčková s dětmi

 

Havlíčkova Borová

vždy neděle 8.45 hod. a čtvrtek 14.15 hod.

 

Malá Losenice

vždy v neděli ve 13.00 hod.

 

Vepřová

vždy v pátek v 15.00 hod.

 

Sázava

vždy v neděli ve 13.00 hod.


Pořežín

vždy ve čtvrtek v 18.00 hod.

Oudoleň

vždy v sobotu v 15.15 hod


V kostele je možné si vybrat si křížovou cestu z knihy Křížové cesty, je možné použít i jiné schválené křížové cesty, v případě vlastní vytvořené křížové cesty (je vítáno a upřednostňováno!) je nutné dát ji k nahlédnutí duchovnímu správci. S případnými náměty či dotazy se obracejte na ty, kteří zajišťují organizaci ve Vaší obci.

 

13. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 6.1.- 1.2.2018

 

1. Patrik Strašil (3)

2. Pavel Janáček (1)

3. Vít Veselý (9)

4. Michal Strašil (11)

5. František Bořil (4-5)

6. Tomáš Cacek (10)

7. Pavel Štefa (6)

8. Václav Štefa (8)

9. Vojtěch Štefa (7)

10. Matěj Bořil (4-5)

11. Jan Štefa (12)

12. Vít Janáček (2)

13. Ondřej Dejmal (13)

14. Radim Solnička (14)

15. Jan Málek (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 6.1..- 1.2.2018

 

1. Josef Dvořák (-)

2. Luboš Bratršovský (6)

3. David Bratršovský (7)

4. Tomáš Novotný (20)

5. Kryštof Černý (16)

6. Šimon Hromek (5)

7. Daniel Musil (-)

8. Miloslav Bratršovský (13)

9. Ondřej Dvořák (21)

10. Ondřej Vytlačil (22)

11. Tomáš Sobotka (10-11)

12. Jakub Blažek (18)

13. Jan Dobrovolný (19)

14. Tomáš Polreich (8)

15. Vojtěch Špinar (-)

16. Jan Uttendorfský (25)

17. Marek Sobotka (14)

18. Pavel Pospíchal (-)

19. Vojtěch Pibil (4)

20. Adam Pibil (9)

21. Filip Lacina (1-2)

22. Jakub Lacina (1-2)

23. Jakub Uttendorfský (24)

24. Matěj Sobotka (12)

25. Vojtěch Lacina (3)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

14. PASTORAČNÍ FORMACE

Pastorační a ekonomická rada se raduje z jmenování rodáka Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera Th.D. pomocným biskupem pražským. Farář jako duchovní správce sdílí tuto radost s rodáky – farníky. Jakmile bude znám termín biskupského svěcení, past. a ekon. rada bude zařizovat možnost účasti farníků na tomto svěcení.

Pastorační a ekonomická rada děkuje všem organizátorům a hercům hry Čtvrtý z mudrců ve Vepřové, dík také všem dárcům sbírky při této hře na kostel v Sázavě – vybralo se 14 500 Kč.

Díky také všem dárcům, kteří průběžně dávají dary na kostel v Sázavě na transparentní účet (číslo na stránkách Karmel Sázava z.s.) .

 

15. SETKÁNÍ MAMINEK S DĚTMI – PLÁNOVANÉ AKTIVITY

V úterý 20.3.2018 v 15.00 hod. naplánovaly maminky úklid Losíku, dík za tuto aktivitu, vyzýváme i jiné skupiny, které se v Losíku scházejí, aby se zapojily.

V pátky 23.2. 18 a 16.3.18 povedou maminky s dětmi křížovou cestu přede mší sv. a po mši sv. se v Losíku uskuteční setkání maminek s dětmi.

Z pátku na sobotu ( z 27.4. na 28.4.18) budou mít maminky dětmi večerní program v Losíku a v Losíku přespí. O sobotách 5.5. a 12.5.18 ve 14.00 hod. budou v Losíku zkoušky na program ke Dni matek, v neděli 13.5.18 bude ve 14.00 hod. Besídka na poděkování maminkám ke Dni matek.

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

  • diecézní setkání mládeže – 24.3.2018 – Hradec Králové
  • duchovní obnova pro manžele – 14.-17.6.2018 – Marianum Janské Lázně
  • národní týden manželství – 12.-18.2.2018
  • Bc. studium teologie v H.Králové – obor Náboženská výchova na UHK – bližší na faře

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady