Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 2. září 2011

ve farním pastoračním středisku

sv.Jakuba – Losík

9/11

127/ 497

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: O.Daniel, J.Uttendorfský, J.Zach, M.Králíčková, J.Uttendorfský, L.Špačková, M.Podloucká, V.Novotný, M.Weishauptová, M.Sobotka, Z.Nedělka, M.Pátková, M.Danielová

Farnost Havlíčkova Borová: Ing. J.Nevole, Z.Hájková, P.Blažek, V.Štefa,

Omluveni: M.Rezlerová, P.Malý, J.Pibilová,

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za organizaci, účast a jednotlivé služby při pouti v Malé Losenici.

Dík za liturgické služby – za vedení bohoslužeb slova, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela. Dík dětem, které přistoupily na začátku školního roku ke sv. smíření a za účast na eucharistické oběti k začátku školního roku a následném táboráku .

Dík bratrům Nevolovým za starost a organizaci s ubytováním na faře v Havlíčkově Borové během prázdnin. Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv činnost pro farnost. Dík za všechny brigády.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 7.října 2011

3. SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

18.září 2011

4. KATECHETICKÉ setkání

středa – 5. října 2011 v 15.00 hod. v Losíku

5. VÝROČÍ ZASVĚCENÍ KOSTELA

Havlíčkova Borová – 4.září 2011

6. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

výuka náboženství, prázdniny, dovolená, letní tábor

7. katechetické setkání

V pátek 26.8.2011 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání. Letos budou zabezpečovat výuku náboženství na školách :

Marta Králíčková, Mgr.Ludmila Kachlíková, Mgr.Radek Pátek, Mgr.Marie Lacinová, Mgr.Věra Křesťanová a Alena Ronovská.

Katecheté jsou povinni se 2x ročně zúčastnit diecézního setkání katechetů.

Katecheté předaly požadavky na objednání učebnic pro výuku pastorační asistentce Martě Králíčkové – učebnice již byly dodány ( v ceně 6 160 Kč.). Katechetické setkání bude 6x za školní rok.

V letošním roce bude k sv.smíření a l.sv.přijímání připravován následující počet dětí:

Velká Losenice 4 děti,

Sázava 1 dítě,

Vepřová 5 dětí,

Havlíčkova Borová 4 děti,

Oudoleň – 2 děti.

Na setkání dostali všichni materiály k přípravě dětí k 1.sv.přijímání, tématické plány, záznam o činnosti a byl domluven rozvrh hodin náboženství.

ČASOPIS KŘESŤÁNEK

Křesťánek bude vydáván jako v loňském roce, předplatné na rok 60 Kč, jednotlivé číslo 15 Kč. Objednávky ve vchodu kostela nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

Važme si možnosti mít vlastní časopis !

EUCHARISTICKÁ OBĚŤ PRO DĚTI

Od začátku školního roku začínají opět dětské eucharistické oběti každou středu od 17.00 (kromě příštího týdne, kdy bude v úterý) a to nejen pro děti připravující se na přijetí svátostí, ale pro všechny děti školou povinné. Pastorační asistentka Marta Králíčková zajistí služby velkých ministrantů. V letošním roce budou schůzky ministrantů každou středu od 16.00 hod. Schůzky povedou určení velcí ministranti ve spolupráci s Martou Králíčkovou. Prosíme rodiče ministrantů, aby v rozvrhu svých dětí na tyto schůzky pamatovaly.

8. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, které ještě neodevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2011-2012, aby tak urychleně udělaly. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Přístup k výuce náboženství vypovídá mnohé o víře rodičů! Děkujeme.

Rozvrh výuky náboženství je ve vchodu kostela, takže rodiče mají dostatečnou možnost přizpůsobit kroužky svých dětí, výuka náboženství bude od pondělí 5.9.2011 (1.tř 12.9.2011).

Čas výuky je stanoven dle ochoty a možností rozvrhu jednotlivých škol a farnost jej nemůže ovlivnit ! Ovlivnit tyto záležitosti může vedení školy, jeho postoj vyplývající z osobních postojů k víře a morálce a v neposlední řadě postoj zřizovatele školy tj. Obecní úřad (starosta,rada a zastupitelstvo) !

Rodiče žáků jako zástupci ve školské radě a voliči mají možnost toto ovlivnit.

Dopis pana ředitele je na nástěnce, každý si může najít, nakolik jde o osobní rozhodnutí pana ředitele a nakolik jsou nabízené „varianty“ ve prospěch výuky náboženství !

Tam, kde jde o osobní rozhodnutí, není dobré se vymlouvat na zákon !

Rozvrh hodin náboženství :

Velká Losenice :

1.třída

pondělí 11.40 – 12.25 (5.vyučovací hodina) Marta Králíčková

2.třída

úterý 11.40 – 12.25 (5.vyučovací hodina) Marta Králíčková

3.třída

úterý 13.10 – 13.55 (6.vyučovací hodina) Marta Králíčková

středa 13.10 – 13.55 (6.vyučovací hodina) Marta Králíčková

4.třída

pátek 13.10 – 13.55 (6.vyučovací hodina) Mgr.Ludmila Kachlíková

5.třída

středa 13.10 – 13.55 (6.vyučovací hodina) Mgr.Ludmila Kachlíková

6.třída

úterý 6.55 – 7.40 (0.vyučovací hodina) Marta Králíčková

7.třída

pondělí 13.10 – 13.55 (6.vyučovací hodina) Marta Králíčková

8.třída

pátek 6.55 – 7.40 (0.vyučovací hodina) Marta Králíčková

9.třída

pondělí 6.55 – 7.40 ( 0.vyučovací hodina) Mgr.Radek Pátek

Šestá vyučovací hodina začíná ve V. Losenici v 13.10 hod.

(po zákonné době na oběd)

Havlíčkova Borová – od 8.9.2011

1. – 5.třída

čtvrtek 13.15 – 14.00 (6.vyučovací hodina) Marta Králíčková

6. – 9. třída

čtvrtek 14.15 – 15.00 (7.vyučovací hodina) Marta Králíčková

Vepřová

1. – 5. třída

úterý 13.00 – 13.45 (6.vyučovací hodina) Mgr.Věra Křesťanová

Sázava

1. – 5. třída

úterý 13.15 – 14.00 (6.vyučovací hodina) Mgr.Marie Lacinová

Oudoleň

1.-2. třída

úterý 13.00-13.45 Alena Ronovská

3.-4. třída

úterý 13.45-14.30 Alena Ronovská

Pro nás věřící katolíky je víc než lidský zákon o zařazení předmětu náboženství mezi nepovinné předměty (což je více než kroužky) důležitější slib rodičů před Bohem při křtu dítěte a výuka náboženství radostí z poznávání Stvořitele a Jeho řádu.

Proto je pro nás náboženství nejdůležitějším předmětem v ZŠ, předmětem, který dává smysl výuce ostatních předmětů (jež mají ukazovat na Boží vznešenost a řád)!

9. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové je za období 5.8.2011 – 1.9.2011

1. Ing. Jiří Kolouch (1)

2. Ondřej Dejmal (5-6)

3-4. Michal Strašil (3)

3-4. Patrik Strašil (11)

5. Tomáš Cacek (13)

6. František Bořil (5-6)

7. Zdeněk Lacina (2)

8. Martin Ondráček (10)

9. Jiří Lacina (9)

10-11. Martin Solnička (14-16)

10-11. Robin Solnička (14-16)

12-13. Vojtěch Štefa (7-8)

12-13. Václav Štefa (7-8)

14. Vojtěch Ondráček (12)

15-16. Radim Solnička (14-16)

15-16. Jiří Ondráček (4)

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 5.8.2011 – 1.9.2011

1-2. Jakub Lacina (1-2)

1-2. Filip Lacina (1-2)

3. Jaroslav Weishaupt (3)

4. Jiří Zach nejml.(16-17)

5. Vojtěch Lacina (7)

6. Ondřej Augustin(13)

7. Martin Sysel (4)

8. Vojtěch Pibil (9)

9. Kryštof Černý (12)

10. Tomáš Pečinka (10)

11. Matěj Sobotka (14)

12. Martin Lempera (6)

13. Pavel Uttendorfský (15)

14. Jan Uttendorfský nejml. (16-17)

15. Marek Sobotka (-)

16. Jan Mička (18)

17. Ondřej Zach (-)

18. Petr Bureš (-)

19. Dominik Halík (-)

20. Lukáš Halík (20)

Hodnoceno bylo 20 nejlepších.

10. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Poděkování všem organizátorům letního dětského tábora v Havlíčkově Borové – hlavnímu vedoucímu tábora – Mgr.Radku Pátkovi, vedoucím skupin, kuchařkám – paní Marii Vytlačilové a paní Miladě Němcové (bez kterých by sebelepší program ztrácel na zajímavosti ) a zdravotníkovi.

Obohacením tábora byly jistě nácviky rytmických písní na bohoslužby. Díky za tuto službu, která zpestřila bohoslužby a v budoucnu by měla přispět k lepšímu zapojení dětí do zpěvu rytmických písní při bohoslužbě.

Celkem se tábora zúčastnilo 49 dětí a 17 dospělých. Dík všem zúčastněným dětem i za jejich chování, jejich rodičům za svěření dětí do naší péče i za potraviny k vylepšení jídelníčku.

11.SETKÁVÁNÍ V LOSÍKU

Pastorační a ekonomická rada měla radost ze setkávání maminek s dětmi i seniorů v loňském školním roce a doufá, že tato setkání (zahajovaná modlitbou) budou v katolickém duchu pokračovat. Setkávání maminek bude každou středu od 15.00 hod. v Losíku.

Rádi bychom, aby se také rozjelo setkávání mladých a setkávání střední generace.

Ti, kteří mají zájem o tato setkání, ať se přihlásí u duchovního správce a domluví s ním.

12. ŠACHOVÝ KLUB KOLPING VELKÁ LOSENICE

Šachový kroužek pro děti bude po prázdninách pokračovat ve své činnosti pravidelnými setkáními každý pátek od 14.října 2011 v době 15.00-16.30 hod. v Losíku.

Rádi přivítáme i nové zájemce, podmínkou je pravidelná účast. Těšíme se na vás.

Přihlášky je možné dostat od Marty Králíčkové nebo na faře.

13. VÝKLAD KATOLICKÉ ETIKY

Od úterý 4.října 2011 bude pokračovat cyklus výkladu katolické etiky při každé úterní eucharistické oběti (vyjma svátků a ohlášených změn). Znalost katolické etiky (morálky) je důležitá pro praktický život katolíka a i z hlediska zaujímání správných postojů vzhledem ke společnosti, která Boží přikázání i celou etiku, na které také stojí základy Evropy, relativizuje a nahrazuje subjektivismem.Upozorněte, prosím, ty, o kterých myslíte, že by je to zajímalo.

14. ŠKOLSKÁ RADA

Protože začátkem školního roku vyprší mandát školské radě při ZŠ a MŠ ve Velké Losenici, (ve školské radě, nebude-li opět změněn řád) jsou v současné době 3 zástupci rodičů, 3 zástupci za školu a 3 za obec (z ostatních obcí v tomto období nebyl zastoupen nikdo).

Pastorační a ekonomická rada navrhuje jako kandidáty za rodiče pana Ladislava Ondráčka z Malé Losenice, paní Lenku Dočekalovou z Velké Losenice a třetí kandidát bude včas vybrán. Děkujeme jmenovaným za ochotu kandidovat, při volbách prosíme věřící rodiče, aby tyto kandidáty volily. Děkujeme.

15. PRÁCE A OPRAVY

Práce uskutečněné v srpnu

Havlíčkova Borová

  • elektrikářské práce, zednické práce, truhlářské práce v novém středisku

Práce na září

Velká Losenice

  • oprava márnice – okna, okapy
  • práce na nové zpovědní místnosti
  • posekání a odvezení trávy v areálu fary a kostela

Havlíčkova Borová

  • položení podlah, dokončení vodoinstalace a topení, výmalba,

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

  • pozvání na svatováclavskou pouť – bližší na plakátišti
  • volba členů kněžské rady královéhradecké diecéze
  • konference čihošťské události – bližší na faře
  • informace z Katechetického centra

17. ROZPIS SLUŽEB ÚKLIDU KOSTELA A LOSÍKU

Go to top

Datum Skupina
Jména Pozn.
10.9.2011 D paní: Havlíčková M., Ráno

Homolová P.,

Nechvílová M.,

Polreichová S.,

17.9.2011 E paní: Lodínová V., Ráno

Rezlerová M.,

Weishauptová M.

24.9.2011 F paní: Malá M., Ráno

Nedělková M.,

Podloucká M.

1.10.2011 A paní: Augustinová D., Ráno

Králíčková H.,

Vytlačilová R.

8.10.2011 B paní: Machová M., Ráno

Novotná P.,

Špačková L.

15.10.2011 C paní: Lodínová J., Odp.

Niederlová I.,

Špinarová N.

22.10.2011 D paní: Havlíčková M., Ráno

Homolová P.,

Nechvílová M.,

Polreichová S.,

29.10.2011 E paní: Lodínová V., Ráno

Rezlerová M.,

Weishauptová M.

5.11.2011 F paní: Malá M., Ráno

Nedělková M.,

Podloucká M.

12.11.2011 A paní: Augustinová D., Ráno

Králíčková H.,

Vytlačilová R.

19.11.2011 B paní: Machová M., Ráno

Novotná P.,

Špačková L.

26.11.2011 C paní: Lodínová J., Odp.

Niederlová I.,

Špinarová N.

3.12.2011 D paní: Havlíčková M., Ráno

Homolová P.,

Nechvílová M.,

Polreichová S.,

10.12.2011 E paní: Lodínová V., Ráno

Rezlerová M.,

Weishauptová M.

17.12.2011 F paní: Malá M., Ráno

Nedělková M.,

Podloucká M.

24.12.2011 A paní: Augustinová D., Ráno

Králíčková H.,

Vytlačilová R.

31.12.2011 B paní: Machová M., Ráno
Novotná P.,